Nær placering af elforbrug og elproduktion skal aflaste elnettet og sætte fart på elektrificeringen

Publiceret 23-02-2023

Ændring af elforsyningsloven skal skabe bedre rammer for produktionen af nye grønne brændstoffer og en bedre og mere fleksibel brug af vores elnet. Det skal bl.a. gøre det nemmere og mere attraktivt at placere f.eks. PtX-anlæg og nye varmepumper tæt på ny elproduktion fra vindmøller og solceller.

Klimamålene kræver færre udledninger, flere grønne teknologier – og ikke mindst en omfattende elektrificering med vedvarende energi.

Det sidste stiller et nyt lovforslag skarpt på. Ændringerne i Elforsyningsloven, som i dag er blevet førstebehandlet af Folketinget, skal styrke samplaceringen af elforbrug og elproduktion og dermed på samme tid aflaste elnettet og sætte fart på elektrificeringen.

Samplacering betyder, at elproduktion og elforbrug placeres tættere på hinanden, eller placeres et sted, hvor der er ledig kapacitet i elnettet. Med andre ord betyder mere samplacering et mindre behov for at udbygge og forstærke det kollektive elnet.

”Den grønne omstilling er vores motor. Men ligesom vi ikke kan køre bilen uden karosseriet, kan vi ikke komme i mål med den grønne omstilling uden elektrificering af samfundet. Ændringerne i elforsyningsloven skaber bedre rammer for elektrificeringen ved bl.a. at styrke vilkårene for samplacering af elforbrug og elproduktion. Det vil på samme tid aflaste elnettet og sætte fart på elektrificeringen på en omkostningseffektiv måde,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.  

Et af de konkrete tiltag i lovforslaget er at tillade at store elforbrugere og elproducenter selv kan etablere direkte el-forbindelser (også kaldet direkte linjer), så de fremover kan koble elproduktion og elforbrug sammen, og dermed kan aflaste det kollektive elnet og reducere behovet for forstærkning. Det kan fx være en direkte linje mellem et PtX-anlæg og en solcellepark.

Lovforslaget er bl.a en opfølgning på PtX-aftalen fra 2022 – og der lægges op til, at det træder i kraft d. 1. april 2023.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Fakta om lovforslaget

  • Lovforslaget følger bl.a. op på PtX-aftalen af 15. marts 2022 ved at tillade direkte linjer og geografisk differentierede forbrugstariffer for store elforbrugere og ved at give nye muligheder for lokal kollektiv tarifering
  • Desuden følger lovforslaget op på aftalen ”No New Coal compact”, som blev indgået COP26 i 2021. Lovforslaget giver klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndigelse til at forbyde elproduktion baseret på kul ved efterfølgende bekendtgørelse.
  • Desuden formaliseres regler for interne net og VE-egenforbrugere.
  • Der indføres ligeledes modregning for den sparede elafgift på statslige solcelleanlæg mhp. at ensrette regler for staten med reglerne for kommuner og regioner.
  • Derudover indeholder lovforslaget mindre øvrige tiltag, herunder registrering af data for elproducerende anlæg, energilageranlæg og elforbrugsanlæg

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet