Regeringen vil analysere el-tarifferne

Publiceret 05-03-2019

Regeringen sætter nu gang i arbejdet med at analysere tarifferne på el. Analysearbejdet skal understøtte en effektiv brug af elnettet og styrke den klimavenlige elektrificering af det danske samfund. En ændring af tarifstrukturen kan samtidigt potentielt medføre væsentlige samfundsøkonomiske gevinster.

De såkaldte el-tariffer, som bl.a. dækker en række omkostninger til transport af el, kan indrettes smartere. Derfor sætter regeringen nu gang i et arbejde, der skal undersøge, hvordan tarifferne, som udgør en betydelig del af elregningen, kan indrettes mere effektivt til gavn for samfundet. Analysearbejdet blev aftalt som en del af Energiaftalen fra juni 2018, som alle Folketingets partier står bag.

”Det danske energisystem er i topklasse, og er flere år i træk kåret til verdens bedste. Med energiaftalen og regeringens klimaplan er vejen lagt for en ambitiøs grøn omstilling, hvor vores forurenende benzinbiler skal erstattes af klimavenlige elbiler og det gamle oliefyr skal skiftes ud med en energieffektiv varmepumpe. Elektrificeringen af vores samfund stiller store krav til det danske elnet. En smartere indretning af tarifferne skal være med til at understøtte fleksibilitet i vores elforbrug og forhindre dyre overinvesteringer i nettet,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Afgifts- og tilskudsanalysen på energiområdet viser blandt andet, at en omlægning af tarifstrukturen kan give væsentlige samfundsøkonomiske gevinster.

”Med afgiftslempelserne i Energiaftalen barberer vi en stor del af danskernes elregning ned. Elafgiften og elvarmeafgiften fik et ordentligt nøk nedad til gavn for både planeten og pengepungen hos borgere og virksomheder i Danmark. Mit håb er, at arbejdet på sigt kan munde ud i en løsning, som gør grøn el mere konkurrencedygtig i forhold til kul, olie og gas, og som samtidigt kommer borgere og virksomheder til gode,” siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Energiaftalen har til formål at styrke Danmarks internationale styrkeposition inden for vedvarende energi, energieffektiviseringer, forskning og energiregulering. Med aftalen vil danskernes elforbrug i 2030 være helt dækket af vedvarende energi.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde inden udgangen af 2019 og består af medlemmer fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Skatteministeriet, Finansministeriet og Forsyningstilsynet.

Arbejdsgruppens kommissorium kan læses her

Fakta:

Hvad er tarifferne?

  • Tarifferne indgår som en del af elforbrugernes betaling for el og dækker eldistributørernes omkostninger til transport af el samt drift og udbygning af elnettet.
  • Tariffer betales både per forbrugt kilowatt-time og i form af et abonnement. Hertil kommer tilslutningsbidrag for nye kunder. Størstedelen af tarifindtægterne kommer fra tarifferne per forbrugt kilowatt-time.
  • Almindelige danske elforbrugere betaler både tariffer til Energinet vedrørende det overordnede eltransmissionsnet og til et af de ca. 40 lokale elnetselskaber vedrørende udgifter til de lokale eldistributionsnet.
  • For en almindelig dansk husholdning med et årligt elforbrug på 4.000 kilowatt-timer, udgør betalingen til tariffer og abonnement i gennemsnit ca. 1.600 kr. om året.

Pressekontakt:

Pressechef Jesper Caruso, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jesca@efkm.dk / 4172 9184

Skatteministeriets pressefunktion, presse@skm.dk / 7222 2324

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet