Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik og komme med input til ministeren på fremtidens klimaløsninger. 

Medlemmerne af Ungeklimarådet er udpeget for en et-årig periode, og de kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige indgangsvinkler til klimaudfordringen.

Nyheder fra Ungeklimarådet

Mød medlemmerne af Ungeklimarådet

Lise Coermann Nygaard

Forperson for Ungeklimarådet

Tlf: +45 4011 5732

Mail: Ungeklima@gmail.com

Organisation: DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Lise er opvokset i Haslev og bor nu i København. Hun læser statskundskab på Københavns Universitet og er Juniorkonsulent i Democracy X. I 2023-2024 er hun Ungdomsdelegat til FN på Klima & Miljø.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"Ungdommens stemme er uundgåelig når vi skal indrette fremtidens samfund. Og lige nu er vores samfunds største udfordring den klimakrise, som buldrer derudaf. Det er vores generation, der skal være med til at få implementeret de beslutninger, der bliver taget i dag. Derfor er det også vigtigt, at vi bliver inddraget, når beslutningerne skal tages. Reel inddragelse og handlemuligheder kan også fungere som en ventil for den enorme følelse af afmagt, som mange unge føler i dag. Samtidig vil jeg som medlem af Ungeklimarådet vise ungdommen, at man kan være en del af klimakampen på mange måder. Klimahandling er en bred størrelse, der både dækker over at gå på gaden, råbe vores politikere op, ændre vaner, normer, inspirere andre, skabe drømme og håb for den verden, vi sammen kan skabe. Derfor håber jeg på, at mit arbejde i Ungeklimarådet både vil inspirere, presse på og skabe de muligheder, som vi har brug for, for at indrette et bæredygtigt samfund." 

Anna Færch Hansen

Næstforperson i Ungeklimarådet

Anna er cand.jur. fra Københavns Universitet med specialisering indenfor områderne: immaterialret, ny teknologi, ESG & menneskerettigheder og til hverdag, arbejder hun som advokatfuldmægtig i Hortens IPTEK team. Ved siden af sin stilling som advokatfuldmægtig sidder hun i ByStudents bestyrelse og Justitia Akademi Alumneforenings bestyrelse samt engagerer sig i DE&I arbejdet i advokatbranchen.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"I Ungeklimarådet ønsker jeg at være med til at sikre unges perspektiver inddrages i udformningen af de politikker, love og tiltag, der skal udarbejdes for at gennemføre de store strukturelle forandringer, som den grønne omstilling indebærer. Som jurist har jeg en iboende tro på, at lovgivningen i høj grad former vores samfund – og at vi derfor igennem velafbalancerede lovregulering kan skabe velstand, innovation og en rettidig grøn omstilling. Jeg tror på, at vi ved at samle unge hoveder og hænder – på tværs af sektorer, civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige – kan skabe reelle bæredygtige fremskridt til gode for unge generationer og resten af samfundet."

Sebastian Schwartz

Næstforperson i Ungeklimarådet

Organisation: Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Sebastian læser en kandidat i økonomi på Københavns Universitet og arbejder ved siden af i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med analyser af vækst, grøn omstilling og beskæftigelse mv. Derudover har han engageret sig i flere år med frivilligt arbejde i foreningslivet, højskolebevægelsen og Socialdemokratiet.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"I Ungeklimarådet vil jeg bidrage til at unge, som ellers ikke fylder meget i den offentlige debat, får en stemme i den grønne omstilling. Det er vigtigt, at de sociale balancer bevares i klimadebatten, hvis vi skal nå i mål. Og det sikres kun, hvis unge med forskellige baggrunde alle får en plads ved bordet. Jeg vil derfor fokusere på at afholde lyttemøder rundt i landet og understøtte de lokale ungeklimaråd i kommunerne. Samtidig skal Elev- og Studenterbevægelsen have større indflydelse på arbejdet med bæredygtighed på deres uddannelser, og ungdomsfagbevægelsen en stærkere stemme, når det kommer til grønne erhvervsuddannelser."

Benjamin Bøgen Pedersen

Benjamin er opvokset i Esbjerg og bor nu i København. Han læser en bachelor i International Business på CBS og arbejder med Power-to-X ved Topsoe. Derudover er han bestyrelsesmedlem og frivillig i ungdomsorganisationen SAGA, samt en del af CBS Sustainability Student Board og WEF Global Shapers.

Om at være med i Ungeklimarådet:

Verden bevæger sig mod en tid med enorm ulighed, også mellem generationer. Danmark bidrager til dette med et uforholdsmæssigt stort CO2-aftryk pr. indbygger. Vi har potentialet til at blive et foregangsland, men vi er der slet ikke endnu. En reel omstilling vil både kræve adfærdsændringer, skærpet lovgivning, omfattende økonomiske reformer. Jeg vil derfor bl.a. arbejde for strukturelle reformer så vi skaber de økonomiske rammer der fremmer grønne investeringer og det grønne valg fremfor det omvendte, der i dag gør sig gældende på en lang række områder.”

Bjarke Bjørch-Haderup

Bjarke er opvokset i Rørvig og Snekkersten. Han har en kandidatgrad i Environmental Management & Policy fra Lunds Universitet, med speciale i social accept af havvindsprojekter. Han arbejder med klima, energi, og geopolitik.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"Min interesse og motivation ligger i at kunne samarbejde på tværs af fagligheder og skabe en fælles forståelse, der kan lede til konkrete løsninger på klimakrisen. At være en del af Ungeklimarådet er derfor en helt unik chance, og jeg vil gøre mit ypperste for, at i samarbejde med rådets andre medlemmer, repræsentere unge danskere i klimapolitikken på bedste vis."
 

Ida Lærke Holm

Ida Lærke er programme officer hos klimafonden KR Foundation med fokus på transitionen til et bæredygtigt økonomisk paradigme. Hun har tidligere arbejdet hos Partners for a New Economy og som politisk rådgiver hos Globalt Fokus samt været bestyrelsesmedlem i Rethinking Economics Danmark. Hun er uddannet BSc.polit (KU) og Bsc. i udviklingsstudier (LU), med særlig interesse for ny økonomisk tænkning.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"I Ungeklimarådet vil jeg bruge min stemme til at insistere på, at unge og fremtidige generationers interesser bliver integreret i politikudformning og implementeringen. Vi har indrettet vores politiske og økonomiske system på en måde, der fordrer kortsigtede beslutninger, og bl.a. har medført en udvanding af klimapolitikken under henvisning til andre politiske hensyn. Men det er en fejlagtig præmis, for ambitiøs klimapolitik handler i den grad også om økonomisk stabilitet, sikkerhedspolitik, konkurrenceevne og ikke mindst om fordeling af ressourcer – også over tid. Jeg håber at bidrage til at tage et opgør med den fortælling. Og så glæder jeg mig til at lære fra andre unge, der deler min utålmodighed efter politisk handling i en skala, der afspejler klimakrisens alvor."

Kathrine Strange

Kathrine er uddannet natur-og kulturformidler, og cand.pæd i materiel kultur og didaktik. Hun er ansat i Havhøst, hvor hun formidler viden og fortællinger om havet og dets regenerative afgrøder, gennem spiselighed. Kathrines primære opgaver er undervisning i skoletjenesten, udvikling af undervisning og planlægning og afvikling af events og workshops.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"Ingen bærer ansvaret for klimahandling alene, men det kan føles ensomt og håbløst, at bekymre sig om klimaet. Med min plads i Ungeklimarådet glæder jeg mig til at møde og repræsentere unge, som deler samme bekymringer for klimaet som mig selv. Sammen kan vi gøre en forskel på det individuelle såvel som strukturelle plan. Jeg er særligt optaget af at bringe havet på dagsordenen, og ikke mindst havet som spisekammer. Et område som indtil for nylig ofte er blevet overset i klimadebatten. Men havet er Danmarks største naturområde, og det fortjener opmærksomhed. Jeg glæder mig til at se, hvordan relevant ungeinddragelse på tværs af siloer og sektorer kan gøre en reel forskel for den blå-grønne dagsorden."

