Ny aftale sikrer større lokal indflydelse på kystnær grøn energi

Publiceret 02-06-2021

Større kommunal medbestemmelse, tydeligere rammer og åbning for ny teknologi. Det er resultatet af en politisk aftale mellem regeringen og et bredt politisk flertal om en justering af den såkaldte åben dør-ordning for vedvarende energi på havet.

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blevet enige om styrke hensynet til lokale borgere og samtidig videreføre de gode elementer i den såkaldte åben dør-ordning for kystnære VE-projekter, som fx havvind, uden for statslige udbud. 

Aftalen anerkender, at der er brug for, at både borgere og virksomheder støtter op den grønne omstilling og har mulighed for at bidrage til den, hvis vi skal nå i mål med 70 procent-målsætningen. Aftalen holder derfor døren åben for markedets og det lokale initiativ til at udbygge de kystnære anlæg og giver samtidig berørte kommuner og borgere mere medbestemmelse. 

”Dansk havvind tager nogle kvantespring i disse år, og det er godt og nødvendigt for fremtidens grønne samfund. Men vi ser også, at når de kystnære projekter bliver større, så kan den lokale opbakning blive mindre. Den nye aftale, der blandt andet giver de berørte kommuner vetoret, styrker nærdemokratiet. Samtidig bevarer vi de gode muligheder for, at markedets og de lokales initiativer kan bidrage til den grønne omstilling”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Med den justerede ordning kan der nu kun søges om tilladelse til projekter inden for 15 kilometer fra kysten. For at sikre lokal opbakning ændres den kommunale indsigelsesret samtidig til en vetoret for kommuner beliggende inden for 15 kilometer fra et projekt. Fremtidige projekter kan således kun gennemføres, hvis der er opbakning fra samtlige berørte kommuner.

Den nye aftale betyder samtidig, at der nu kommer klarere rammer for ordningen, som bl.a. skal sikre større transparens for investorer og gøre det nemmere for projektopstillere på forhånd at vurdere, om et projekt er realistisk eller ej.

Med aftalen bliver åben dør-ordningen også fremtidssikret, så den ikke kun omfatter vind- og bølgeenergi, men nu også giver mulighed for at etablere nye teknologier som for eksempel solceller på havet.

Se aftaleteksten via dette link

Fordele ved justering af åben dør-ordningen

Overensstemmelse med 70 procent-målet

  • Døren bevares åben for det lokale initiativ og private aktører
  • Klarere rammer for markedsaktørerne og øget transparens skaber større sikkerhed for investeringer
  • Kommunale klimamål kan opfyldes via etablering af kystnær produktion af vedvarende energi

Effektiv planlægning og arealreservationer

  • Mere klarhed om, hvornår projekter kan afvises ud fra planlægningsmæssige og samfundsmæssige hensyn
  • Områder af interesse for statslige udbud friholdes til fremtidig udbygning
  • Justeringerne giver mulighed for at løfte relevante arealreservationer, som i dag udgør en begrænsning af ordningen

Teknologineutralitet og teknologifremme

  • Ordningen gøres teknologineutral så fx flydende solceller og andre nye teknologier kan fremmes via ordningen

Lokal opbakning og oprindeligt formål

  • Større kommunal indflydelse på projekter kan øge lokal opbakning
  • Ordningen giver øget sandsynlighed for realiserbare små og kystnære projekter

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet