Affald

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder på at optimere grundlaget for en klimaneutral, robust og effektiv affaldssektor med en regulering, der sikrer økonomisk gennemsigtighed i sektoren.

Affaldssektoren opdeles typisk i husholdnings- og erhvervsaffald. Husholdningsaffald er alt affald produceret af private husstande. Erhvervsaffald er stort set alt det affald, der ikke produceres af husstande, f.eks. affald fra virksomheder, organisationer og foreninger.

Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 blev der vedtaget en politisk målsætning om, at den danske affaldssektor skal være klimaneutral i 2030, og der blev truffet beslutninger, om 1) mere sortering af affaldet, 2) øget genanvendelse og 3) mindre forbrænding af affald.

Fangst og lagring af CO2 (CCS) er et afgørende værktøj til at opfylde klimamål. Forsyningssektoren, herunder affaldsforbrændingsanlæg, udgør ca. to tredjedele af det danske CO2-fangstpotentiale, hvoraf en stor del af potentialet kommer fra kommunalt ejede anlæg. Med Aftale om langsigtede rammevilkår for CO2-fangst i forsyningssektoren fra 2024 indgået med henblik på at fjerne regulatoriske barrierer, sikre klarhed om reguleringen og derved give bedre mulighed for at udnytte det betydelige potentiale for CO2-fangst i forsyningssektoren. Det var samtidig en del af aftalens formål at minimere risikoen for, at omkostningerne til CO2-fangst overvæltes på forbrugerne. Du kan læse med om CO2-fangst her:

Aftale om langsigtede rammevilkår for CO2-fangst i forsyningssektoren

Ansvaret for affaldsområdet er i dag opdelt mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som arbejder med økonomisk regulering og organiseringen af affaldssektoren, og Miljøministeriet, som arbejder med miljøkrav, tilsyn og affaldsopgørelser mv. Selve affaldshåndtering er som udgangspunkt en kommunal opgave. Kommunerne er derfor ansvarlige for, at affaldet håndteres i overensstemmelse med gældende regler. Du kan bl.a. finde mere information om Miljøministeriets arbejde med affaldsområdet her:

Miljøministeriet - mere og bedre genanvendelse

 

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet