Hvordan bliver din indberetning behandlet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerenhed er forankret i Jurakontoret, der har til opgave at modtage, behandle, herunder følge op på, indberetninger. Det er kun betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden, der kan tilgå din indberetning.

Whistleblowerenheden foretager en indledende vurdering af din indberetning med henblik på at fastslå, om indberetningen er omfattet af lovens anvendelsesområde, om du opfylder betingelserne for at indberette, og om whistleblowerenheden og dens sagsbehandlere er habile til at behandle din indberetning

Hvis du opfylder betingelserne for at indberette, foretager vi en nærmere undersøgelse på baggrund af oplysningerne i din indberetning.

Såfremt der vurderes at være tale om et strafbart forhold eller et muligt strafbart forhold, vil din indberetning blive videregivet til relevante myndighed, f.eks. politiet eller tilsynsmyndigheder.

Hvis vi videregiver oplysninger fra din indberetning, vil du som udgangspunkt blive underrettet forud for videregivelsen. Oplysninger om din identitet – eller andre oplysninger hvoraf der direkte eller indirekte kan udlede oplysninger om din identitet – vil som udgangspunkt kun blive videregivet med dit udtrykkelige samtykke. Dog vil whistleblowerordningen kunne videregive sådanne oplysninger om din identitet mv. uden dit samtykke til andre offentlige myndigheder, hvis det vurderes at være nødvendigt med henblik på at imødegå lovovertrædelser eller sikre berørte personers ret til et forsvar. Det kan f.eks. være, hvis whistleblowerenhedens undersøgelse af en indberetning giver anledning til at foretage anmeldelse af en lovovertrædelse, eller hvis det er nødvendigt at indkalde en person som vidne i en retssag.

Det kan også ske, at din indberetning afvises, fordi den vurderes at omhandle forhold, om mindre alvorlige overtrædelser. I så fald informeres du om, hvorfor undersøgelsen afsluttes. 

Du vil som udgangspunkt modtage en bekræftelse på din indberetning inden for 7 dage efter, at vi har modtaget din indberetning, medmindre vi vurderer, at en bekræftelse f.eks. vil kunne bringe beskyttelsen af din identitet i fare.

Som udgangspunkt vil du senest 3 måneder efter, at du har modtaget bekræftelsen på din indberetning, modtage feedback på din indberetning. Feedback kan f.eks. bestå i oplysninger om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på din indberetning. 

Denne frist kan forlænges i op til 6 måneder, hvis der på grund af sagens konkrete omstændigheder er behov for en længerevarende undersøgelse. Du vil i så fald blive orienteret herom inden for 3 måneder, fra vi har modtaget din indberetning.