Bred milliardaftale sætter turbo på nye grønne brændstoffer

Publiceret 15-03-2022

For at sætte fart på udvikling af grønne brændstoffer har regeringen indgået en bred aftale om Power-to-X, herunder om et statsligt udbud på 1,25 mia. kr. Målet er skabe grønt brændstof til fly, skibe, lastbiler både herhjemme og i udlandet.

Aftalen er indgået med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet i skyggen af den alvorlige situation i Europa, hvor energiuafhængighed og acceleration af grønne alternativer er mere aktuel end nogensinde.

Med aftalen styrker vi klimaet, dansk erhverv og den grønne forsyningssikkerhed. Jeg er meget glad for, at vi har bred politisk enighed om at sætte målet så højt, at Danmark kan spille mere end en national rolle i udvikling og produktion af nye brændstoffer. Europa er på intens jagt efter alternativer til fossil energi, og vi har travlt. Både med at blive grønne og med at blive mere uafhængig af russisk sort energi”, siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen. 

Med aftalen skal Danmark sigte mod at opbygge en elektrolysekapacitet på 4 - 6 GW frem mod 2030. Med et mål på op mod 6 GW er Danmark i top 3 blandt de europæiske lande. Høje ambitioner for grønne brændstoffer er afgørende for at udfase fossil energi, reducere klimabelastninger, understøtte grøn vækst og løsne Ruslands greb om Europas energiforsyning. 

Aftalen består af en tilskudsordning på 1,25 mia. kr. i form af et statsligt udbud til brintproduktion, bedre rammevilkår for producenterne og bygger oven på en række erhvervsfremmetiltag og puljer. Det betyder, at regeringen samlet set har prioriteret mindst 3 mia. kr. til PtX siden 2019.

”Danske virksomheder står klar til at udvikle og producere fremtidens grønne brændstoffer og grønne teknologier. Med aftalen lyder startskuddet til et nyt grønt erhvervs- og eksporteventyr, som nu også handler om at blive uafhængig af russiske energikilder hurtigst muligt. Det kan skabe grønne arbejdspladser og accelerere virksomhedernes grønne omstilling både herhjemme og i udlandet”, siger erhvervsminister, Simon Kollerup. 

“Med den nye aftale fjerner vi de kendte barrierer for storskala- PtX, og baner i stedet vejen for produktionen af nye grønne brændstoffer og en bedre og mere fleksibel brug af vores energisystem”, siger klima-, energi og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, Anne Paulin.

”I Venstre er vi glade for, at vi med aftalen bidrager til at udbrede produktionen og anvendelsen af Power-to-X i Danmark. Nye, grønne brændstoffer er centrale for den grønne omstilling af den tunge industri og transport, og de rummer et stort eksportpotentiale, som Danmark, som grønt foregangsland og VE-producent, skal udnytte. For Venstre har det været afgørende, at udbuddet igangsættes hurtigst muligt – både for at nedbringe vores CO2-udledning, for at give danske PtX-producenter en konkurrencefordel og for at udvikle alternativer til de CO2-udledende brændstoffer, som i øjeblikket presser danskernes økonomi”, siger energiordfører og forsyningsordfører for Venstre, Carsten Kissmeyer.

”Nu sætter vi en klar retning for, hvordan vi for alvor gør Danmark til et PTX-land. For SF er det vigtigt, at strategien tydeligt viser, at produktion af grøn strøm, elektrificering og power-to-x går hånd i hånd i den grønne omstilling af Danmark og Europa”, siger klima-, energi- og forsyningsordfører for SF, Signe Munk.

”Endelig kan vi tage hul på næste kapitel i Danmarks grønne omstilling. Men skal vi lykkes, skal vi i fremtiden turde træffe hurtigere politiske beslutninger, og derfor er vi i Radikale Venstre også meget glade for, at puljen udmøntes som et udbud. Den forfærdelige krise i Ukraine har lært os nødvendigheden af grønt sammenhold. Det er det derfor en vigtig, principiel beslutning, at alle aftalepartierne nu bakker op om en vision for Danmark, hvor vi er nettoeksportør af grøn energi. Med gode vindressourcer i Nordsøen er det vores forbandede pligt at bidrage alt, hvad vi kan, til et grønt og samlet Europa”, siger klima- energi og forsyningsordfører for Radikale Venstre, Rasmus Helveg Petersen.

”Enhedslisten håber, at den kommende grønne brintproduktion bliver godt integreret i det samlede energisystem. Vi har kæmpet for at energispild fra nye brintanlæg bliver udnyttet i vores fjernvarme og at statslige selskaber kommer til at eje rørledninger til brint. Næste store opgave bliver at sikre en hurtig og markant udbygning af vedvarende energi, så der er nok strøm til elektrificering af samfundet, grøn brint og nok energi som hurtigt kan erstatte den fossile gas”, siger klima- energi og forsyningsordfører for Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen

“I Det Konservative Folkeparti er vi glade for aftalen. Vi har længe efterspurgt handling i forhold til Power-to-X og en plan for udbygning af VE, som begge er afgørende for den grønne omstilling. Vi skal erstatte fossile brændstoffer og i stedet få sat skub i udviklingen af grønne brændstoffer, elektrificering og brint. Sådan kan vi langt bedre omdanne, lagre og udnytte Danmarks grønne potentiale, som både vil gavne klimaet, men også kan blive et grønt dansk eksporteventyr. Vi har arbejdet for at hæve ambitionerne, øge tempoet for reelt at være med i den europæiske konkurrence, samt at få så meget klimaeffekt for pengene som muligt”, siger klimaordfører Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti.

”Dansk Folkeparti ser denne aftale som en vigtig del af vejen mod et grønt direkte elektrificeret og en indirekte elektrificering af det danske samfund, ligeledes skal denne aftale bidrage til, at vi i fremtiden kan bliv fri for russisk gas. PTX kan bidrage til et fleksibelt energisystem, således at forsyningssikkerheden sikres. PTX kan erstatte fossile produkter i bl.a. søfart, luftfart, landbruget og den tunge vejtransports fossile produkter, ligeledes vil det give Danmark nye grønne erhvervs- og eksportmuligheder, siger, klima- energi og forsyningsordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen.

”På trods af den ulykkelige krig i Ukraine, har klimakrisen stadig brug for vores opmærksomhed. Krisen er så massiv, at vi må gøre alt, hvad vi kan for sænke vores udledninger af CO2. Derfor er Alternativet også glade for at være med i en aftale der sætter gang i udviklingen af PtX. Dels fordi der skal udvikles teknologier der kan hjælpe os, og dels for at holde udviklingen på et spor der handler om, at PtX ikke må være en sovepude, men teknologi der er reserveret de brancher, hvor batteriløsninger vil være meget svære i praksis, siger partileder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.

Power-to-X kræver masser af grøn strøm

Regeringen vil fremlægge en plan for VE-udbygning på land og hav i Danmark, der sikrer, at Danmark kan være nettoeksportør af grøn energi – også set i lyset af det nye ambitiøse PtX-mål. Et mål på 4 - 6 GW elektrolyseanlæg kan skabe reduktioner på 2,5 - 4,0 mio. tons CO2 i 2030, herunder op til 2 mio. tons i det danske regnskab.

Læs aftalen om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer her

Fakta:

Aftalen består bl.a. af:

  • Et udbud på i alt 1,25 mia. kr., der ydes som driftsstøtte i 10 år.
  • Bedre mulighed for at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til PtX-anlæg.
  • Mulighed for lavere tariffer til store elforbrugere som fx PtX-producenter.
  • 57 mio. kr. i 2022-2026 til en PtX-taskforce, der bl.a. vil vejlede projektudviklere og myndigheder  
  • Første skridt mod etablering af en dansk brintinfrastruktur, der kan fremme eksport til fx Tyskland.

Regeringen fremlagde sit udspil om Fremtidens grønne brændstoffer i december sidste år, og har nu lavet en aftale med forligspartierne bag Klimaaftalen for energi og industri mv. fra d. 22. juni 2020.
 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet