Fjernvarme

Læs mere om arbejdet med fjernvarme her.

Den danske fjernvarmesektor består af ca. 500 virksomheder med varierende ejerskabsstrukturer og størrelser, hvoraf ca. 385 af virksomhederne distribuerer fjernvarme direkte til forbrugerne. Størstedelen af fjernvarmeselskaberne er enten ejet af kommunerne eller forbrugerne som andelsselskaber, mens en mindre andel er privatejet.

Fjernvarme kan produceres på baggrund af flere forskellige brændsler og teknologier, hvoraf de mest almindelige i dag er biomasse, affald og ledningsgas. De seneste år er andelen af ledningsgas, olie og kul i fjernvarmeproduktionen faldet, mens andelen af biomasse og store varmepumper er steget. Udviklingen forventes at fortsætte frem mod 2030, hvor særligt andelen af store varmepumper forventes at stige. Kulbaseret el- og fjernvarmeproduktion forventes at ophøre med lukningen af Nordjyllandsværket ultimo 2028. Det betyder, at CO2e-udledningen fra el- og fjernvarmesektoren forventes at falde frem mod 2030. Du kan læse mere om brændsler og CO2-udledninger fra sektoren her.

De seneste år er interessen for klimavenlige teknologier som overskudsvarme og geotermi tiltaget, og der er truffet flere politiske beslutninger, som skal understøtte fjernvarmeselskaber i at udnytte disse varmekilder. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder løbende med at implementere de nye rammevilkår, som både skal give gode betingelser for investeringer i grønne energiteknologier, men som samtidig sikrer forbrugerne så billig varme som muligt.

Fjernvarmesektoren er underlagt en monopolregulering, der indebærer, at fjernvarmeselskaberne ikke må opkræve en højere varmepris, end hvad der skal til for at dække deres omkostninger. Der er imidlertid store forskelle på den pris, som fjernvarmeforbrugere betaler for varme på tværs af landet. Det er på den baggrund politisk besluttet, at der skal indføres et prisloft på forbrugerpriserne på fjernvarme, som indebærer, at det skal være lettere for forbrugerne at skifte til en anden varmekilde, hvis deres fjernvarmeselskab har priser over prisloftet. Du kan læse mere her:

Du kan desuden finde mere information om varmeområdet på www.ens.dk/ansvarsomraader/varme og www.ens.dk/ansvarsomraader/geotermi.

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet