Lavbundsjorder udleder markant mindre CO2 end hidtil forventet

Publiceret 10-01-2024

En ny kortlægning af danske lavbundsjorder fra Aarhus Universitet viser en markant reduktion i udledningerne af CO2 fra kulstofrige landbrugsjorder. Det betyder isoleret set, at de danske drivhusgasudledninger nedjusteres med omkring 2 mio. ton CO2e i både 2025 og 2030. Regeringen ønsker fortsat at indføre en forhøjet dieselafgift og forventer med den eksisterende viden, at 2025-målet indfries.

Det er ikke nyt, at lavbundsjorderne afgasser, så de over tid vil stoppe med at være kulstofrige. Det har indtil nu bare været ukendt, hvordan udledningerne aftog. Der er ikke før taget højde for, at nogle af de kulstofrige jorder naturligt forsvinder over tid. Man har tidligere regnet med, at udledningen ville fortsætte – det viser nye data fra Aarhus Universitet nu, at den ikke gør. Der er således tale om en historisk og fremtidig overestimering af arealet af lavbundsjorder, som ikke har været retvisende.

Isoleret set betyder den nye viden en nedgang i estimatet for danske drivhusgasudledninger på ca. 2 mio. ton CO2e i 2022, ca. 2 mio. ton CO2e i 2025 og 2030. I KF23 var mankoen for 2025 på 0,5 mio. tons.

"De nye data og viden, der er udarbejdet af Aarhus Universitet, giver os et stærkere og mere retvisende billede af den reelle udledning fra lavbundsjorder, end vi tidligere har haft.  Det er godt, at vi har fået stærkere viden, og det er godt for klimaet, at udledningerne fra lavbundsjorder er lavere end vi troede," siger klima, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

De nye resultater er en del af et forskningsprojekt, der blev igangsat i 2020 efter en melding fra AU om, at opgørelsen af udledninger fra kulstofrige jorder var behæftet med betydelig usikkerhed, både hvad angår kortgrundlag og emissionsfaktorer. I løbet af 2024 følger resultater fra andet delprojekt om emissionsfaktorer, der forventes implementeret i KF25 og kan give anledning til endnu en justering af udledningerne fra kulstofrige landbrugsjorder.

2025-målet forventes indfriet

Regeringen vil fortsat øge afgiften på diesel fra 2025. Dertil vil regeringen fortsat reducere udledningen fra landbruget yderligere ved tiltag, der ændrer i køernes fodersammensætning. Med den nye viden fra Aarhus Universitet, samt regeringens yderligere tiltag vedrørende dieselafgift og fodertilsætningsstoffer forventes, at 2025-målet blive indfriet.

"Dieselafgiften er god og fornuftig grøn klimahandling, som jeg mener er en vigtig brik for at nedbringe CO2-udledningen både i 2025, men også på den længere bane. Det er tiltag, som flere partier i Folketinget også har peget på. Med regeringens forslag om en forhøjet dieselafgift og den nye viden om lavbundsjorder kommer vi til at indfri 2025-målet," siger klima, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Regeringen har for at imødekomme en række af Folketingets partier fremsat forslag om at øge dieselafgiften med 50 øre/liter fra 2025, hvilket både bidrager med reduktioner i 2025 og årene herefter.

Regeringen vil fortsat søge opbakning i aftalekredsen til at finansiere regeringens forslag om forhøjelse af dieselafgiften og model for metanreducerende foder ifm. forhandlingerne om grøn fond. Det vil reducere CO2-udledningen yderligere fra 2025.

Se notatet fra Aarhus Universitet her. 

Se notat om forventede ændringer i opgørelse og fremskrivning af drivhusgasudledninger fra kulstofrige landbrugsjorder.

Se slides fra den tekniske gennemgang her.

Se notat om korrektion af misforståelser om proces for lavbundsjorder her

Fakta

  • Antal lavbundsjorde:
    • Gamle tal for 2022: 167.200 ha.
    • Nye tal for 2022: 116.800 ha.
    • Nedgang ca. 50.000 ha.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet