Ny aftale tager første skridt mod en støttefri fremtid for havvind

Publiceret 15-11-2019

Når Thor havvindmøllepark sendes i udbud, bliver det med en ny model for statslig støtte, der baserer sig på Klimarådets anbefalinger. Det sikrer en aftale mellem regeringen og energiforligskredsens parter. Dermed er der taget de første skridt på vejen til en fremtid, hvor elektricitet fra havvindmøller i større grad produceres på almindelige markedsvilkår.

Regeringen har sammen med energiforligskredsens øvrige parter indgået aftale om ny model for statslig støtte til Thor havvindmøllepark, ved Nissum Fjord i Vestjylland. Som en del af udbuddet garanterer staten en stabil afregningspris på den strøm, havvindmølleparken producerer. Staten yder støtte til producenten, der baseres på forskellen mellem den aftalte pris og markedsprisen. Bliver markedsprisen lavere end den aftalte pris modtager producenten støtte. Bliver markedsprisen omvendt højere end den aftalte pris, deles overskuddet mellem producenten og staten, hvis profitten bliver tilstrækkelig stor.

 ”Med den nye model fjerner vi så at sige støttehjulene, men løber fortsat ved siden af. Producenten modtager støtte, når deres indtægter er lave, men betaler penge til staten når deres indtægter er høje. Det er en god løsning, både for staten og for havvindmølleproducenten. Det er samtidig en model, som Klimarådet har anbefalet," siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. 

Støtteniveauet reguleres hvert år for at følge udviklingen i elprisen. Det skal bevare producentens tilskyndelse til at producere, når elprisen er høj og på den måde sikre, at der bliver produceret el på en måde, der svarer til markedets behov. Samtidig skal det medvirke til at begrænse statens udgifter til støtte, i tilfælde af kortvarige fald i elprisen inden for året. Det er forventningen, at statens omkostninger til støtte vil tildeles mere hensigtsmæssigt med den nye støttemodel.

 ”Regeringen ønsker at give støtte til havvindmøller på en måde, der skaber mere hensigtsmæssig produktion. Derfor er det positivt, at vi har kunnet indgå en aftale, der sikrer, at investoren fortsat har risikodækning for sin investering, samtidig med at den tilskynder dem til at producere strøm, når der er et samfundsmæssigt behov for det,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. 

Den nye støttemodel skaber forudsigelighed for virksomheden, idet den på langt sigt er garanteret en minimumpris for den strøm, havvindmølleparken producerer. Formålet er at give investorerne en høj grad af sikkerhed for deres investering. Det skal sikre bedre muligheder for at rejse kapital og dermed lavere finansieringsomkostninger.

I den nye støttemodel er der indlagt såkaldte udbetalingslofter, der skal fungere som stopklods for både statens og producenternes udbetalinger. Det skal forhindre en situation, hvor en af parterne bærer den fulde udgiftsrisiko ved en periode med uforudsete høje eller lave elpriser.

Niveauet for udbetalingslofterne sættes på et tilstrækkeligt højt niveau, der skal sikre, at konkurrenceelementet i udbuddet ikke begrænses. Konkurrenceudsættelsen i udbuddet er en vigtig målsætning for regeringen. Erfaringer viser, at det giver anledning til billigere tilbud på strøm fra havvindmøller.

Læs aftalen her

Energistyrelsen afholder en markedsdialog om udbud af Thor den 25. november 2019. Se dialogmaterialet og øvrig information om udbuddet på Energistyrelsens hjemmeside 

Fakta

  • Med Energiaftalen i 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den første af disse parker bliver udbudt i 2019 og skal nettilsluttes mellem 2024 og 2027.
  • Den nye park hedder Thor og skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord minimum 20 kilometer ude på havet.
  • Hver af de tre kommende parker bliver på minimum 800 megawatt, hvilket bliver de klart største parker i Danmark. De kan levere strøm til omkring 800.000 danske husstande, ligesom de vil bidrage markant til jobskabelsen i Danmark.
  • Det vurderes, at den første havvindpark vil skabe 8.200 jobs i anlægsfasen.

 

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet