Grøn handling: Ny aftale skal gøre det muligt at fange CO2 fra danskernes affald

Publiceret 07-02-2024

En bred aftale om langsigtede rammer for CO2-fangst i forsyningssektoren er på plads. Det betyder, at alt fra kraftvarme- til affaldsforbrændingsanlæg kan komme i gang med at fange CO2 fra deres skorstene.

CO2-fangst og lagring er afgørende for at nå både danske og europæiske klimamål.

Regeringen har med SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet indgået en aftale om langsigtede rammer for CO2-fangst i forsyningssektoren, der er blandt de store udledere i Danmark.

Med aftalen gør vi det lettere for bl.a. kraftvarme- og affaldsforbrændingsanlæg at fange CO2 fra deres skorstene og kaste lod i den kommende pulje for CO2-fangst og lagring. Det skal bidrage til at indfri det store fangstpotentiale, der i dag er i forsyningssektoren.

CO2-fangst gør det muligt at tage fat på nogle af de udledninger, der ellers er sværest at reducere, f.eks. udledning fra vores affald. Aftalen skal gøre det muligt at udnytte det store potentiale, så også varme- og affaldsanlæg rundt omkring i landet kan bidrage til opfyldelsen af vores klimamål. Det er grøn handling, der virker – og jeg ser frem til at se grønne samarbejder udvikle sig i forsyningssektoren,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Aftalen ensretter vilkårene med andre aktører i industrien. Det betyder, at kommunale selskaber fremover vil kunne tage del i markedet for klimakreditter og salg af CO2 til anvendelse. Derudover sikrer den, at forsyningsselskaberne får mulighed for at finansiere CO2-fangst gennem sparede omkostninger til CO2-kvoter og afgifter ved lagring.

Risikoen er hegnet ind, så forsyningsselskaberne f.eks. ikke må stille økonomisk garanti i fjernvarmerørene og skubbe de løbende omkostninger ved CO2-anlæg over på forbrugerne. Det skal sikre, at forbrugerne ikke ender op med regningen for en investering, de ikke selv har valgt.

Det betyder, at det er selskabernes ejere, der selv skal påtage sig risikoen, hvis de vil investere i CO2-fangst. For kommunalt ejede selskaber vil kommunen konkret kunne løbe risiko i form af indskud af egenkapital og garantistillelse for lån – såfremt det godkendes af kommunalbestyrelsen.

Læs aftalen her.

Aftalepartierne siger

”Det er sund fornuft at vi fanger og lagrer CO2 fra de store skorstene i affaldsforbrændingen. Så det har været vigtigt for Socialdemokratiet at give bedre mulighed for at kunne det, og det leverer vi med aftalen her. Så vi sammen med kommuner og private kan nå vores fælles klimamål,” siger Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet.

”For at nå vores klimamål skal vi sikre gode vilkår for anvendelsen af de teknologier, der kan bidrage til at sænke vores udledninger. CO2-fangst er en af de vigtige teknologier. Derfor er det vigtigt, at vi nu sikrer gode og klare rammer for udrulning af CO2-fangst,” siger Linea Søgaard-Lidell, klimaordfører for Venstre. 

”CCS er en af de teknologier, som bliver afgørende i den nationale såvel som globale klimakamp. To tredjedele af CO2-fangstpotentialet i Danmark er i forsyningssektoren, bl.a. ved vores kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg - men hidtil har regulatoriske barrierer stået i vejen for, at vi kan realisere det potentiale. Med aftalen i dag fjerner vi netop de barrierer og styrker rammevilkårene, så det bliver langt nemmere at høste de grønne gevinster i sektoren,” siger Henrik Frandsen, klima-, energi- og forsyningsordfører for Moderaterne.

”Fangst af CO2 er en væsentlig del af den grønne omstilling i forsyningsselskaberne. Desværre har lovgivningen indtil nu været alt for snæver, det får vi ændret på nu,” siger Signe Munk, klima-, energi- og forsyningsordfører for SF.

”Vi skal videre med implementering af de klimapolitiske aftaler, og med denne aftale får vi styr på reguleringen for CO2 fangst i forsyningssektoren. Det er afgørende for at vi når vores klimamål,” siger Mona Juul, klima-, energi- og forsyningsordfører for Det Konservative Folkeparti.

”Vi har brug for alle indsatser for at nå vores klimamål. Det er vigtigt at kommunerne via deres affaldsanlæg kan deltage i CO2-fangst og lagring. Jeg håber at denne aftale kan skabe klarhed om reglerne og sikre at CO2-udslip fra affaldsanlæg blive fanget og derefter enten anvendes til nye brændstoffer eller bliver lagret forsvarligt i undergrunden i Danmark. Det bliver spændende at se hvilke kommuner der deltager i næste udbud om CO2-fangst,” siger Søren Egge Rasmussen, Klima- og energiordfører for Enhedslisten.

”I Radikale Venstre er vi tilfredse med der nu kommer afklaring på rammerne for fangst, anvendelse og lagring af CO i forsyningssektoren. Det var et krav fra vores side under forhandlinger af rammerne for konkurrenceudsættelse af affaldssektoren. For uden reelle muligheder for at investere i anlæg til fange CO, risikerer vi at det er de mest miljø- og klimabelastende anlæg som står tilbage og forsat udleder CO og skader klimaet. Det har aldrig været hensigten med aftalen,” siger Samira Nawa, klima-, energi- og forsyningsordfører for Radikale Venstre.

”Vi er tilfreds med, at aftalen beskytter forbrugerne imod, at udgifterne til disse investeringer kan væltes over på forbrugerpriserne. Det er ikke den helt almindelige dansker, der skal betale for den grønne omstilling. Det har været en vigtig prioritet for Dansk Folkeparti,” siger Morten Messerschmidt, formand og klima-, energi- og forsyningsordfører for Dansk Folkeparti.

”Fangst og lagring af CO2 (CCS) er et afgørende værktøj til at opfylde klimamål. Alternativet bakker op om, at udviklingen af CCS i Danmark kræver styrkede rammevilkår. Teknologi som CCS er og bør dog være et supplement til reelle reduktioner i udledningen af CO2, for investeringer i teknologi kan ikke gøre det alene. Af den grund har Alternativet fokus på at sikre reelle reduktioner i forligskredsens fremadrettede arbejde,” siger Franciska Rosenkilde, politisk leder og klima-, energi- og forsyningsordfører for Alternativet.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Fakta

  • De langsigtede rammevilkår for forsyningssektoren skal bidrage til at realisere de skønnede reduktioner for den kommende CCS-pulje.
  • Det skønnes på nuværende tidspunkt at være 34 mio. tons CO2 over en 15-årig periode fra de kommende CCS-udbud.
  • Potentialet for CO2-fangst i forsyningssektoren udgør omkring to tredjedele af det skønnede CO2-fangstpotentiale i 2030 med et fangstpotentiale på omkring 7,5-9,1 mio. ton om året. Heraf er omkring 6,7-8,3 mio. ton biogene udledninger.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet