Danmark, Flandern og Belgien underskriver en banebrydende politisk erklæring om grænseoverskridende transport af CO2 til geologisk lagring

Publiceret 29-09-2022

Danmark, Flandern og Belgien har indgået en konkret ordning, som gør det muligt at transportere CO2 mellem de to lande med henblik på permanent geologisk lagring. De er de første lande i verden, der har indgået en sådan bilateral ordning.

Danmark, Flandern og Belgien blev den 13. september 2022 enige om en overordnet ramme for samarbejde om CO2-fangst, -anvendelse og -lagring (CCUS). Rammen er en del af indsatsen for at bidrage til EU's mål om klimaneutralitet i 2050.

Ifølge IPCC er lagring af CO2 et nøgleinstrument til at afbøde klimaforandringerne, da det kan befri atmosfæren for nogle af de drivhusgasemissioner, som ellers ville være svære at reducere. International transport er afgørende, da ikke alle lande har mulighed for at lagre CO2’en. Her er regionalt samarbejde og grænseoverskridende infrastruktur afgørende.

Parterne udmønter derfor nu den overordnede aftale i en konkret ordning for, hvordan grænseoverskridende transport af CO2 kan foregå under London-protokollen. Det har længe været et ubesvaret spørgsmål i udviklingen af den internationale værdikæde.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen:

"Det her er stort. Ved at tage de første skridt baner Danmark og Belgien vej for en model for grænseoverskridende transport af CO2 med henblik på permanent geologisk lagring. Danmark har et stærkt ønske om ikke kun at realisere vores eget nationale mål om netto nul senest i 2050, men også at være med til at skabe et grønnere Europa. Med denne ordning er vi et skridt tættere på at nå dette mål."

Belgisk føderal vicepremierminister og minister for Nordsøen, Vincent Van Quickenborne:

"Udviklingen af nye metoder til at reducere kulstofemissioner er af vital betydning for vores planets fremtid. Havet kan spille en nøglerolle i dette. Ikke alene har det altid været meget vigtigt for at regulere vores klima. Men det giver også muligheder for kulstoffangst og -lagring. Vores belgiske industri er i høj grad involveret i dette. I begyndelsen af april underskrev Europa-Kommissionen en investeringsaftale på 356 millioner euro til Kairos@C-projektet. Et initiativ fra kemivirksomheder i Antwerpen for at udvikle infrastrukturen til at opfange kulstofemissioner og lagre kulstoffet i udtømte olie- og gasfelter. Målet er at reducere emissionerne i de næste ti år med 14 millioner tons. Dette er en lovende teknologi. Ved at underskrive denne Memorandum of Understanding giver Belgien virkning til London-protokollen, der udgør den internationale retlige ramme for grænseoverskridende CCS."

Den flamske miljø- og energiminister Zuhal Demir:

”Fangst, lagring og anvendelse af CO2 vil spille en vigtig rolle i fremtiden for Flandern, foruden fortsættelsen af vores stærke politik for vedvarende energi og gennemtænkte energieffektiviseringstiltag. Forskellige virksomheder i Flandern fokuserer allerede på udrulningen af CCUS for at reducere deres fodaftryk. Dette intense samarbejde mellem Flandern og Danmark understøtter og stimulerer denne udvikling.” 

Læs mere om den overordnede ramme for CCUS samarbejdet her.

Læs mere om den nye ordning, som gør det muligt at transportere CO2 mhbp. permanent geologisk lagring her. 

Kontakt: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Fakta

Danmark har gennem forskellige politiske aftaler afsat midler på cirka 5 milliarder EUR til CCUS.

Et bredt flertal af partierne i Folketinget er med Køreplan for CO2-lagring fra 2021 enige om at igangsætte undersøgelser af lagringsmuligheder i den danske undergrund, og gøre det muligt at importere og eksportere CO2 samtidig med at det sikres, at CO2-lagring finder sted på en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet