Mulige indberetningsformer

Du kan indberette til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerordning digitalt via indberetningsportalen eller ved fysisk fremmøde. Hvis du ønsker at være anonym, opfordrer vi dig til at anvende den digitale indberetningsportal.

Indberetningsportal

Digital indberetning foretages via følgende link: Indberetningsportal.

Fysisk fremmøde

Ønsker du at foretage indberetning af oplysninger ved fysisk fremmøde, beder vi dig om at kontakte os på forhånd, så vi sammen kan aftale rammerne for dit møde, herunder at det kan blive afholdt under diskrete forhold, hvis du ønsker det.

Eksterne whistleblowerordninger 

Du har også mulighed for at indberette til eksterne whistleblowerordninger. Nedenfor fremgår en oversigt over de eksterne whistleblowerordninger. Der kan læses nærmere om proceduren for at indberette til de enkelte ordninger på deres hjemmeside:

Eksterne whistleblowerordninger i Danmark

Eksterne whistleblowerordninger i EU

Der er en række eksterne whistleblowerordninger i EU-institutionerne, herunder i EU-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA), Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Du kan frit vælge mellem at foretage indberetningen til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerordning eller til en ekstern whistleblowerordning.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet opfordrer dog til, at indberetningen som udgangspunkt sker via ministeriets egen whistleblowerordning i de tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Interne og eksterne whistleblowerordninger begrænser ikke offentligt ansattes ytringsfrihed, og der er således fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de pågældende regler herom.