Sara Færch Hansen

Sara har en kandidat i marinbiologi og interesse for klima- og miljømæssige effekter på økosystemer og arter. Hun arbejder til daglig som senior investment associate ved EIFO (Danmarks Eksport- og Investeringsfond) i Green Transition investeringsteamet med fokus på investeringer i startups, der har en positiv effekt på klima, miljø og biodiversitet.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"I Ungeklimarådet vil jeg bidrage til dialogen om klima, unge og en fremtid, som for mange unge vil være domineret af de store klimamæssige udfordringer, verdenssamfundet står overfor. Derfor vil jeg lytte og lære og give de unge et sted at gå hen for at blive hørt, hvor vores fælles stemme kan nå beslutningstagere og guide dem imod løsninger på både kort og lang sigt. Klimaets tidshorisont passer ikke på en valgperiode, den passer på en livstid, og de unge er klar til at bære de rigtige løsninger igennem fra i dag til i morgen til om 10 år. De unge er modige nok til at bære forandringen frem og tage de svære beslutninger i dag, der giver økonomisk, klimamæssigt og samfundsmæssigt afkast på lang sigt."

Linea Sveistrup

Linea er vokset op i Humlebæk og bor nu på Vesterbro i København. Hun studerer Politik og Forvaltning ved Roskilde Universitet og arbejder hos We Do Democracy, en socialøkonomisk virksomhed, der rådgiver i demokrati og deltagelse. Hun er medlem af styregruppen for Netværket for Verdensmålsambassadører og aktiv i Demokrati Fitness bevægelsen, hvor de træner deltagernes demokratiske muskler for at styrke borgernes demokratiske selvtillid og deltagelse i samfundet.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"Danmark bør gå forrest i den grønne omstilling. Det vil kræve politisk mod, men jeg tror på, at danskernes villighed til en positiv forandring er større end frygten. De beslutninger der tages i dag skaber fundamentet for fremtiden. Desværre er de fleste baseret på fortidens løsninger og skaber ikke håb. Vi lever i et demokrati og kan derfor forandre det, vi mener er forkert. Det er vigtigt, at dem som skal leve med konsekvenserne af beslutningerne, også får reel indflydelse på disse. Vi skal nytænke vores demokratiske strukturer. For at skabe en retfærdig og bæredygtig respons til klimakrisen er der brug for en bredere repræsentation, en fornyet demokratisk samtale og konkret handling."

Ida Kildsgaard Larsen

Organisation: KFUM og KFUK Danmark

Ida er opvokset i Aulum og bor i København. Hun er fuldtidsfrivillig hos KFUM og KFUK med fokus på klima, bæredygtighed og grøn omstilling i organisationen på landsplan såvel som i lokalforeninger landet over. Hun har ansøgt om start på antropologi på Aarhus Universitet og er frivillig i Grønne Nabofællesskaber samt KFUM og KFUK.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"Jeg er oprindeligt fra en mindre vestjysk by med et stort hjerte for foreningslivet, og det er derfor en stor del af min motivation at integrere de mere yderliggende områder i Danmark i samfundsdebatten. Jeg er selv af den overbevisning, at handling og fællesskab skaber en enorm grobund for det bæredygtige liv. Vi er i bund og grund alle afhængige af hinanden og de ressourcer, vi omgiver os med. Derfor vil jeg gerne sætte fokus på den afkobling til naturen vi alle i tiltagende grad oplever i vores hverdag, som i min optik også avler mange af de andre udfordringer, vi ser omkring os i dag. Det er vigtigt, at vi alle føler, at vi kan tage del og have den meningsfulde oplevelse med det vi foretager os - og ikke vælger det individuelle spor, hvor vi helst ser os uafhængige af hinanden for at opnå det meningsfulde i en kontrolleret tilværelse uden inddragelse af sine medmennesker." 

Gorm Nissen

Organisation: Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Gorm er opvokset i Allerød og bor nu i København. Han har været aktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse de sidste 3 år. Han var med til at opstarte lokalafdelingen i Hillerød i 2021, og har siden hen siddet i flere nationale driftsgrupper. Han har siden 2021 engageret sig meget i internationalt klimapolitik og deltog i COP26 i Glasgow. Derudover var han med til at koordinere DGUB's valgkampagne under folketingsvalget i 22. For tiden går han på Krogerup Højskole, men har før det arbejdet 1.5 år i Tænketanken Frej.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"De mange økologiske kriser har i mange år stået centralt i mit liv. Vi kan ikke komme uden om at vores afbødning af og tilpasning til dem, er den største udfordring i vores tid. Samtidig giver kriserne anledning til, at vi kan stille spørgsmålstegn ved, hvad udvikling er, og hvordan vi som mennesker vil leve sammen. Jeg vil i Ungeklimarådet arbejde for, at den grønne omstilling bliver strukturel, og at den ikke bringer os ned af de samme veje, som har skabt de kriser, vi allerede nu kan mærke."

Jeanette Andersen

Organisation: Fagbevægelsens Ungdom

Jeanette bor i Aarhus, og hun er udlært elektriker samt er næstformand for Dansk El-forbund Ungdom. Hun er repræsentant for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"Jeg kan være talerøret for de unge faglærte, der er med til at skabe et grønnere Danmark. De faglærte er essentielle for at nå i mål med den grønne omstilling. Vi er med til at bygge vindmøller, solceller og at energieffektivisere Danmark bygninger. Det er vigtigt at have et øget fokus på energieffektivisering - og ikke blot fokus på produktionen af vedvarende energi. Den grønneste strøm er trods alt den, vi ikke bruger."

Søren Bank

Organisation: Landbo Ungdom

Søren er uddannet landmand, og arbejder til daglig som driftsleder på en økologisk griseproduktion. Han er lokalformand i Vestjysk LandboUngdom, og er del af LandboUngdoms politiske udvalg. Han er født og opvokset i Vestjylland på et konventionelt landbrug med griseproduktion. Han bor i dag tæt på Give i Midtjylland.  

Om at være med i Ungeklimarådet:

"I Ungeklimarådet vil jeg bidrage til, at de unges stemme bliver bragt frem i lyset, både i byerne og på landet. Jeg er landmand, og har derfra en stor interesse i fødevareproduktion og udvikling af den pågældende sektor. En mærkesag for mig er landbrugets grønne omstilling, og hvordan den skal foregå. Fødevareklyngen skal nå sine klimamål og fortsat fastholde en stærk førerposition. Vi skal investere i grøn teknologi, så Danmark kan blive et grønt fyrtårn både i industrien og i fødevareproduktionen, og dermed skabe arbejdspladser og grøn vækst. Jeg håber på, at kunne være med til at påvirke og inspirere danske politikere og det danske erhvervsliv."

 

Wilhelm Ditlev Christian Thomsen

Organisation: Konservativ Ungdom

Wilhelm er student fra Ordrup Gymnasium, 2023. Han har sabbatår og arbejder til dagligt som tjener. Han skriver fast for arkitekturmagasinet Mellem Rum, og han er klima,- natur- og miljøordfører for Konservativ Ungdom.

Om at være med i Ungeklimarådet:

"Mit erkendelsesgrundlag er, at Danmarks CO2e udledning alene har en grænsende til negligerbar effekt på klimaforandringerne, og at klimakrisen nødvendigvis altid må tilgås med et internationalt og langsigtet udsyn. Jeg interesserer mig særligt for, hvordan vi kan skabe gunstigere vilkår for brancher med stort potentiale både i og uden for Danmark, og vil arbejde for strukturelle lovgivningsmæssige ændringer, der gør udledning til en konkurrenceparameter. Det er desuden vigtigt for mig, at klimaet fortsat skal være en politisk prioritet blandt unge. Som medlem af Ungeklimarådet er det derfor min ambition at bidrage til et mere positivt narrativ om et bedre samfund på den anden side af en grøn omstilling."

 

Følg med

Følg Ungeklimarådet på InstagramTwitter, LinkedIn og Facebook

Kontakt

Kontaktperson for Ungeklimarådet, forperson Lise Nygaard Tlf: +45 4011 5732 og mail: Ungeklima@gmail.com

Kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Sofia Hemmingsen på sofhe@kefm.dk