Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark

Publiceret 25-06-2022

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at Danmark i 2030 får firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt mulighed for femdobling af havvindmøllestrøm. Ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas.

Ruslands invasion af Ukraine har understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen. Den grønne omstilling er derfor afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Regeringen har i forlængelse af udspillet Danmark kan mere II indgået aftalen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

”Danmark bliver med denne aftale et stort grønt kraftværk for hele Europa, når vi nu skaber mulighed for en femdobling af dansk havvindmøllestrøm i 2030. Det er helt afgørende for klimaet og for at gøre Danmark uafhængig af russisk energi, at et bredt og ansvarligt flertal i Folketinget nu står sammen og viser, at Danmark kan mere. Vi sætter skub i udrulning af fjernvarme og sætter en klar ambition om, at al gas skal være grøn i 2030, og vi i 2035 vil helt af med gasfyr i danske hjem,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Aftaleparterne er enige om at sikre rammevilkår, der kan muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Partierne er også enige om at udbyde 4 gigawatt ekstra havvind til realisering senest i 2030, hvilket vil betyde, at Danmark kan femdoble produktionen af havvindmøllestrøm de næste 8 år.

”Et vigtigt redskab til hurtigt at blive fri af Putins gas er at bygge flere vindmøller og solceller på land. Derfor firedobler vi produktionen af vedvarende energi på land. Denne udbygning kræver plads. Der bliver behov for et areal svarende til størrelsen på Mors, når vi skal løse den samlede udfordring og derfor nu sigter efter at skabe 10-15 store energiparker fordelt over hele landet. Samtidig gør vi det lettere for kommunerne at planlægge for VE-anlæg, bl.a. fordi vi nu skaber mulighed for at opstille solceller og vindmøller i såkaldte herregårdslandskaber,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Omkring 400.000 danske hjem er i dag afhængige af gas til radiatorerne i stuen og brusebadet om morgenen. Det gør os sårbare over for Ruslands indflydelse på gasforsyningen, og det er skidt for klimaet og danskernes pengepung. Med aftalen er der enighed om at gøre uvildig rådgivning om reduktion af gasforbruget og grøn varme lettere tilgængelig, og at der skal være bedre lånevilkår til udskiftning af gas- og oliefyr.

”Fra dansk side skal vi gøre, hvad vi kan, for at blive uafhængige af russisk olie og gas. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen nu gør det nemmere og billigere for danske boligejere at komme af med deres olie- eller gasfyr og i stedet skifte til f.eks. fjernvarme eller en varmepumpe. Det gør vi, fordi vi godt ved, at det kan være en stor udskrivning at skifte væk fra olie- og gasfyr. Derfor gør vi det nu sammen med den finansielle sektor lettere at tage valget, for det er et vigtigt skridt på vejen i at stoppe Putins krigsmaskine,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

 Aftalepartierne:

”En kraftig og hurtig udbygning af vedvarende energi er helt afgørende for den grønne omstilling og den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, som Danmark står i. Forhandlingerne har været et voldsomt forceret forløb, men aftalen er et skridt i den rigtige retning. Venstre glæder sig særligt over, at det er lykkes at omdefinere erhvervspuljen, så den også støtter omstilling til grønne energikilder. Ligesom det har været vigtig for os at få med, at vi skal blive bedre til at udnytte arealer på tage til solceller, og at der skal arbejdes med modeller for at sikre yderligere opbakning og kompensation til lokalsamfundet, samt at der fremover bliver stillet krav om bæredygtighed og livscyklusanalyse i udbud af energiteknologi, som understøtter danske industrielle styrkepositioner. Venstre havde gerne set yderligere fremrykning af biogas, og vi havde også foreslået et institut for vedvarende energi på land, som vi heller ikke kom igennem med,” siger Venstres klimaordfører Marie Bjerre og forsyningsordfører Carsten Kissmeyer.

“Putins krig og klimakrisen kræver handling. Med aftalerne om grøn varme og strøm skaber vi nu den handling, der skal sikre forsyningssikkerhed for borgerne, omstilling for klimaet og energiuafhængighed af Putin. Det er desværre ikke lette eller hurtige skridt, der skal til, men fornuftig planlægning. Den sikrer vi nu,” siger klimaordfører fra SF Ramus Nordqvist.

”Aftalen er bred, grøn og ambitiøs og sikrer en meget, meget stor udbygning med hav- og landvind. På lidt længere sigt får vi helt lukket for gassen til opvarmning - og Danmark beholder den grønne førertrøje,” siger klima- energi og forsyningsordfører for Radikale Venstre Rasmus Helveg Petersen.

”Danmark skal af med den fossile gas og massivt udbygge den vedvarende energi - både med havvind, landvindmøller og solceller. Enhedslisten har længe kæmpet for flere solceller også i byerne. Nu kommer vi videre med over 100 mio. kr. i støtte til solceller, og vi pålægger, at regeringen skal lave en strategi for solceller. Det er vigtigt, at vedvarende energi ikke kun sættes op langt ude på landet, men at solceller også bliver en vigtig del af byernes energiforsyning,” siger energiordfører for Enhedslisten Søren Egge Rasmussen.

”Det har været vigtigt for Det Konservative Folkeparti at sikre danskerne grønnest og billigst mulig varme i hjemmet. Derfor er det glædeligt, at vi får flere danskere væk fra gas og koblet til fjernvarmen, men for mange danskere betaler allerede i dag for meget for deres fjernvarme. Derfor er vi særdeles tilfredse med, at der nu indføres et prisloft over fjernvarmen, som giver danskerne tryghed om varmeudgifterne. Samtidig sikrer vi danskerne bedre inddragelse i processen med etablering af ny vedvarende energi og hurtigere og mere effektive godkendelsesprocesser. Vi havde meget gerne set et større fokus på initiativer med virkning på kort sigt, herunder energieffektiviseringer, men glæder os over en samlet set god aftale,” siger politisk ordfører fra Det Konservative Folkeparti Mette Abildgaard og energiordfører fra Det Konservative Katarina Ammitzbøll.

”Dansk Folkeparti er glade for, at der nu er en samlet plan for udbygningen af grøn energi, samt udfasning af gas til opvarmning. Der er ingen tvivl om, at det vil skabe vækst og beskæftigelse, ligeledes skaber det en stor selvforsyningsgrad i Danmark og Europa,” siger klima-, energi- og forsyningsordfører for Dansk Folkeparti René Christensen.

“Engang var det nødvendigt at afbrænde olie eller gas for at skaffe energi nok til danske husstande og virksomheder. Det er det heldigvis ikke i fremtiden. I dag ser vi ind i en tid, hvor der i Danmark ikke alene produceres energi nok fra vedvarende energikilder til at dække vores eget forbrug, men også til eksport og med fortjeneste for det danske samfund. Det er en meget glædelig udvikling,” klima- og energiordfører for Liberal Alliance Ole Birk Olesen.

Læs aftaleteksten her.

Firedobling af vedvarende energi på land

Solcelleparker og landvindmøller kan levere billig grøn energi i årene frem mod 2030, så vi kan blive uafhængige af russisk gas og olie så hurtigt som muligt.

Aftaleparterne er enige om vigtige konkrete tiltag, der kan understøtte en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Partierne er bl.a. enige om:

 • At staten skal hjælpe med at realisere store energiparker på land
 • At gøre det muligt at opstille VE-anlæg i herregårdslandskaber
 • Styrke lokal opbakning til opstilling af sol- og vindenergi
 • En ny pulje til at støtte vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer (f.eks. solceller på tage)
 • Hurtigere og bedre myndighedsarbejde
 • Styrket vejledning om miljøvurderinger og naturdirektiver
 • Bedre datagrundlag for opstillere og myndigheder
 • At understøtte at elnettet kan følge med

Femdobling af havvind

Danmarks store havarealer og vind- og havbundsforhold giver ideelle betingelser for at høste havvind og gevinster i Nordsøen. De danske farvande har potentiale til at blive et grønt kraftværk – ikke bare for Danmark, men også for Europa. Aftaleparterne er enige om at muliggøre udbygning af yderligere 4 GW havvind inden udgangen af 2030. Dermed kan Danmarks produktion af havvind mere end femdobles over de næste 8 år.

Med aftalen er partierne enige om:

 • At udbyde yderligere 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030 under forudsætning af, at havvindmølleparkerne ikke belaster statens finanser negativt over deres levetid
 • De konkrete placeringer og udbudsrammer for de 4 GW besluttes senere.
 • Parkerne skal bl.a. kunne levere strøm til PtX-anlæg, hvilket potentielt kan begrænse behovet for udbygning af elnettet
 • De 4 GW havvind kommer oven i al tidligere aftalt havvindsudbygning, herunder de 2 GW havvind, der senest blev indgået aftale om med Aftale om Finansloven 2022
 • Dertil kommer igangsættelse af fysiske forundersøgelser af attraktive og finscreenede havvindområder, der kan rumme mindst 6 GW
 • Der igangsættes samtidig et servicetjek af tilladelsesprocessen for havvind og et analysearbejde igangsættes, der skal udvikle modellen for, hvordan udnyttelsen af Danmarks havarealer og havvindsressourcer skal ske på længere sigt

Mere grøn varme

Ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der ikke er boliger, der opvarmes med gas fra 2035.  Værktøjerne er hurtigere fjernvarmeudrulning, flere varmepumper og mere biogas.

 • Regeringen er i dialog med EU om et stop for nyinstallation af gasfyr
 • Fjernvarmeselskaber skal planlægge udfasning af naturgas i varmeproduktionen
 • Prisloft på fjernvarme skal sikre danskerne rimelige varmepriser
 • Vilkår for investeringer i – og udrulning af – grøn fjernvarme forbedres
 • Ambition om aftale med KL om klar besked til borgerne om fjernvarmeudrulning
 • Fritagelse for tinglysningsafgift af pant for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr til andre opvarmningskilder i perioden 2023-2028
 • Etablering af ordning, hvor det bliver muligt at optage lån med statsgaranti til skift til andre opvarmningskilder i boliger i landdistrikter
 • Fremrykning af produktion af biogas
 • Begrænse metantab fra biogasproduktion samt undersøge anvendelsen af halm og en yderligere sænkelse af energiafgrødegrænsen
 • Justering af Erhvervspuljen med fokus på CO2 som supplerende tildelingskriterie og øget støtte til i grøn omstilling

Læs fakta om firedobling af vedvarende energi på land her. 

Læs fakta om femdobling af havvind her. 

Læs fakta om mere grøn varme her. 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet