Hvilke forhold og overtrædelser kan der indberettes om?

Du kan indberette til whistleblowerordningen om lovovertrædelser og kritisable forhold, uanset hvilket tidspunkt overtrædelsen eller forholdet har fundet sted i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Du kan indberette følgende forhold under denne whistleblowerordning:

1) Overtrædelser af EU-retten

Du kan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, og som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet

2) Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold

Du kan også indberette oplysninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Det omfatter både overtrædelser af national ret og overtrædelser af de dele af EU-retten, der ikke er omfattet af whistleblowerdirektivets anvendelsesområde. 

Kriteriet ’alvorlige’ lovovertrædelser eller øvrige ’alvorlige forhold’ indebærer, at der som udgangspunkt skal være tale om oplysninger, hvis afdækning er af offentlig interesse. Der skal således bestå en reel samfundsinteresse i oplysningerne.

Ved modtagelse af en indberetning foretager den interne whistleblowerordning derfor en vurdering af, om indberetningen kan anses for at angå en alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold i øvrigt.

Inden for anvendelsesområdet vil i almindelighed falde oplysninger om strafbare forhold, herunder om overtrædelse af en eventuel tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse m.v.

Inden for anvendelsesområdet vil herudover i almindelighed falde oplysninger om grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning, herunder lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven og forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet, offentlighedsloven, og efter omstændighederne f.eks. lovgivning, som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø m.v.

Endvidere vil oplysninger om seksuel chikane og andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, være omfattet. Indberetninger om enhver form for seksuel chikane vil være omfattet af lovens materielle anvendelsesområde.

En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunk være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få frem i lyset.

Hvad kan du ikke indberette om

Uden for lovens anvendelsesområde vil som udgangspunkt falde følgende: 

  • Indberetninger om dit eget ansættelsesforhold (medmindre en sådan indberetning vedrører en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold f.eks. seksuel chikane)
  • Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter om f.eks. sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler m.v. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Overtrædelser af bagatelagtig karakter og overtrædelser af accessoriske bestemmelser, herunder dokumentationspligter og underretningspligter

Det vil således som det helt klare udgangspunkt ikke være muligt at få behandlet indberetninger om konflikter mellem to eller flere medarbejdere og indberetninger om dit eget ansættelsesforhold i øvrigt, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane. Konkrete tvister mellem medarbejdere mv. bør i stedet som det klare udgangspunkt håndteres på arbejdspladsen eller i det fagretlige system. Sådanne oplysninger vil for eksempel kunne indgives til nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentant

Der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor selv mindre samarbejdsvanskeligheder konkret kan indebære store risici og dermed vil udgøre alvorlige forhold i lovens forstand. Det kan f.eks. være tilfældet i sektorer, hvor der varetages kritiske funktioner, hvor mindre konflikter m.v. kan udgøre en reel risiko for alvorlig skade m.v., og hvor indberetninger herom vil falde inden for anvendelsesområdet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kritiske funktioner og processer hæmmes som følge af personlige konflikter, eller hvis konflikter m.v. konkret indebærer risiko for skade på menneskers liv eller helbred eller i øvrigt indebærer en reel risiko for væsentlig skadevirkning.

Whistleblowerloven finder herudover ikke anvendelse på følgende:

  • Indberetninger om overtrædelser af udbudsreglerne vedrørende forsvars- eller sikkerhedsmæssige aspekter, medmindre sådanne indberetninger vedrører overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af direktivets anvendelsesområde
  • Klassificerede oplysninger, der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt, der samtidig er fortrolige
  • Oplysninger omfattet af advokaters tavshedspligt i henhold til retsplejelovens § 129
  • Oplysninger omfattet af sundhedspersoners tavshedspligt i henhold til sundhedslovens § 40
  • Oplysninger om rettens rådslagning og afstemning, som er omfattet af tavshedspligt
  • Sager inden for strafferetsplejen