Den grønne omstilling er også en digital omstilling

Publiceret 05-05-2022

Regeringens digitaliseringsstrategi vil komme både samfund og den grønne omstilling til gode. Med digitaliseringsstrategien sættes der mere skub på Danmarks digitale grønne omstilling, så den bliver så effektiv som muligt.

Danmark er et land med førende grønne teknologier og stærk innovationskraft, hvilket sikrer et godt grundlag for den grønne omstilling. Med nye, digitale løsninger kan vi vedligeholde og bygge oven på det solide datagrundlag, vi allerede har i Danmark, og som er et vigtigt instrument i omstillingen.

Derfor præsenterer regeringen nu en samlet digitaliseringsstrategi, som også sætter endnu mere fart på den grønne omstilling. Det er regeringens mål, at data og digitalisering i langt højere grad skal bruges til at sikre effektivitet og sammenhæng i Danmarks grønne omstilling.

Samtidig skal vores cyber- og informationssikkerhed have et løft, så vi sikrer, at udviklingen af nye, digitale løsninger går hånd i hånd med sikkerheden.

Digitaliseringsstrategien skal også skabe grobund for fremtidens danske erhvervseventyr – både på national og international plan, hvor der er god mulighed for dansk eksport af digitale grønne løsninger.

”Potentialet er stort. Digitale løsninger er en del af den grønne omstilling, og med strategien her kan vi nu få de grønne hjul til at køre endnu hurtigere, som skal bidrage til et verdens mest ambitiøse klimamål. Vi skal udnytte den danske innovation og de mange grønne teknologier, vi allerede har, og det gør vi bedst ved at styrke digitaliseringen. Organisatorisk skal vi også gøre os klar til fremtiden. Vi samler derfor myndighedsansvaret for dataforsyning og teleområdet i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som samtidigt skifter navn til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Med strategiens digitale løsninger kan man:

  • Optimere brug af ressourcer og infrastruktur, så man f.eks. bedre kan bruge energien, når vinden blæser, og solen skinner.
  • Forbedre planlægningen i samfundet, så Danmark f.eks. rustes mod de klimaforandringer, der forventes i fremtiden.
  • Skabe nye grønne forretningsmodeller, så borgere og virksomheder kan anvende forsyningssektorens data til eksempelvis at finde ud af om energi benyttes effektivt, og hvordan man kan energieffektivisere.

I Digitaliseringsstrategien afsættes 285 millioner kroner til initiativer, der bidrager til den grønne omstilling. Heriblandt arbejder Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med følgende initiativer:

  • Automatisere og videreudvikle Klimakompasset, så det bliver nemmere for SMV’er at opgøre klimaaftryk samt at planlægge og igangsætte CO2-reducerende tiltag.
  • Bedre databaseret understøttelse af klimatilpasning skal sikre, at vi mere præcist kan udpege sårbarheder i Danmark og bl.a. forebygge oversvømmelser.
  • Etablering af et Forsyningsdigitaliseringsprogram skal sikre frisættelse og øget anvendelse af forsyningsdata for at styrke udviklingen mod en grøn og sammenhængende forsyningssektor, der udnytter ressourcer og infrastruktur bedre på tværs af værdikæder og forsyningsarter.
  • Varslingssystem for oversvømmelser i Danmark. Initiativet skal øge Danmarks robusthed over for oversvømmelser.
  • Bedre omstilling til elbiler og alternative drivmidler gennem udgivelse af data fra bl.a. offentlige ladestandere, så vi kan understøtte den grønne omstilling og fremme brugen af elbiler.
  • Fundamentet for den grønne digitale udvikling skal styrkes og fremtidssikres, bl.a. ved at samle myndighedsansvaret for dataforsyning og teleområdet i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Læs hele Digitaliseringsstrategien her.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet