Lovkrav om bæredygtig biomasse del af klimahandlingsplan

Publiceret 19-05-2020

Regeringen vil stille lovkrav til bæredygtig biomasse som en del af den første klimahandlingsplan. En stor del af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, som halm, træflis og træpiller. Det har bidraget til at udfase forbruget af kul og dermed til at reducere Danmarks CO2-udledninger. Men anvendes der ikke bæredygtig biomasse, kan den globale CO2-effekt forsvinde.

Der er stor forskel på CO2-aftrykket fra forskellige typer biomasse. Som hovedregel bidrager biomasse til at reducere udledninger, når det kommer fra restproduktion i landbruget eller skovbrug. Anvendes der hele stammer fra træer der ikke genplantes, kan klimaeffekten forsvinde.

Ca. halvdelen af den biomasse, der anvendes til energiproduktion i Danmark, er importeret. Ifølge internationale regler, medregnes CO2-udledningerne i det land, hvor biomassen er høstet. Idet der er lande, der ikke har forpligtende reduktionsmål eller ikke medregner landbrug og skovbrug i deres CO2-regnskab, er der risiko for, at dansk forbrug af biomasse fører til globale CO2-udledninger, der ikke bogføres.

Jeg har længe været bekymret for brugen af Biomasse. For biomasse er ikke bare biomasse. Det gør en stor forskel om det er restprodukter eller hele stammer, der anvendes. Værst er det, hvis hele træer fældes og ikke genplantes. Så forsvinder klimaeffekten. Det er fornuftigt at bruge biomasse i en overgangsperiode for at udfase kul. Men det kræver, at den er bæredygtig”, siger Dan Jørgensen.

Der er investeret massivt i omlægningen fra kul til biomasse med bred opbakning i Folketinget, og der er for nuværende ikke tilstrækkelige alternativer til biomasse.  Forbruget kan således ikke reduceres markant på kort sigt. Derfor skal biomasse fortsat bruges i et større omfang i en overgangperiode, mens bæredygtighedskravene fastsættes ved lov.

” I dag er det en frivillige brancheordning, der skal sikre, at den biomasse der anvendes, er bærdygtig. Men det er ikke nok. Der er behov for at indføre lovkrav til biomassens bæredygtighed. Det vil jeg nu drøfte med Folketingets partier som en del af forhandlingerne om klimahandlingsplanen”, siger Dan Jørgensen.

Klimaminister Dan Jørgensen har bestilt en analyse af anvendelsen af træbiomasse i Danmark, der skal danne grundlag for de fremtidige rammer for brugen af biomasse. Forhandlingerne om lovkrav til bæredygtig biomasse vil ske som led i forhandlingerne om klimahandlingsplan. 

Læs analysen her:  https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/biomasseanalyse_final_ren.pdf  

Baggrund

Regeringen vil

 • Understøtte, at brugen af træbiomasse til el og varme er så bæredygtigt som muligt.
 • Stille lovkrav til træbiomassens bæredygtighed.

Konkrete tiltag

 • Forslag til lovkrav om bæredygtighed af træbiomasse til energi
 • Forslå at den kommende lovgivning skal indeholde krav om, at
  • træerne er lovligt fældet
  • fældede træer genplantes
  • naturområder beskyttes, og at der tages hensyn til biodiversiteten.
  • at skovenes kulstoflagre og kulstofdræn opretholdes
  • udledningerne i produktionskæden holdes på et lavt niveau.
 • Foreslå krav i lovgivningen til dokumentation og verifikation for at sørge for, at kravene bliver overholdt.
 • Fortsat arbejde for en bedre international regulering af biomasse, herunder at der som led i Green Deal ses på mulighederne for at forbedre LULUCF-reguleringen i EU.
 • Bæredygtighedskriterierne følges op af en analyse i 2023, der overordnet skal vurdere bæredygtigheden af energisektorens forbrug af biomasse.

Effekter

 • Bæredygtighedskriterierne skønnes ikke at have effekter på Danmarks opgjorte CO2-udledninger.
 • Bæredygtighedskravene mindsker risikoen for, at der anvendes ikke-bæredygtig produceret biomasse.
 • Kravene bidrager til, at skovenes kulstoflager og -dræn opretholdes og til at udledningerne i produktionskæden begrænses. Kravene bidrager dermed til den globale klimaindsats, samt til opnåelse af danske og europæiske klimamål

Kontakt:

Presserådgiver Anna Munck, 23 69 10 73 mail: anmun@kefm.dk 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet