Power-to-X

Regeringen vil kickstarte udvikling af grønne brændstoffer med milliardstøtte

Publiceret 15-12-2021

Regeringen fremlægger et udspil med 1,25 milliarder til udvikling af ”Power-to-X” teknologi, der omdanner grøn el til brændstoffer. Fremtidens grønne brændstoffer skal styrkes med i alt 14 initiativer.

Regeringen vil med et nyt udspil sætte skub i produktion og forbrug af grønne brændstoffer, som kan bruges til skibsmotorer, lastbiler, fly og i industrien og ikke mindst til eksport. Danmark har særligt gode forudsætninger for at producere grønt brændstof, og går nu ind i kapløbet om bæredygtige erstatninger for kul og olie. Danmark vil sigte efter at bygge 4 til 6 GW PtX-kapacitet i 2030.

”Verden råber på grønne brændstoffer. Efterspørgslen på at kunne sejle, flyve og producere klimavenligt er enorm, og Danmark har potentialet til at kunne levere. Vi investerer nu massivt i teknologi, der kan omdanne vores vindmøllestrøm til brændstof, der kan hældes på tanken på et skib eller få et fly på vingerne. Det er et afgørende skridt for Danmarks grønne omstilling, men målet er også at hjælpe resten af Europa med at sige farvel til den fossile energi”, siger klimaminister Dan Jørgensen.  

Udspillet bygger på regeringens to nye strategier, ”Grøn gasstrategi” og ”Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer”, Power-to-X strategien. Der er med ”Klimaaftale for energi og industri 2020” afsat min. 750 mio. kr. til et udbud for Power-to-X, som nu hæves til 1,25 mia. kr. Midlerne målrettes støtte til produktion af grønne brændstoffer. Regeringen prioriterer yderligere 344 millioner til investeringsstøtte til innovative grønne teknologier og forbedrer desuden rammevilkårene for både produktion, distribution og anvendelse af Power-to-X.  

”Danmark er et grønt foregangsland og resten af verden ser mod danske virksomheder i deres søgen efter gode grønne løsninger. Det skal også være tilfældet, når det kommer til fremtidens grønne brændstoffer og grønne teknologier. Danske virksomheder står på spring for at etablere et nyt dansk erhvervseventyr, og der er et stort potentiale for, at der i fremtiden står ’made in Denmark’ på de grønne brændstoffer, der fyldes på skibe og fly verden over. Power-to-X er til gavn for klimaet og rummer samtidig et stort erhvervs- og eksportpotentiale der skaber danske arbejdspladser og gavner danske virksomheder,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Vindenergi og gassystem giver et forspring

Der skal bruges strøm til at producere Power-to-X, hvor strøm ved hjælp af elektrolyse bliver til brint. Danmark har en stor produktion af vindkraft og grøn strøm - og mere er på vej - samt et velfungerende gassystem med direkte rørforbindelse til det nordeuropæiske marked. Dermed har Danmark gode forudsætninger for et nyt industrieventyr med grønne brændstoffer.

Ud over at producere brint ved hjælp af elektrolyse, kan danske virksomheder også producere grønne gasser ud af restprodukter som gylle, madaffald og affald fra industrien. Det danske gasforbrug falder, men den gas, der er tilbage, bliver grønnere. I 2035 kan gasforbruget være helt grønt og klimaneutralt.

Gasnettet skal derfor kunne understøtte og transportere brint og andre grønne gasser - både til brug i Danmark og til eksport. Eksport er fx relevant i Sydjylland, som med en stor vindenergiproduktion og en Power-to-X- produktion i sin vorden, har god adgang til de store markeder i Nordeuropa.

Læs regeringens udspil, "Fremtidens grønne brændstoffer" her (pdf)

Læs ”Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer”, Power-to-X strategien, her (pdf)

Læs ”Grøn gasstrategi” her (pdf)

Læs baggrundsmateriale om Power-to-X og grøn brint på Energistyrelsens hjemmeside her 

Læs baggrundsmateriale om grøn gasstrategi på Energistyrelsens hjemmeside her

Power-to-X, PtX, er navnet på en samling af teknologier, hvor man ved hjælp af elektrolyse omdanner grøn strøm til forskellige grønne brændstoffer, som kan erstatte fossile brændstoffer.

Regeringens udspil består bl.a. af forslag om:

Mere finansiering til PtX

  • Udbudsstøtten til produktion af PtX øges med 66 procent til 1,25 mia. kr.
  • Der afsættes 344 mio. kr. i investeringsstøtte til opskalering af innovative grønne teknologiprojekter inden for fx PtX.

 Direkte elforbindelser til PtX--anlæg

  • Bedre mulighed for at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til PtX-anlæg for at reducere omkostninger til udbygning og forstærkning af det kollektive elnet.

Mulighed for lavere tariffer til store elforbrugere som PtX-producenter

  • 1/3 af omkostningerne til brintproduktion skyldes betaling for brug af elnettet, såkaldte tariffer. Med geografisk differentierede tariffer for store forbrugere skal det være billigere at få adgang til strøm til PtX-anlæg, hvis PtX-anlæggene etablerer sig tæt på fx solcelle- eller vindmølleparker.

 Ambitiøse krav og klare regler i EU

  • Regeringen vil arbejde for at øge efterspørgslen på grønne brændstoffer til sø- og luftfarten ved at presse på for en ambitiøs udformning af Europa-Kommissionens Fit-for-55. Desuden er der behov for klare og ensartede regler, der sikrer, at brinten produceres på grøn strøm, og at PtX-projekter ikke bliver forsinket eller fordyret på grund af usikkerhed om fortolkning af regler og krav.

 

Samlet overblik over regeringens støtte til PTX

Beløb

Støtte til markedsfremme

Markedsbaserede PtX-udbud i Danmark

1.250 mio. kr.

EU-midler (REACT-EU, Fonden for Retfærdig Omstilling)

344 mio. kr.

IPCEI

850 mio. kr.

Forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

400 mio. kr.

Forskningsreserve 2021 – PtX-mission

195 mio. kr.

I alt

3.039 mio. kr.

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet