Klimatilpasning styrkes med nye og bedre data og digitale værktøjer

Publiceret 23-02-2022

FN’s klimapanel har sat en tyk streg under, at verden skal ruste sig til et klima i forandring. Det rammer også Danmark, hvor DMI’s Klimaatlas forudsiger op til 100 lokale oversvømmelser om året i slutningen af århundredet med en fortsat høj udledning af drivhusgasser. Derfor afsætter regeringen 59,5 mio. kr. til nye data og digitale værktøjer, der kan hjælpe i arbejdet med at forebygge oversvømmelser og målrette klimatilpasningen over hele landet.

Danmark rammes af klimaforandringer, og vi vil komme til at opleve mere vand fra alle sider. Hyppigere ekstreme vejrhændelser såsom stormflod, skybrud, langvarig nedbør samt stigende grundvandsspejl og havniveau vil føre til flere oversvømmelser. Det kan give vand i kælderen og oversvømme huse, veje og anden infrastruktur og påvirke kritiske samfundsfunktioner og virksomheders produktivitet.

I Danmark skal vi derfor de næste mange år investere i klimatilpasning for at forebygge og minimere de skader og omkostninger, som følger af et klima i forandring. For at gøre det rigtigt og effektivt er der behov for endnu bedre data og digitale værktøjer, der kan hjælpe med at kortlægge hvor og hvor meget, der kan blive oversvømmet, og hvor store økonomiske skader, der kan blive tale om.  

Mange har allerede oplevet klimaforandringerne helt tæt på. Oversvømmede kældre og familier, der blev evakueret. I sommers så vi i Tyskland og Belgien, hvor galt det kan gå. Det skal vi undgå. Derfor investerer vi nu i en forbedring af vores datagrundlag, så vi får det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Investering i den digitale understøttelse af klimatilpasning

Ved at sikre en digital understøttelse af klimatilpasningsindsatsen kan vi bedre og mere præcist beregne risici og sårbarheder. Det sikrer, at vi prioriterer indsatsen i de mest udsatte områder, og at løsningerne dimensioneres til at kunne håndtere både nuværende og fremtidige vandmængder.

Det er først og fremmest i kommunerne og ved spildevandsselskaberne, at den aktive klimatilpasning finder sted. Med et øget fokus på den digitale understøttelse af klimatilpasningsindsatsen vil en række værktøjer og data blive stillet til rådighed og give den enkelte kommune og forsyningsselskab et forstærket beslutningsgrundlag til planlægning og udvikling af klimatilpasningsløsninger.

”Vi ser ind i en fremtid med voldsommere og vådere vejr og det er helt afgørende, at Danmark klimatilpasses bedre mod det mere ekstreme vejr, så vi kan skabe tryghed for de danskere, der bor i udsatte områder. Men klimatilpasning er komplekst, og derfor er det vigtigt, at vi gør det klogt. Med den her investering i data og digitale værktøjer sikrer vi et godt fundament for at træffe beslutninger om klimasikring. Samtidig understøtter initiativerne regeringens kommende nationale klimatilpasningsplan”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljøministeriet vil i samarbejde udvikle og løbende stille de nye data og værktøjer frit til rådighed.

Dette tiltag er finansieret af Next Generation EU. 

 

Kontakt:

Klimaministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Miljøministeriets pressetelefon på 20 91 59 01

 

Fakta

  • Skybruddet over København i juli 2011 var den dyreste forsikringsbegivenhed i Europa det år. Branchen vurderer de samlede udgifter inklusive selvrisiko og ikke-forsikrede ejendele løb op i mere end 9 mia. kr.
  • Blandt de nationale datasæt og værktøjer til klimatilpasning findes det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP), Klimaatlas, Kystplanlægger og Klimatilpasning- og planlægningsværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere (KAMP). Disse værktøjer videreudvikles og styrkes via denne indsats.
  • HIP drives af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og giver fri adgang til data velegnet til at forudsige problemer med højtstående grundvand.
  • DMI’s Klimaatlas leverer fri og let tilgængelig data over fremtidens klima i kommunerne til både eksperter og befolkningen.
  • Kystdirektoratet har med Kystplanlægger udarbejdet en kortlægning af risikoen i kystområderne, samt konkrete forslag til håndtering af risici for oversvømmelser og erosion.
  • Screeningsværktøjet KAMP samler data og beregninger, bl.a. om konsekvenserne af potentielle oversvømmelser. KAMP er udviklet af Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet