Øgede mængder biogas frem mod 2030

Publiceret 04-12-2020

Flere biogasanlæg end ventet har ansøgt Energistyrelsen om støtte under de tidligere åbne støtteordninger til biogas fra 2012. For at imødekomme alle ansøgere skal der afsættes 6,6 mia. kr. i støtte frem mod 2030. Omkostninger håndterer regeringen i den generelle tilrettelæggelse af finans- og udgiftspolitikken.

Energistyrelsen har modtaget et uventet stort antal ansøgninger til støtte fra biogasanlæg under de tidligere, nu lukkede støtteordninger. En foreløbig gennemgang af ansøgningerne viser, at der kommer 10 PJ (cirka en tredjedel) mere biogas i 2030 end tidligere fremskrevet. Samlet set forventes produktionen at være på ca. 42 PJ i 2030. Anlæggene har ret til støtte, hvis de opfylder kravene, og det øger støtteomkostningerne til 6,6 milliarder kroner frem mod 2030.

Regeringen har besluttet, at omkostningerne håndteres i den overordnede tilrettelæggelse af finans- og udgiftspolitikken for derved at undgå at skære i andre puljer eller tiltag, som skal reducere CO2-udledningerne.

”Det her er en meget uacceptabel situation, der tydeligt viser svagheden ved den gamle støttemodel, som et bredt flertal i Folketinget heldigvis har sat en stopper for, så vi ikke kommer til at stå i en lignende situation igen. Jeg har bedt Energistyrelsen om at sætte fart på arbejdet med at vurdere, om vi med den høje støtte overkompenserer producenterne af biogas og undersøge, hvem der modtager støtten. Så snart jeg får resultaterne, vil jeg vende dem med forligskredsen”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Et bredt flertal i Folketinget valgte i 2018 at lukke de gamle støtteordninger til biogas. Som en del af lukningen af de gamle støtteordninger har alle biogasanlæg skulle ansøge om støtte inden 1. juli 2020, og i den forbindelse er Energistyrelsen blevet klar over de øgede mængder biogas og omkostninger. Med Klimaftalen for Energi og Industri 2020 er der aftalt en ny udbudsmodel for biogas, som skal sikre langt bedre kontrol med støtten, så vi ikke havner i lignende situationer.

Læs baggrundsnotat via dette link

Kontakt:
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon 41 72 38 05

FAKTA

Energistyrelsen har modtaget flere og større ansøgninger til biogasstøtte end forventet, og samtidig har mange eksisterende anlæg søgt højere loft end forudset under de tidligere støtteordninger fra 2012. Det betyder, at der kommer 10 PJ mere biogas i 2030 end tidligere fremskrevet. Samlet set forventes produktionen at være på ca. 42 PJ i 2030. De øgede biogasmængder vil medføre øgede statslige udgifter til støtte. For at kunne dække alle ansøgere, der har ret til støtte, skal der afsættes 6,6 mia. kr. frem mod 2030. Regeringen har valgt, at der ikke skal skæres i andre puljer eller tiltag, som skal reducere CO2-udledningerne. I stedet håndteres de ekstra støtteomkostningerne til biogas i den generelle tilrettelæggelse af finans- og udgiftspolitikken. Klima- Energi- og Forsyningsministeren har bedt Energistyrelsen om at fremrykke arbejdet med at vurdere, om biogasanlæg bliver overkompenseret samt igangsætte en analyse af, hvilke anlæg der modtager støtte.

Mere biogas end forventet

  • De gamle støtteordninger for biogas, som stammer tilbage fra Energiaftalen 2012, var åbne ordninger. Det betyder, at hvis anlæggene levede op til kravene, var man juridisk berettet til at modtaget støtte.
  • En foreløbig vurdering af ansøgningerne viser, at der kommer 42 PJ biogas i 2030 på de gamle støtteordninger. Det er 10 PJ mere, hvilket svarer til forøgelse på en tredjedel ift. det forventede.
  • Den øgede mængde biogas betyder derfor højere støtteomkostninger: Samlet set skal der afsættes 6,6 mia. kr. frem mod 2030 for at dække de ansøgere, der har ret til støtte.
  • Da forligskredsen fastsatte rammerne for, hvordan ordningerne skulle lukkes blev det også aftalt, hvordan anlæg som havde foretaget investeringer kunne få dispensation og opnå støtte. Det blev aftalt, at en pulje fra Energiaftale 2018 til udbud af biogas på 240 mio. kr. årligt i 20 år skulle finansiere støtten til de dispenserede anlæg. Det har nu vist sig, at midlerne fra udbudspuljen til biogas ikke var tilstrækkelige.
  • Den øgede mængde biogas medfører 0,2 mio. ton CO2 reduktion i 2025 og 0,6 mio. ton i 2030.

Gamle støtteordninger er lukket

  • Med Energiaftale 2018 er det aftalt, at de gamle støtteordninger til biogas fra 2012 lukkes, og at der indføres loft over årlige støtte. Energiforligskredsen aftalte rammerne for lukning i februar og april 2019.
  • Som følge af lukningen af de gamle ordninger har alle anlæg skulle søge om støtte inden 1. juli 2020. Energistyrelsen har modtaget langt flere ansøgere end forventet.
  • Med Klimaftalen for Energi og Industri fra 2020 blev det besluttet, at støtten til biogas fremadrettet tildeles efter udbud. Det skal sikre mere kontrol og mindske risikoen for, at uventede mængder af biogas skal have støtte. Den nye udbudsmodel skal samtidig bringe prisen på biogas ned.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet