Bi- og multilaterale energisamarbejder

Danmark samarbejder med verdens største økonomier og vækstlande om grøn omstilling og deltager aktivt i multilaterale energifora uden for EU-regi. Gennem disse partnerskaber deler Danmark sine erfaringer med vedvarende energi og energieffektivisering for at fremme global bæredygtighed og reducere drivhusgasudledninger.

Samarbejde med verdens vækstøkonomier
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samarbejder bilateralt med bl.a. Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Indonesien, Indien, Etiopien, Brasilien, Tyrkiet og Egypten. Det er lande, som oplever stor økonomisk vækst, og som har store potentialer for at sænke deres udledning af drivhusgasser. Baseret på danske erfaringer bidrager den danske indsats til at gøre landenes energisystemer mere effektive og omlægge energiproduktionen til mere vedvarende energi.

Dermed udbredes danske erfaringer med bæredygtig energi til lande, der samlet repræsenterer over 70 % af de globale udledninger.

Den danske energimodel er udgangspunktet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet baserer vores rådgivning på danske erfaringer med vedvarende energi, energieffektivisering og omstilling af energisystemet.

Den såkaldte danske energimodel fungerer som inspiration til, hvordan landene kan skabe renere og mere forsyningssikre energisystemer gennem effektiv regulering af markedet.

Ministeriet leverer på den baggrund vejledning og rådgivning inden for vind, biomasse, el-integration, energieffektivisering, fjernvarme, modellering og scenarieanalyser.

Globalt samarbejde med konkrete resultater
Ministeriets rådgivning har skabt en række succesfulde resultater. Resultaterne bekræfter, at den danske energimodel kan betale sig, når man vil gøre energisystemet grønnere og samtidigt fastholde den økonomiske vækst.

Blandt resultaterne er etableringen af et videnscenter i Beijing, hvor danske og kinesiske eksperter samarbejder om udviklingen af analyser inden for vedvarende energi i Kina. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har også bidraget til kortlægningen af et vindatlas i Sydafrika og Mexico og i udviklingen af en finansieringsmekanisme, der støtter energieffektiviseringer i små og mellemstore virksomheder i Vietnam.

Danmark har også fokus på langsigtet energiplanlægning og scenariemodellering i samarbejdslandene. Også fleksibilitet i energisystemet er blandt de meget efterspurgte danske erfaringer.

Eksportsamarbejde med store markeder
Danmark har et stærkt grønt brand internationalt, og beslutningstagere fra hele verden kigger mod Danmark, for at få inspiration til hvordan de kan nå deres grønne målsætninger. Derfor er der også etableret samarbejder med myndighederne i Tyskland, Storbritannien, USA, Sydkorea, Japan, Polen, Baltikum og Holland, for at udbrede danske erfaringer inden for havvind, fjernvarme og energieffektivitet. 

Ved at stille Danmarks mangeårige erfaringer med energiregulering og politiske rammebetingelser for energieffektiv og grøn omstilling til rådighed for vores samarbejdspartnere, kan vi bidrage til at understøtte mål og ambitioner for omstilling af energisystemerne i de fem lande.

Det er ikke bare godt for klimaet, men udvider tillige markedet for dansk energiteknologi på områder, hvor danske virksomheder har en konkurrencemæssig fordel.

IEA - Det Internationale Energiagentur
Det Internationale Energiagentur (IEA)er et af de absolut mest indflydelsesrige fora for globale energipolitiske analyser og diskussioner. IEA blev grundlagt i 1974 i kølvandet på den første store oliekrise, som ramte økonomien i den vestlige verden hårdt. IEA var oprindeligt fokuseret på olieforsyningssikkerhed, men som den globale energidagsorden har udviklet sig, har IEA ændret sig markant.

I dag har organisationen et langt bredere interesseområde end olieforsyningssikkerhed, og IEA fremstår i dag både som det vigtigste mellemstatslige samarbejdsforum for energisystemer og energikilder, såvel som den internationale energiverdens altdominerende tænketank.

IEA laver løbende vurderinger af markedssituationen inden for bl.a. kul, olie, gas, vedvarende energi og energieffektivitet. Danske eksperter deltager aktivt i tilrettelæggelsen af dette arbejde med særligt fokus på forhold vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet.

Danmark har været medlem af IEA siden organisationens dannelse i 1974, og organisationen tæller i alt 30 medlemslande, der alle er medlem af de vestlige landes økonomiske samarbejdsorganisation, OECD. Siden 1990’erne har den globale økonomiske verdensorden imidlertid ændret sig markant som følge af betydelig økonomisk vækst i en række store udviklingslande, herunder ikke mindst Kina. Dermed er det ikke længere IEA-medlemskredsen alene, der står for hovedparten af verdens energiforbrug og de dertil relaterede økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Derfor har IEA, bl.a. som følge af en aktiv dansk indsats, også inden for de senere år udviklet tætte relationer til en række såkaldte partnerlande blandt de store vækstøkonomier som Kina, Indien, Indonesien, Brasilien, Sydafrika, Singapore, Thailand og Marokko.

Læs mere om IEA - Det Internationale Energiagentur

CEM- Clean Energy Ministerial
CEM blev oprettet i juni 2010 og består af G20-landene og en række grønne frontløbere, som tilsammen står for cirka 90 procent af de samlede investeringer i ren energi i verden og 75 procent af de globale CO2-emissioner.

Foruden et årligt ministertopmøde for de 29 medlemslande deltager landene i en række af de omkring 15 forskellige initiativer, der udgør samarbejdets kerne om udveksling af ’best practice’ inden for politikker, der kan fremme energieffektivitet og vedvarende energi.

Det danske engagement i CEM er særligt centreret omkring to arbejdsspor: Long-Term Energy Scenario (LTES), der fokuserer på at levere teknisk videns udveksling mellem lande i deres langsigtede energiplanlægning. I International Smart Grid Action Network (ISGAN) er missionen at styrke udbredelsen af smarte og fleksible elforsyningsnet, der understøtter accelerationen af den grønne omstilling.

Generelt forsøger Danmark at skabe synergi mellem arbejdet i CEM og de danske myndighedssamarbejder med store vækstøkonomier som Kina, Brasilien, Sydafrika og Indonesien - lande som også er medlemmer af CEM.

IRENA – det Internationale Agentur for Vedvarende Energi
IRENA er verdens eneste internationale organisation, der kun beskæftiger sig med at fremme vedvarende energikilder. IRENA arbejder med at udbrede viden om businesscasen for vind, sol og vandkraft til alle sine medlemslande på alle kontinenter.

Organisationen har udviklet sig betydeligt siden oprettelsen i 2009 med særligt Tyskland, Danmark og Spanien som ”founding fathers”. IRENA har nu omkring 160 medlemmer og er dermed snart medlemsmæssigt at sammenligne med etablerede FN-organisationer.

Danmark arbejder i IRENA særligt for udbredelse af viden om den danske energimodel og danske erfaringer og styrkepositioner inden for særligt vindenergi, eksempelvis scenarieplanlægning. Herudover anvendes IRENA også til at få indblik i VE-udviklingen i resten af verden og til at indhente erfaringer og inspiration fra andre lande.

Læs mere om IRENA- det Internationale Agentur for Vedvarende Energi

MI – Mission Innovation
Mission Innovation er et internationalt energiforskningssamarbejde, der blev lanceret ved åbningen af COP21 i Paris. Initiativet fokuserer på at styrke forskningen i rene energiteknologier med henblik på at fremskynde den grønne omstilling ved at mindske omkostningerne gennem en billiggørelse af teknologierne.

For at styrke innovationen i den grønne omstiling afsætter regeringen årligt ca. 500 millioner kroner til energiforskning. Midlerne bliver hovedsageligt udmøntet gennem Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der i 2023 udmøntede 543 millioner kroner.

Mission Innovation udgør derudover en platform for verdens førende lande inden for energiforskning, hvor medlemmerne kan samarbejde og tage ved lære af andres erfaringer.