Vandsektoren skal fremtidssikres

Publiceret 24-05-2024

Kommissorium og medlemmer til Vandreguleringsudvalg er nu på plads. Målet er nye anbefalinger til en effektiv vandsektor med stabile forbrugerpriser og en fortsat udvikling af sektoren.

Vandsektoren står overfor nye opgaver som følge af blandt andet klimaforandringer og grøn omstilling, der kræver en ny regulering af området. Vandreguleringsudvalget skal derfor se grundigt på sektorens økonomiske regulering og om den giver muligheder for at tage hensyn til både miljø, klima, sundhed, forsyningssikkerhed og forbrugerpriser. Udvalgets arbejdet skal munde ud i faglige anbefalinger til regeringen.

”Vandsektoren har brug for stabile og fornuftige rammer, for fremtiden byder på nye udfordringer. Drikke- og spildevandsselskaberne investerer årligt milliarder af vandforbrugernes penge på, at danskerne har tilstrækkeligt med rent drikkevand, på klimatilpasning i forhold til regnvand, på sikkerhed, på forsyning til andre sektorer og på ny teknologi. Det er en kompleks opgave, og jeg er sikker på, at vi får de bedste bud på løsninger, når vi nu inddrager eksperter og branchen i en fremtidssikring af sektoren,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. 

Regeringen har udpeget en formand og en række medlemmer til Vandreguleringsudvalget og arbejdet følges desuden af Vandsektorens Kontaktudvalg, som består af de mest centrale interessenter på området.

”Det er vigtige og udfordrende spørgsmål, som regeringen har etableret et vandreguleringsudvalg til at svare på. Vandselskaberne har ansvaret for samfundskritiske forsyningsopgaver, som er under kraftig udvikling med nye opgaver i forhold til klimatilpasning og grøn omstilling. Den økonomiske regulering af selskaberne skal også følge med og understøtte og hjælpe selskaberne til gavn for forbrugerne og samfundet,” siger formand for vandreguleringsudvalget, Knud Pedersen, distributions- og reguleringsdirektør i Andel og bestyrelsesformand for elnetselskaberne Radius Elnet og Cerius.

Udover formanden består vandreguleringsudvalget af Camilla Damgaard fra NIRAS, Jette Bredahl Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Mette Asmild, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Peter Bogetoft, Department of Economics på CBS samt Peter Hartwig fra IT-serviceudbyder og softwarevirksomheden Solteq.

Effektivitet og lavest mulige priser 

Vandreguleringsudvalget vil levere anbefalinger til den økonomiske regulering af vandselskaberne, som tager højde for investeringer fremover og til hvordan, opgaverne udføres effektivt, så forbrugerne betaler lavest mulige, stabile priser. Opgaverne er blandt andet større sektorkobling til fx energisektoren med overskudsvarme, biogas etc. samt genbrug af ressourcer, rensning for bl.a. miljøfremmede stoffer og klimatilpasning mod kraftigt nedbør og det stigende grundvand.

Arbejdet igangsættes efter sommerferien 2024 og forventes afsluttet efter 2 år ved at udvalget leverer en rapport med anbefalinger til fremtidens økonomiske regulering af vandsektoren. Der er dog et behov for hurtigere løsninger på blandt andet klimatilpasning efter kraftige oversvømmelser og skybrud i efteråret og vinteren og udvalget vil efter et år aflægge delrapport med anbefalinger til konkrete reguleringsmæssige rammer.

Se kommissorium for Vandreguleringsudvalget her:Kommissorium for Vandreguleringsudvalget.pdf

Fakta

  • Der er ca. 230 drikke- og spildevandselskaber, som pt. er underlagt økonomisk regulering
  • Dertil kommer et mindre antal forbrugerejede selskaber
  • Vandsektoren opkræver ca. 15 mia. kr. årligt fra husholdninger og erhverv
  • Sekretariatsbetjening af Vandreguleringsudvalget varetages af en enhed i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med bistand fra bl.a. Erhvervsministeriet, Miljøministeriet og Finansministeriet

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet