Bred aftale om Nordsøens fremtid

Publiceret 04-12-2020

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om Nordsøens fremtid, der bl.a. indebærer en slutdato i 2050, hvorefter der ikke længere kan indvindes olie og gas, og en endelig aflysning af 8. udbudsrunde. Med aftalen skabes der samtidig sikkerhed for branchen ved at låse resterende regler fast.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Konservative har indgået aftale om Nordsøens fremtid, der sætter en ny grøn retning i tråd med klimalovens mål om at være et grønt foregangsland. Ud over en slutdato i 2050, hvorefter der ikke længere vil kunne indvindes olie eller gas i den danske del af Nordsøen, indebærer aftalen en aflysning af såvel 8. som alle fremtidige udbudsrunder. Derudover betyder aftalen, at resterende regler låses fast således, at der skabes sikkerhed for eksisterende produktion.

Med aftalen bliver Danmark den hidtil største producent af olie og gas, der sætter en endegyldig slutdato. De lande, der tidligere har taget lignende skridt, har alle været mindre producenter. Det er hensigten at bruge beslutningen som springbræt for en global lederrolle i arbejdet med udfasningen af olie og gas.

”Jeg er meget glad for, at vi nu har en bred aftale om Nordsøens fremtid, og jeg vil gerne takke partierne for deres konstruktive tilgang til forhandlingerne. Aftalen sætter en ny, grøn kurs for Nordsøen, og rammer samtidig en rigtig god balance, og det tjener alle til ære. Vi sætter nu et endeligt punktum for den fossile æra, og tegner en lige linje mellem vores aktiviteter i Nordsøen og Klimalovens mål om klimaneutralitet i 2050. Aflysningen af både 8. udbudsrunde og alle fremtidige udbudsrunder betyder også, at det er slut med, at staten aktivt går ud og inviterer til fossil efterforskning. Samtidig nagler vi de resterende regler fast for den nuværende produktion”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Aftalen skaber sikkerhed for branchen ved at låse de resterende regler fast frem til 2050. Den omfatter bl.a. også en indsats for vækst og udvikling i Esbjerg-området, et samarbejde med branchen om mulig elektrificering af den eksisterende produktion, nedlæggelse af Åben Dør-området samt et initiativ om CO2-lagring Nordsøen.

Det er utrolig vigtigt, at vi nu har et bredt flertal bag aftalen, så der ikke længere hersker tvivl om mulighederne og vilkårene i Nordsøen. Der er særligt i Esbjerg-området mange mennesker beskæftigede i sektoren, og nu er der ro på bagsmækken, så de selskaber og investorer, der er involverede i Nordsøen, får stabile rammer at arbejde indenfor. Samtidig vil vi løbende hjælpe de mennesker, der i dag er beskæftigede i oliebranchen videre til nye jobmuligheder f.eks. gennem efteruddannelse. Aftalen indeholder spændende muligheder for at udnytte de gamle olie- og gasfelter til CO2-lagring, hvor der også er et stort jobpotentiale, endda i samme område og for samme faggrupper”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Citater fra ordførerne

Tommy Ahlers, Venstre

Verden er nødt til at tage stilling til hvad vi skal med olien i undergrunden, når vi bevæger os mod et fossilfrit samfund. I Danmark har vi aftalt at vi skal være klimaneutrale i 2050. Derfor sætter vi nu en slutdato på olieudvinding i 2050. Omvendt er verden og Danmark også afhængig af olie og gas i mange år endnu. Derfor skaber vi med aftalen stabile rammer for at olieudvinding fortsætter frem til 2050, så der stadig investeres i arbejdspladser og bidrager til dansk økonomi. Samtidig skaber vi basis for nye grønne erhvervseventyr - også i Esbjerg.

Ruben Kidde, Radikale Venstre

Det er stor dag for alle os, der tager klimaudfordringen seriøst. For helt ærligt: vi kunne da ikke forsvare over for vores børn og børnebørn, at Danmark også efter 2050 skulle hive store mængder olie op af undergrunden. Danmark skal være et grønt foregangsland, som hele verden kan finde inspiration i. Nordsøen skal levere grøn energi med vindøer og store havvindmølleparker. Ikke sort energi i form af olie og gas. Så jeg er virkelig glad for den her aftale, som sikrer, at 8- udbudsrunde nu aldrig bliver til virkelighed og at olieproduktionen falder markant.

Rene Christensen, Dans Folkeparti

Dansk Folkeparti er glade for at vi fortsætter til 2050, dermed bidrager Nordsøen stadig til at vi kan opretholde vældfærdssamfundet. Ligeledes er vi glade for at aftalen understøtter de grønne ambitioner som vi har, omkring CCS. Vi forventer at beskæftigelsen kan fastholdes på sigt

Signe Munk, SF

Jeg er glad og stolt over, at Danmark nu går forrest og viser, at vi i fremtiden skal satse benhårdt på grøn energi og vinke farvel til olie og gas. Det her er en historisk aftale og er et enormt grønt fremskridt, som tydeligt viser, at grønt pres virker, siger Signe Munk, klimaordfører for SF.

Mona Juul, Konservative

Den grønne omstilling afhænger af, at vi lykkes med at gennemføre en omstilling fra fossil til grøn energi, og vi ønsker ikke at bruge olie og gas på sigt. Derfor er det på tide med omtanke og nytænkning at få stoppet olieboringer i 2050, og skabe ro om de mellemliggende mange års fortsatte udvinding. Vi har netop fokuseret på langsigtede og stabile rammevilkår, så alle med allerede tildelte licenser ved, hvad de investerer i. Og ikke mindst har vi først og fremmest prioriteret at sikre arbejdspladser bl.a. ved at gå fra ord til handling mht. CO2-lagring.


Læs aftaleteksten via dette link

Baggrundsanalyse (link til PDF)

Præsentation (link til PDF)


Pressekontakt:
Pressechef Casper Dall, tlf: +45 2122 8057

FAKTA

 • Aftalen indeholder følgende elementer:
  • En 2050-slutdato
  • En aflysning af 8. og alle fremtidige udbudsrunder
  • Der iværksættes et lokalt forankret initiativ, der skal understøtte udvikling og beskæftigelse i Esbjerg og omegn.
  • Nedlæggelse af mulighed for at søge om tilladelse i Åben Dør-området, der er tre gange så stort som Sjælland
  • Resterende regler fastlåses, herunder fortsat mulighed for minirunder og nabobloktilladelser, dog indbefattet af slutdato
  • Der afsættes midler til at støtte undersøgelse og forberedelse af muligheden for lagring af CO2 (CCS) i udtjente olie- og gasfelter.
  • En analyse af potentialet ved elektrificering af produktionen
 • Danmark er den største olieproducent i EU. I 2020 forventer Energistyrelsen, at der produceres ca. 83,000 tønder olie pr. dag, samt yderligere 21,000 olietøndeækvivalenter gas pr. dag.
 • Energistyrelsen har på nuværende tidspunkt to ansøgninger under udbudsrunde efter, at Total har meddelt, at de ønsker at trække sig. Ardent Oil står bag de to resterende ansøgninger.
 • De forventede økonomiske konsekvenser af en slutdato i 2050 og en aflysning af 8. og kommende udbudsrunder vurderes at medføre et samlet forventet mindreprovenu på ca. 13 mia. kr. (tallet er behæftet med væsentlig usikkerhed).
 • Mindreprovenuet kræver en årlig finansiering på 90 mio. kr., som er finansieret som en del af aftalen. Det sikrer uændret finanspolitisk holdbarhed.
 • Det forventes, at beslutningen vil medføre, at der vil blive indvundet færre fossile brændsler, svarende til 9-15% eller 150 mio. olietøndeækvivalenter.
 • Klimarådet udgav deres analyse vedr. den danske Nordsø i juni 2020. Klimarådet anbefalede at aflyse 8. udbudsrunde, primært af hensyn til den internationale signalværdi. Rådet anbefalede også at fastlægge en slutdato for indvinding i 2050.
 • En slutdato i 2050 vil blive fastsat som en ændring af undergrundsloven. Det vil regeringen forelægge Folketinget som et lovforslag.
 • På baggrund af tal fra Danmarks Statistik var der i 2017 var ca. 4.500 direkte og indirekte beskæftiget i industrien. Regeringen vil fremlægge beskæftigelsestiltag målrettet ansatte i olieindustrien.
 • Det forventes ikke, at beslutningen har væsentlige effekter på forsyningssikkerheden

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet