Regeringen indgår bred politisk aftale om ensretning af regler for opsætning af kommunale og regionale solceller

Publiceret 18-12-2020

Et politisk flertal giver nu en tidlig julegave til de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling gennem etablering af kommunale solcelleanlæg. Derudover ensrettes vilkårene fremadrettet for kommuner, regioner og staten bl.a. gennem lovforslag, der fremsættes i februar 2021.

 

Regeringen er sammen med en bred kreds af partier (Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet) nået til enighed om at oprette en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg, som imødekommer de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling og opsat solceller på kommunens tage. Med den politiske aftale sikres ro om og fuld nyttiggørelse af de eksisterende kommunale solcelleanlæg.

Aftalen sikrer også klarhed om de fremtidige vilkår. Som led i at få ensrettet vilkårene fremadrettet for kommuner, regioner og staten og for at leve op til EU-direktivet om vedvarende energi vil regeringen desuden fremsætte lovforslag om at stille krav om selskabsudskillelse af solcelleanlæg i regionerne. Reglerne for regionerne vil gælde fremadrettet for kommende, nye regionale anlæg og vil svare til de regler, der i dag gælder for kommunerne. Derudover vil der blive udviklet en model for at foretage en intern modregning for den sparede elafgift på statslige solcelleanlæg.

”Udbygningen af grøn energi er helt afgørende for vores klimaambitioner – også når det kommer til solceller i kommunalt regi. Derfor er jeg glad for, at vi i samarbejde med et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, som sikrer klarhed om reglerne for solcelleanlæg. Med aftalen skaber vi de rigtige rammer for en fremadrettet holdbar solcelleudbygning, og med særordningen skaber vi ro for de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling med etablering af kommunale solcelleanlæg”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Det har været vigtigt for aftalepartierne at skabe de rigtige rammer for en fremadrettet holdbar solcelleudbygning, som ikke er dyrere, end den behøver at være. Det har også været afgørende, at kunne imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling.

Ikrafttrædelse

Oprettelsen af en særordning for eksisterende kommunale solcelleanlæg vil blive udmøntet i en bekendtgørelsesændring, som forventes sendt i høring i foråret 2021. Kravet om selskabsudskillelse af regional elforsyningsvirksomhed, som gælder fremadrettet for kommende, nye regionale anlæg, vil blive fremsat som lovforslag i Folketinget i februar 2021 og forventes at træde i kraft senest 30. juni 2021.

Citater fra partierne

Carsten Kissmeyer, V

”Det har indtil nu været alt for besværligt for kommunerne at investere solceller og deltage i den grønne omstilling. Det rydder vi op i nu, så der kommer klare og fordelagtige vilkår for både eksisterende og fremtidige kommunale solcelleanlæg. Det skal kunne betale sig at tage del i den grønne omstilling – også for kommunerne.”

Ruben Kidde, Radikale Venstre

"Jeg er tilfreds med, at vi nu giver mulighed for, at de kommunale solceller kan blive på tagene og ikke skal pilles ned. For Radikale Venstre er det vigtigt, at udbygningen af grøn energi kan ske lokalt og økonomisk effektivt. Derfor er det godt, at aftalen skaber klarhed for kommunerne fremadrettet til gavn for borgerne og klimaet"

Morten Messerschmidt, DF

"Mange kommuner har oplevet unødigt bureaukrati og bøvl, når man har ønsket at opsætte solcelleanlæg. Det bliver nu løst, sådan at alle kommuner, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling, også får let og nem adgang til det."

Signe Munk, SF

"Vi har haft brug for at få skabt klarhed om regler for kommunale solcelleanlæg. Nu har vi lavet en holdbar aftale, hvor vi er glade for at der laves en særordning for alle de solcelleanlæg som allerede er sat op.”

Søren Egge Rasmussen, EL

”For Enhedslisten er det væsentligt at tagene på offentlige bygninger bruges til solceller. Alt for længe har det været for besværligt for kommuner at kunne opsætte solceller. Jeg håber kommunerne vil udnytte de nye muligheder på alle de flade tage og være med i klimakampen og jagten på CO2-reduktioner.”

Egil Hulgaard, Konservative

“Vi er glade for, at vi med denne aftale får skabt ordnede forhold for kommunernes naturlige ønske om at opsætte solceller og derved bidrage til den grønne omstilling.”

Torsten Gejl, Alternativet

”Alle aftaler, der kan sætte speed på den grønne omstilling, er vand på Alternativets mølle. Det er vigtigt, at vi giver kommunerne klare og fordelagtige rammer for deres fremtidige udbygning af solcelleanlæg. Det skal være så attraktivt som muligt at springe med på den vogn, for jo flere kommuner, der tyer til den model, jo bedre står vores klima. Jeg er også glad for, at vi nu kan give de kommuner, der har investeret i solcelleanlæg ro i maven om fremtiden. Jeg er glad for den brede aftale.”

 

Fakta om krav om selskabsudskillelse og særordningen

 • Når kommuner opstiller solcelleanlæg stilles der krav om selskabsmæssig udskillelse. Kravet skal sikre en klar adskillelse mellem kommunens kerneopgaver (fx borgernær velfærd som skoler, plejehjem, mv.) og kommercielle aktiviteter (fx elforsyningsvirksomhed).
 • Visse kommuner har, uden at have opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, opstillet solcelleanlæg.
 • Den aftalte særordning omfatter de eksisterende kommunale solcelleanlæg, som ikke har modtaget øvrige dispensationer, ikke har været udskilt i særskilte selskaber samt anlæg, som er udskilt i særskilte selskaber. Præcise vilkår vil fremgå af bekendtgørelsen, der implementerer ordningen.
 • De kommunale solcelleanlæg, der omfattes af særordningen, vil få dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse og vil dermed kunne spare elafgift af egetforbruget.
 • Der findes allerede i dag muligheder for dispensation fra kravet om selskabsudskillelse. Disse muligheder vil også fremadrettet gælde for kommunerne. Der kan søges om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse, hvis:
 • Solcelleanlægget er nettilsluttet senest den 28. juni 2013.
 • Solcelleanlægget er opstillet i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringer, hvor anlægget indgår som en del af overholdelsen af energirammen.
 • Kommunen har opnået dispensation gennem 20 MW-puljen for solcelleanlægget.
 • Kravet om selskabsudskillelse af regional elforsyningsvirksomhed, som gælder fremadrettet for kommende, nye regionale anlæg, vil blive fremsat som lovforslag i Folketinget i februar 2021 og forventes at træde i kraft senest 30. juni 2021.
 • Regionerne kan fremadrettet søge om dispensation fra kravet om selskabsudskillelse, hvis solcelleanlægget er opstillet i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringer, hvor anlægget indgår som en del af overholdelsen af energirammen.
 • EU’s direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet) har implementeringsfrist 30. juni 2021.

 

 Kontakt

Presserådgiver Lasse Anker Bendtsen, lasab@kefm.dk M: + 45 4172 3884

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet