Bred politisk aftale om CO2-lagring

Publiceret 30-06-2021

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om rammerne for lagring af CO2 i den danske undergrund. Det er første led i strategien for fangst og lagring af CO2. Efter sommerferien fortsætter forhandlingerne om blandt andet fangst og transport.

Danmark er næsten halvvejs i forhold til at reducere udledningerne af CO2 med 70 procent i 2030. Men for at nå reduktionsmålet er det nødvendigt at adressere de udledninger, der er svære eller helt umulige at reducere, via fangst og lagring af CO2. Med en bred politisk aftale om regulering og rammerne for lagring af CO2, er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativenu enige om første del af en samlet strategi, der skal bidrage til at realisere det store potentiale for CO2 fangst og -lagring.

”Traditionelt har Danmark udledt CO2 ved at afbrænde olie og gas fra undergrunden. Fremover skal vi fjerne CO2 fra røgen og putte den tilbage i undergrunden. Med aftalen tager vi første skridt og lægger et godt fundament for at kunne komme i gang med fangst og lagring af CO2. Det giver rigtigt god mening, for det gør, at vi kan fjerne nogle af de udledninger, som er nærmest umulige at komme til livs på andre måder, og vi kan skabe såkaldte negative emissioner. Samtidig skaber det tusinder af gode grønne jobs i Danmark, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Aftalen om CO2-lagring består af en række initiativer, der skal muliggøre lagring i den danske undergrund både på kort og på lang sigt. Aftaleparterne er enige om at igangsætte undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund. Det gøres muligt at importere og eksportere CO2. Og endelig sikres det, at lagring af CO2 vil ske på en miljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det har været vigtigt, at få rammerne for lagring på plads først, da lagringsdelen er teknisk og lovgivningsmæssigt mest tidskrævende.  

Forhandlingerne om en samlet strategi for fangst og lagring af CO2 vil fortsætte efter sommerferien. Det forventes, at de første projekter vil være i gang i 2025

Aftaletekst

 

Citater fra partierne

Tommy Ahlers, Venstre

Godt at vi endnu engang får afklaret nogle rammer, som erhvervslivet efterspørger. Med den her aftale gør vi det endnu mere sandsynligt, at lagring både bliver en gevinst for klimaet og et potentielt erhvervseventyr.

 

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti

Det har længe været en mærkesag for dansk folkeparti, at klimapolitiken skulle være drivende i udviklingen af nye teknologier – herunder ikke mindst eksportorienterede teknologier. Derfor er det vigtigt for os, at der afsættes både penge og en ambitiøs strategi til udvikling af CCS/CCU. Med denne aftale tager vi endnu et afgørende skridt, der supplerer de solide beløb, vi aftalte tidligere på året.

 

Signe Munk, SF

Lagring af CO2 i undergrunden er et vigtigt redskab i kampen mod den globale opvarmning. Her skal Danmark spille en vigtig rolle ved at oprette sikre lagre, og det tager vi første skridt til med denne aftale. 

 

Rasmus Helveg, Radikale Venstre

Et fint skridt for at forberede fremtidens store arbejde med at lagre CO2 i undergrunden.

 

Mona Juul, Konservative

For konservative har det været vigtigt at komme i gang med fangst og lagring af CO2. Vi havde gerne set, at vi var gået i gang efter sommeren sidste år. Nu har vi lavet første delaftale, og så fortsætter vi efter sommeren igen. Fangst og lagring bliver et vigtigt element i omstillingen af det danske samfund frem mod 2030. Industrien er klar, og derfor skal vi også bare i gang. Derudover har det været vigtigt for os, at lagringen skal udvikles og drives på kommercielle vilkår.

 

Søren Egge, Enhedslisten

 Det er vigtigt at undersøge i hvilket omfang, at den danske undergrund kan bruges til forsvarlig CO2-lagring. Det er godt at de omfattende undersøgelser også kan bruges til at vurdere mulighederne for at udnytte geotermi fra undergrunden.

Fakta om aftalen om lagring af CO2

 

  • Aftalen om lagring vil starte processen for at give tilladelser til CO2-lagring i den danske undergrund i Nordsøen, så lagring i udtjente olie- og gasfelter vil kunne ske allerede fra 2025.
  • I aftalen er partierne enige om, at finansiering på 210 mio. kr. til undersøgelser af potentielle CO2-lagerlokaliteter i den danske undergrund kan ske gennem forskningsreserven, idet det er en del af udmøntningen af CCUS-missionen i den grønne forskningsstrategi
  • Aftalen vil muliggøre import, eksport og transport af CO2 over landegrænser samt lagring i Danmark.
  • Aftalen sikrer, at lagring vil ske på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde.
  • Der er plads til at lagre 12-22 mia. ton CO2 i den danske undergrund, ifølge analyser fra GEUS. Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet