Klimaminister Lars Aagaard kommenterer Klimarådets statusrapport

Publiceret 28-02-2023

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har modtaget Klimarådets Statusrapport 2023. Ministeren hæfter sig ved, at regeringen har vist, hvordan 2030-målet kan nås, og at regeringens fokus på implementering er afgørende.

”Klimarådet anerkender, at regeringen nu har vist, hvordan vi kan finde de nødvendige reduktioner frem mod 2030. Vi er altså enige om, at Danmarks 2030-mål nås ved at realisere regeringens planer. Det glæder mig,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard om Klimarådets Statusrapport 2023.

Klimarådet vurderer, at det nye regeringsgrundlag sammen med de seneste års politiske aftaler anviser, hvordan de nødvendige reduktioner kan findes for at nå klimamålet. Rådet understreger samtidig i rapporten, at 2030-målet ikke nås uden succesfuld implementering af nye teknologier.

”Nye greb og teknologier vil være forbundet med risici, indtil de er realiseret. Det er derfor vi har lagt os i selen for at implementere indgåede aftaler og træffe de nødvendige beslutninger for at bringe Danmark helt i mål. Den grønne omstilling er en enorm opgave, og tiden er knap. Men i mål det skal vi,” siger Lars Aagaard.

Klimarådet vurderer, at EU’s skærpede målsætninger betyder, at Danmark skal sikre et fald i udledningerne fra ikke-kvotesektorerne, herunder landbrug og transport, samt i sektoren for arealanvendelse og skov. Regeringsgrundlaget indeholder tiltag, der kan bidrage til at opfylde målsætningerne.

”Regeringen vil præsentere et forslag til en klimaafgift på landbruget, når ekspertgruppen for en grøn skattereform har fremlagt sine konklusioner. Vi vil genbesøge den grønne aftale om vejtransporten og etablere 250.000 ha ny skov i Danmark. Vi har derfor øjnene stift rettet mod bolden. Regeringen vil implementere de tiltag, der er nødvendige, for at vi både når 70 procent-målet og på en ansvarlig facon leverer på de fælles europæiske klimamål,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

OTTE ANBEFALINGER

Klimaministerens kommentarer til otte anbefalinger fra Klimarådet

Her følger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaards kommentarer til de otte konkrete anbefalinger, som Klimarådet giver regeringen i rådets Statusrapport 2023:

1) Implementering:

”Det er helt centralt for regeringen at holde tempo og sikre en grundig implementering af de mange tiltag, som er politisk vedtaget, så vi kommer helt i mål. Derfor skal vi blandt andet i den nærmeste tid forhandle om at femdoble vores udbygning af havvind, reducere vores forbrænding af affald og nedsætte en national energikrisestab (NEKST), der skal fjerne barrierer for at udfase russisk gas og gøre det lettere at opføre vedvarende energi-anlæg.”

2) 2025-indsats:

”Klimarådet slår fast, at 2025-mankoen er forbundet med stor usikkerhed. Regeringen har et opdateret billede af vores 2025-indsats, når Klimastatus og –fremskrivning 2023 udkommer i april. Regeringen vil træffe de nødvendige beslutninger for at indfri 2025-målet sammen med aftalepartierne bag grøn skattereform.”

3) Regulering af landbrugets udledninger:

”Jeg er helt enig i, at regulering af landbruget er helt centralt for at indfri 2030-målet. Regeringen vil fremlægge et forslag til klimaafgift på landbruget, når Ekspertgruppen for en Grøn skattereform har fremlagt sine konklusioner. Klimaafgiften skal bidrage til implementering af udviklingssporet og opfyldelse af det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-66 pct. i 2030 ift. 1990.”

4) Udfasning af gasfyr:

”Så mange husstande som muligt skal af med individuelle gasfyr – så hurtigt som muligt. Den nationale energikrisestab, NEKST, får blandt andet til opgave at sikre koordinering af udrulning af fjernvarme og andre indsatser til at nedsætte forbruget af naturgas.”

5) Tilstrækkeligt med grøn strøm:

”Jeg er helt enig i, at vi skal have meget mere grøn strøm. Regeringen vil sikre rammevilkår, der muliggør en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Det bygger oven på, at det er aftalt at udbyde 9 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030. NEKST skal identificere barrierer for de aftalte ambitioner for sol og vind på land og anbefale regeringen eventuelle tiltag, der kan accelerere udbygningen.”

6) Prioritering af kulstoffri Power-to-X:

”Det aftalte Power-to-X-udbud er målrettet produktion af grøn brint, som er et kulstoffrit elektrobrændstof. Som udgangspunkt sætter vi rammer, der lader markedet udvælge, hvilke teknologier der indfrier klimamålene.”

7) Klimaaftryk fra forbrug, herunder fødevarer:

”Danmark er en del af den globale økonomi. Når vi eksporterer grønne løsninger, understøtter vi en omstilling, der er langt større end Danmarks udledninger. Men når vi importerer varer, efterlader vi også et klimaaftryk. Regeringen vil opstille mål for den globale klimaeffekt fra dansk eksport af energiteknologi og tjenesteydelser, og vi vil undersøge konsekvenserne ved at opsætte mål for klimaaftrykket fra dansk forbrug.”

8) Biomasse med omtanke:

”Bæredygtighedskravene for biomasse skal i tråd med den politiske aftale evalueres i 2023. Forbruget af træbiomasse til el og fjernvarme forventes reduceret med ca. 44 pct. frem til 2035. Hvis træbiomassen udfases yderligere uden kompenserende tiltag, kan det have væsentlige konsekvenser for elforsyningssikkerheden. Det skal vi også have for øje.”

FAKTA

Klimarådets statusrapport

  • Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan omstillingen til et klimaneutralt samfund kan ske, så vi i fremtiden kan leve i et Danmark med meget lave udledninger af drivhusgasser og samtidig fastholde blandt andet velfærd og udvikling.
  • Klimarådet skal årligt i sin statusrapport vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at de danske klimamål kan nås. Rådet skal desuden bidrage til den offentlige debat og udarbejder løbende analyser og anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet