Ministeriets reaktion på Kammeradvokatens undersøgelse af Energistyrelsens VVM-praksis på olie- og gasområdet

Publiceret 03-03-2023

Konklusionen fra Kammeradvokaten er, at der siden slutningen af 1980’erne har været fejl i Energistyrelsens VVM-praksis i relation til godkendelser på olie- og gasområdet under eneretsbevillingen. Energistyrelsen vil nu tilpasse deres praksis og følge alle Kammeradvokatens anbefalinger.

Energistyrelsen igangsatte i foråret 2022 en undersøgelse hos Kammeradvokaten af styrelsens VVM-praksis for godkendelse af olie- og gasaktiviteter under eneretsbevillingen. Den tidligere klima-, energi- og forsyningsminister orienterede Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg om sagen den 22. august 2022.

Konklusionerne fra Kammeradvokatens undersøgelse foreligger nu og er som følger:

 • Der er meddelt godkendelser efter undergrundsloven til anlæg, rørledninger og brønde på feltkomplekserne (inkl. satellitfelter) Gorm, Dan, Halfdan og Harald uden overholdelse af VVM-reglerne.
 • Der er tale om en periode med mangler fra 1988 og frem.
 • Der er sket fejl ved implementering af VVM-direktivet i undergrundsloven og fejl i den konkrete sagsbehandling af godkendelserne efter undergrundsloven
 • Gennemførte VVM-redegørelser indeholder ikke vurderinger af de konkrete projekter, men er i stedet udtryk for ramme-VVM’er, der beskriver en forureningsramme. Godkendelser efter undergrundsloven, der er meddelt i medfør af disse VVM’er opfylder dermed ikke VVM-direktivets krav.
 • Natura 2000-området Dogger Banke blev udpeget i 2007, men der er ikke gennemført vurderinger af påvirkningen på området før 2016
 • Det fremgår ikke af VVM-redegørelserne fra 1999 og 2001, om påvirkning af de beskyttede bilag IV-arter omkring olie- og gasfelterne er vurderet. Dette er ikke i overensstemmelse med habitat- eller VVM-direktivet.
 • Der er ikke foretaget konkrete miljøvurderinger ifm. godkendelse af brøndarbejde. Dette er ikke i overensstemmelse med habitat- eller VVM-direktivet
 • Der er givet godkendelser på baggrund af miljøkonsekvensvurderinger, der er mere end 3 og 5 år gamle, og hvor godkendelserne ikke indeholder overvejelser af, om vurderingerne er opdaterede og retvisende.
 • Det er Kammeradvokatens vurdering, at godkendelsen af genopbygningen af Tyra-feltets anlæg fra 2017 ikke er omfattet af de samme fejl.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren tager Kammeradvokatens konklusioner meget alvorligt.

“Undersøgelsen viser klart, at lovgivningen ikke er blevet overholdt, og at der er blevet begået alvorlige fejl siden slutningen af 1980’erne. Det er selvsagt stærkt kritisabelt og utilfredsstillende, og derfor er det godt, at det nu er opdaget. Energistyrelsen vil nu tilpasse deres praksis og følge alle Kammeradvokatens anbefalinger, og jeg har bedt Energistyrelsen om at holde mig orienteret herom,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. 

De igangsatte tiltag er:

 • Energistyrelsen undersøger, om fejlene i sagsbehandlingen også har forekommet på felterne uden for eneretsbevillingen.
 • Energistyrelsen iværksætter de nødvendige undersøgelser af igangværende olie- og gasaktiviteter med henblik på at afklare, hvorvidt der er risiko for skade på nærliggende Natura 2000-områder og øvrig natur og miljø. Energistyrelsen vil gennemføre de nødvendige tiltag i lyset af udfaldet af disse undersøgelser, herunder evt. genoptagelse af afgørelser med henblik på en eventuel ændring eller i yderste konsekvens annullation af en eller flere eksisterende tilladelser.
 • Energistyrelsen vil sikre, at fremtidige godkendelser af anlæg tager højde for de hidtidige fejl og mangler, og at der ved behandlingen af disse ansøgninger i fornødent omfang rettes op på tidligere fejl og mangler.
 • Ændret sagsbehandlingspraksis i Energistyrelsen er iværksat for at sikre korrekt sagsbehandling med overholdelse af VVM- og habitatreglerne, herunder nye procedurer for sagsbehandling, nye krav til indhold af ansøgninger samt øget bemanding til at håndtere omlægning af procedurer og øget sagsbehandlingsbehov.
 • Klima-, energi- og forsyningsministeren vil, når der er gjort erfaringer med tiltagene, bede Energistyrelsen udarbejde en statusredegørelse.

Læs orienteringen af Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg fra august 2022 her. 

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet