Hvilke rettigheder har du som whistleblower og som den berørte person

Hvornår er du beskyttet?

Er du omfattet af den personkreds, der kan anvende Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerordning, og indberetter du oplysninger, der er omfattet af ordningen, er du som udgangspunkt beskyttet som whistleblower.

Det er imidlertid et krav for, at du bliver beskyttet som whistleblower, at du er af den overbevisning, at oplysningerne, du indberetter, er korrekte. Du skal med andre ord være i ”god tro” om rigtigheden af oplysningerne. Du vil derfor ikke være beskyttet som whistleblower, hvis du f.eks. med vilje indberetter forkerte oplysninger til whistleblowerordningen. Du kan blive straffet med bøde, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger, ligesom du også kan blive straffet efter anden lovgivning – f.eks. straffeloven – hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger.

Hvordan er du beskyttet?

Du vil som whistleblower ikke kunne ifalde ansvar for at tilegne dig de oplysninger, som du indberetter om, medmindre den måde, du har tilegnet dig oplysningerne på, er strafbar. Det vil det eksempelvis være, hvis du har skaffet oplysningerne ved indbrud, tvang, trusler, hacking, ulovlig optagelse, aflytning af andre eller lignende. Du må derfor f.eks. ikke skaffe dig adgang til oplysninger ved at bryde ind i lokaler eller lignende, idet indbrud i sig selv er strafbart.

Du vil som whistleblower, der i god tro indberetter oplysninger, ikke kunne ifalde ansvar for at bryde en lovbestemt tavshedspligt i forbindelse med de oplysninger, som du indberetter, hvis du med rimelig grund troede, at indberetningen afslørede et forhold omfattet af whistleblowerordningen.

 Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier, herunder trussel om repressalier eller forsøg på repressalier, hvis du foretager en indberetning whistleblowerordningen. Du må heller ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage en indberetning.

 Hvis din arbejdsplads alligevel udsætter dig for repressalier i forbindelse med en indberetning, har du krav på godtgørelse for følgerne af repressalierne, hvis du kan bevise, at du har foretaget en indberetning i overensstemmelse med whistleblowerloven. Det er herefter op til den, der har udsat dig for repressalier at bevise, at indberetningen ikke havde noget med repressalierne at gøre.

Den berørte person

Ved den berørte person forstås den person, der er genstand for en indberetning under whistleblowerordningen. Den berørte persons rettigheder kan ikke fraviges ved aftale, når det er til skade for den berørte. Det betyder f.eks., at arbejdspladsen ved udarbejdelsen af aftaler, politikker, ansættelsesformer og -betingelser, herunder voldgiftsaftaler inden tvistens opståen, skal sikre den berørte persons rettigheder. Arbejdspladsen kan, hvis det ikke strider mod whistleblowerens rettigheder, vælge at tildele personen rettigheder, der stiller vedkommende bedre end lovens regler.

 Arbejdspladsen skal sikre, at den berørte persons identitet beskyttes i forbindelse med sagsbehandlingen, og at personen har adgang til et effektivt forsvar, herunder ved at registrere indberetninger.