Klimaminister godkender fremtidssikring af elforbindelsen mellem Danmark og Sverige

Publiceret 11-04-2023

Energinet har fået tilladelse af klima-, energi- og forsyningsministeren til at renovere en af de elforbindelser, der forbinder Danmark og Sveriges elnet. Det øger forsyningssikkerheden og forhindrer højere forbrugerpriser i Danmark.

Danmark er tæt forbundet med vores nabolande, og strøm handles konstant på kryds og tværs. Strømmen i vores stikkontakter kan derfor også stamme fra norsk vandkraft, svensk a-kraft eller tysk solkraft. De forbundne elmarkeder øger forsyningssikkerheden og reducerer omkostningerne for elforbrugerne, fordi landenes produktionskapacitet anvendes effektivt. En af de store kabelforbindelser mellem Danmark og Sverige er efter 37 år i tjeneste nu så slidt, at det skal udskiftes. Kabelforbindelsen er helt central for det østdanske elsystem (DK2). Derfor har klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard godkendt, at Energinet kan investere 486 mio. kr. i nye elforbindelser mellem Sverige og Danmark.

”Danmark og Europa står de kommende år overfor for en massiv omstilling fra fossile energikilder til grøn strøm. Det gælder både i husholdningerne, i industrien og i transportsektoren. Derfor er der behov for løbende investeringer i vores elinfrastruktur – både inden for landets grænser og til landene omkring os”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Samarbejde mellem Danmark og Sverige

Energinet ejer og driver i samarbejde med svenske Kraftnät de fire øresundsforbindelser, der forbinder Sjælland og det sydlige Sverige i form af to 400kV-forbindelser og to 132kV-forbindelser. Kablerne går fra Skibstrupgård ved Hornbæk til Christinelund ved Helsingborg i Sverige. Det er det ene af de to 400kV-forbindelser, der nu skal udskiftes.

”Når vi handler strøm med vores nabolande, øges forsyningssikkerheden samtidig med at omkostningerne ved en robust elforsyning reduceres. Derfor er det vigtigt, at vi fremtidssikrer forbindelsen mellem Danmark og Sverige”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Projektet forudsætter svensk godkendelse og herefter endelig investeringsbeslutning fra svenske Kraftnät. Anlægsarbejdet forventes at foregå fra medio 2025 til ultimo 2026, og vil ske i samarbejde med Kraftnät og svenske myndigheder.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Fakta

  • Projektet har et samlet budget på 486 mio. kr.
  • Den samfundsøkonomiske gevinst forventes at være 4,3 mia. kr. over projektets levetid, primært pga. flaskehalsindtægter men også fortsat lavere elpris i Østdanmark.
  • Anlægsarbejdet forventes at foregå fra medio 2025 til ultimo 2026.
  • De gamle søkabler fjernes (saneres), når den nye forbindelse er gået i drift.
  • De nye kabler vil, modsat de nuværende, ikke indeholde olie, som fjerner risikoen for fremtidige olielækager.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet