Bredt politisk flertal bag en ambitiøs og grøn energiaftale

Publiceret 29-06-2018

Regeringen har i dag indgået aftale med alle Folketingets partier, som indebærer en massiv grøn satsning frem mod 2030.

Havvindmøller

Aftalen sikrer blandt andet tre nye store havvindmølleparker, ny pulje til landvind og solenergi, en målrettet energispareindsats og en målrettet styrkelse af energi- og klimaforskning.

Med aftalen er Danmark sikkert på vej til at opfylde regeringens målsætninger om et Danmark som lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler. Aftalen vil muliggøre, at vedvarende energi i 2030 helt kan dække danskernes elforbrug, ligesom regeringens mål om samlet 50 pct. vedvarende energi i 2030 også nås. Samtidig tilvejebringes finansiering, der anviser vejen til at nå en andel vedvarende energi på ca. 55 pct. Samtidig sikrer aftalen, at Danmark lever op til sine forpligtelser i forhold til FN’s verdensmål.

Finansminister Kristian Jensen siger: 

Vi har landet en bred og ambitiøs energiaftale, som sikrer tempo og ambition i realiseringen af den grønne omstilling. Med aftalen muliggør vi, at danskerne kan få dækket deres elforbrug i 2030 helt af vedvarende energi. Samtidig har vi leveret på ambitionen om, at den grønne omstilling sker, så den forbedrer den enkeltes økonomi og understøtter en bæredygtig samfundsøkonomi. Den balance var en vigtig prioritet for aftalen.

Energiaftalen indeholder en bred vifte af ambitiøse, grønne initiativer og lempelser af afgifter på el, som skal bidrage til, at de danske forbrugere skifter den fossile energi ud med grøn strøm. Ligeledes får virksomheder og forbrugere grøn og billig varme gennem en modernisering af varmesektoren.

Med energiaftalen udbydes tre nye havvindmølleparker frem mod 2030, hvor den første bliver Danmarkshistoriens største på 800 MW, som etableres i perioden 2024-2027. Energispareindsatsen målrettes for at få større effekt for pengene og rette op efter kritikken af den eksisterende ordning. Energi- og klimaforskningen får en saltvandsindsprøjtning med et mål om, at der afsættes 1 mia. kr. i 2024. Der kommer samtidig substantielle lempelser og omlægninger af energiafgifterne og en omlægning af overskudsvarme.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt siger:

”Regeringens langsigtede klimamål er, at Danmark senest i 2050 skal være et lavemissionssamfund, hvor de drivhusgasser der udledes, skal opvejes af de drivhusgasser, der opsuges. Jeg er derfor glad og stolt over, at vi har kunnet samle alle Folketingets partier bag denne energiaftale, som understøtter Danmark som foregangsland inden for energi og klima. Det skaber tillid til udviklingen og konsistens i retningen.”

Energiaftalen indeholder blandt andet følgende initiativer:

 • Der etableres tre havvindmølleparker på samlet set mindst 2400 MW frem mod 2030. Det er forventningen, at parkerne vil være markant billigere end tidligere parker.
 • Parterne afsætter 4,2 mia. kr. til udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris.
 • Der afsættes en pulje på over 4 mia. kr. til at udbygge vores produktion af grøn biogas. Der reserveres en andel til økologisk biogas.
 • Der afsættes 500 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til en markedsbaseret tilskudspulje til en målrettet energispareindsats, primært i erhvervet. Heraf afsættes 300 mio. kr. til erhverv og 200 mio. kr. til energibesparelser i bygninger.
 • Parterne er enige om at afsætte en reserve på 400 mio. kr. i 2025 og 500 mio.kr. årligt til yderligere indsatser fra 2026 til fremme af vedvarende energi.
 • Umiddelbare lempelser af afgifter på el og elvarme på godt 2 mia. kr. i 2025 (ekskl. moms).
 • Parterne er enige om at arbejde for en moderniseret varmesektor, hvor både fjernvarmeværker og forbrugere får frit valg til at træffe deres egne beslutninger om fremtidige investeringer, så virksomheder og forbrugere kan få grøn og billig varme.
 • Derudover afsættes der blandt andet penge til at håndtere bortfald af grundbeløbsstøtten og til at fremme overskudsvarme og eksporten af vores energiteknologier.
 • Der afsættes en pulje til grøn transport på i alt 500 mio. kr. i 2020-2024, der skal fremme grøn mobilitet og transport.
 • Parterne er enige om at udfase kul i den danske elproduktion inden 2030 og tilslutter sig dermed det internationale initiativ med samme formål.
 • Energi- og klimaforskningen får en saltvandsindsprøjtning med et mål på 1 mia. kr. i 2024.

 

Læs energiaftalen her

Find material in English

Kontakt

Pressechef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Jesper Caruso,  tlf. 41 72 91 84, jesca@kefm.dk

Presserådgiver i Finansministeriet Sarah Andersen, tlf. 25 26 27 57, saran@fm.dk

Læs energiaftalen

Læs alt om energiaftalen her

Effekter af energiaftalen

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi