Aftale mellem EU-landene om stor klimapakke

Publiceret 28-06-2022

EU’s klimaministre er blevet enige om en omfattende lovgivningspakke på klimaområdet. Pakken skal sikre, at EU indfrier målet om mindst 55 pct. reduktion af hele EU’s drivhusgasudslip i 2030. Hele fem centrale klimaaftaler er indgået til dagens møde på områder, der fremadrettet vil få stor betydning for reduktionen af EU’s udledninger.

Der er nu opnået enighed om fem klimaforslag ved dagens miljørådsmøde i Luxembourg. Dermed er nærmest hele Fit For 55-lovpakken forhandlet på plads i Rådet, som skal sikre, at EU kan opfylde sit klimamål om 55 pct. reduktion i 2030. Forhandlingerne kan nu fortsætte med Europa-Parlamentet.


Klimaministrene er enige om:
- At stoppe for salg af nye fossile biler i 2035
- At etablere et nyt kvotehandelssystem for vejtransport og opvarmning af bygninger
- At styrke det eksisterende kvotehandelssystem for energi og industri samt at udvide det til søfart
- At fjerne gratiskvoter til luftfarten inden for EU
- At forhøje klimamål for alle medlemsstater i sektorer som landbrug, transport og bygninger
- At sætte et nyt mål for øget optag af CO2 i jorde og skove


”Efter årelange og hårde forhandlinger, hvor Danmark først har kæmpet for et ambitiøst udspil og siden for at fastholde og øge ambitionerne, kan vi fra dansk side være glade og stolte over de aftaler, vi har indgået i dag. Det er et stort skridt for Europas grønne omstilling og for uafhængighed af Rusland, som havde været utænkeligt for bare få år siden. Med de seneste dages aftaler sikrer vi nu, at EU lever op EU’s klimamål på mindst 55 pct. reduktion i 2030. Selvom det er positivt, at det lykkedes at nå et resultat, vil vi fortsætte kampen for endnu højere ambitioner i den næste fase”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.


Stop for salg af nye fossile biler og varevogne
• Udledninger fra vejtransporten udgør ca. 70 pct. af transportsektorens udledninger i EU
• Biler og varevogne udgør langt størstedelen og bidrager stadig i utilstrækkelig grad til CO2-reduktion
• CO2-kravene til bilproducenterne i 2030 øges nu fra 37,5 pct. til 55 pct. og til 50 pct. for  nye varebiler
• Fra 2035 er kravet 100 pct. CO2-krav for nye personbiler og varebiler. Dette betyder reelt en udfasning af fossildrevne biler
• Åbnet op for, at der skal ses på, hvordan medlemsstater med mere strikse udfasningsdatoer kan udfase tidligere


EU’s kvotehandelssystem
• EU’s kvotehandelssystem dækker i dag industri, energi og luftfart.
• Med aftalen lægges der op til at reducere kvotemængden i kvotehandelssystemet, der vil sikre en styrkelse af systemet til fordel for den grønne omstilling
• Kvotesystemet udvides desuden til som noget helt nyt at omfatte søfart
• Gratiskvoterne bliver fjernet for luftfarten inden for EU/EØS
• Der etableres desuden et nyt separat kvotehandelssystem for vejtransport og opvarmning af bygninger


”Vi har i dag fået sat rigtig mange danske fingeraftryk på EU’s klimalovgivning. Vi har strammet kvotesystemet og reduceret tildelingen af gratiskvoter, hvilket gør det dyrere at udlede CO2. Vi har også opnået, at EU etablerer et nyt kvotehandelssystem for vejtransport og bygninger. For to år siden var Danmark det eneste land blandt EU’s medlemsstater, der havde ambitioner om det. Vi har også fået sat et stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2035. Og Kommissionen skal se på, hvordan man kan hjælpe lande, der gerne vil gå forrest med tidligere udfasning. Et initiativ, som vi har arbejdet hårdt for i flere år og samlet en større gruppe af lande om. At vi i dag står med en aftale, der indeholder lige præcis det – det er en stor sejr for EU, men også for os – det viser, at det betaler sig at kæmpe og være vedholdende,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.


Højere klimamål for alle medlemslande
Der er enighed om et revideret byrdefordelingsaftale:
• Det betyder, at der kommer højere nationale reduktionsmål for medlemsstaterne, der er fordelt primært efter BNP pr. indbygger.
• Byrdefordelingen omfatter landbruget, transportsektoren og bygninger.
• Spændet på landenes reduktionsmål ligger fra 10 til 50 pct.
• Danmark får et nyt forhøjet dansk mål på 50 pct. reduktioner i 2030 i forhold til 2005. Det eksisterende danske 2030-mål er på 39 pct.

Mål for øget optag af CO2 i jorde og skove
For første gang i EU’s historie sættes mål for øget optag af CO2 i jorde og i skove:
• Der er enighed om et mål på 310 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2030.
• Målet fordeles mellem medlemsstaterne, hvor Danmark får et udledningsmål på 5,338 mio. ton CO2-ækvalenter i 2030.


Social klimafond
• Der etableres en social klimafond som følge af, at der etableres et separat kvotehandelssystem for vejtransport og bygninger.
• Fonden har til formål at tage hånd om de negative sociale effekter ved udvidelsen af kvotehandelssystemet for udsatte husholdninger, udsatte transportbrugere og udsatte mikrovirksomheder.
• Fondens størrelse sættes til et maksimum på 59 mia. euro for perioden 2027-2032.

Næste skridt er nu forhandlinger med Europa-Parlamentet.

 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet