Ungeklimarådet lancerer anbefalinger rettet mod COP28

Publiceret 29-11-2023

Ungeklimarådet udgiver anbefalinger rettet mod FN’s klimakonference COP28, som finder sted mellem d. 30. november og d. 13. december i Dubai. Anbefalingerne er Ungeklimarådets holdninger til, hvad Danmark og EU bør arbejde for på COP28, samt forslag til relevante nationale politikker, som vil styrke Danmarks forhandlingsposition.

Ungeklimarådet mener, at FN’s klimatopmøde, COP28, spiller en vigtig rolle for global klimahandling, idet den internationale konference samler verdens lande og faciliterer dialogen mellem dem. Rådet ser et stærkt behov for nye store beslutninger, da verden med den nuværende politik står over for en stigning i den globale middeltemperatur på 2,9 grader frem mod slutningen af dette århundrede.

Ungeklimarådet kommer derfor med forslag på følgende områder: reduktionsindsatser (mitigation), klimatilpasning, tab og skader samt ungeinddragelse og civilsamfundets råderum til COP.

(1) Som vigtige skridt for at overholde 1,5-gradsmålet anbefaler Ungeklimarådet, at COP-aftalen skal indeholde tekst om, at alle fossile brændsler skal udfases. Derudover kommer de med konkrete mål for vedvarende energi og energieffektiviseringer og anbefaler, at vores økonomiske modeller ændres, således at der tages højde for naturens trivsel og klimaets stabilitet.

FN's klimakonference COP28 spiller en vigtig rolle i at tackle klimakrisen. Det indebærer en hurtig udfasning af alle fossile brændsler, og at vi mere end tredobler kapaciteten af vedvarende energi frem mod 2030. Mere end noget andet har vi dog brug for, at COP28 bliver vendepunktet, hvor vi går fra globale mål og løfter til transformativ handling,” udtaler forperson for Ungeklimarådet Nadia Gullestrup Christensen.

(2) På finansieringsområdet anbefaler Ungeklimarådet, at Danmark skal leve op til vores andel af 100 mia.-løftet fra 2009. Midlerne skal være nye og additionelle og ikke tages fra udviklingsbistanden eller være udlån på markedsvilkår. Derudover skal der investeres i varslingssystemer og afsættes yderligere støttemidler til fonden for tab og skader.

Medlem af Ungeklimarådet Elise Sydendal udtaler i den forbindelse:

Det er enormt vigtigt, at de rige lande på COP28 åbent anerkender, at de selvfølgelig skal betale for de klimaskader, som de i højeste grad har været med til at forårsage. I den forbindelse er det vigtigt, at Danmark går foran og øger vores klimatilpasnings- og tab og skader-bevillinger til de lande, som har brug for det.

(3) Under ungeinddragelse og civilsamfund anbefaler Ungeklimarådet, at alle lande skal sikre tilstedeværelsen ungdomsdelegater samt andre ungerepræsentanter og inddrage dem tidligt i processen frem mod COP. Unge skal kunne benytte sig af deres ytrings- og forsamlingsfrihed ved bl.a. at have lov til at protestere - også uden for COP’en - uden at blive stoppet eller retsforfulgt. Desuden skal rige lande hjælpe fattigere lande med at finansiere deres ungdomsrepræsentanter.

Jeg er glad for, at Ungeklimarådet går ud med høje ambitioner. De er en stærk stemme i klimakampen, og unges inddragelse er helt central for klimaets fremtid. Danmark arbejder på COP28 for en aftale om udfasning af alle fossile brændsler og globale mål for vedvarende energi og energieffektivitet. Og vi skal som verdenssamfund gøre mere for at støtte de fattigste og mest sårbare i deres klimakamp. De unge har en helt uundværlig stemme i den internationale klimadebat. Derfor er jeg glad for, at Danmark siden 2018 har haft ungedelegater med til COP’en – og selvfølgelig har det igen i år,siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.

Læs anbefalingerne her.

Ungeklimarådets anbefalinger er rettet mod klima-, energi- og forsyningsministeren og ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik.

For uddybning og pressehenvendelse kan Ungeklimarådet kontaktes via kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Sofia Hemmingsen på sofhe@kefm.dk. Forperson Nadia Gullestrup kan kontaktes på +45 3135 7903 eller gullestrup@gmail.com.

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet