Regeringen vil gøre værdifulde klima- og vejrdata fra DMI gratis

Publiceret 28-01-2018

Fremover bliver det langt lettere for landmænd, virksomheder og kommuner, der er afhængige af vejr og vind at planlægge og udføre deres arbejde. Og iværksættere kan bruge de værdifulde data til at udvikle nye løsninger, apps og programmer til stor gavn for samfundet.

Landbruget er et af de erhverv, der får stor gavn af de gratis data fra DMI. Foto: Colourbox

 

Danmark skal være digital frontløber. Derfor foreslår regeringen som en del af sit udspil ”Strategi for Danmarks digitale vækst” at afsætte 82 mio. kr. til, at alle kvit og frit kan få adgang til DMI’s værdifulde meteorologiske data.

Hidtil har DMI taget betaling for data om vejr, klima og hav. Det vil regeringen lave om på med Strategi for Danmarks digitale vækst, hvor ét af initiativerne er at give alle gratis adgang til DMI’s enorme mængder af data.

Det betyder, at innovative virksomheder kan lave værktøjer baseret på gratis meteorologiske data, så fx entreprenører kan planlægge arbejdet efter vejr, vind og klima, eller landmanden kan optimere sin gødning af markene eller høste på det helt rigtige tidspunkt.

”DMI har en skattekiste af værdifulde data om klima og vejr, som kan være altafgørende for landmanden, kommunen, iværksættere og store virksomheder, hvor vejret har vital betydning. Den skattekiste åbner vi nu. Klimaudfordringerne og ekstreme vejrfænomener er en af vores tids største udfordringer, der berører os alle. Hvis vi skal løse klimaudfordringerne, så skal vi stille data om klimaet og vejret til rådighed, så alle tilpasse sig og udvikle nye klimaløsninger”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Data giver vækst

På DMI er man sikre på, at gratis data kan hjælpe danskerne med at forebygge mange af konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremt vejr.

”Vi har set i andre lande, der allerede har gjort de meteorologiske data gratis, hvor kæmpe stor interessen er. Meteorologiske data har potentiale til at skabe betydelig effektivitet og vækst. Derfor er det også en utrolig vigtig beslutning, at DMI nu kan arbejde med fri og let adgang til data om vejr, klima og hav. Det giver DMI mulighed for at hjælpe en lang række brancher med at udvikle nye innovative løsninger, som i sidste ende kommer alle danskere til glæde”, siger direktør på DMI Marianne Thyrring.

Med Strategi for Danmarks digitale vækst foreslår regeringen at afsætte i alt 82 mio. kr. til at udvikle en brugervenlig distributionskanal af meteorologiske data og til drift samt frikøb af vejr-, klima- og havdata. Penge, som DMI ellers skulle opkræve i brugerbetaling. Det er med til at sikre, at DMI’s meget store mængder data nu kommer endnu mere i spil.


Pressekontakt:
 Lasse Bendtsen, 4172 3884, lasab@efkm.dk 

 

Fakta om gratis meteorologiske data

 • Erfaringen fra andre lande, der har gjort data gratis viser, at efterspørgslen hurtigt bliver massiv. Derfor bliver tiltaget udformet, så data gøres gratis i etaper fra efteråret 2019 frem til 2023. Dermed opbygges og opnås Real Life test af distributionsløsningen i drift, efterhånden som mere og mere data bliver gratis.
 • Deloitte har i 2016 vurderet, at gratis meteorologiske data, alene i el-, fjernvarme- og landbrugssektorerne, har et uforløst effektiviseringspotentiale på op mod 135 mio. kr. årligt.
 • Rambøll har i 2017 peget på et uopdyrket markedspotentiale for gratis data i vandrelaterede ydelser på op mod 106 mio. kr. pr. år.
 • Fuldt udfoldet er de gratis vejr- og klimadata en 24/7 service, så virksomheder og, iværksættere, kommuner, beredskaber, forsyninger kan basere deres forretning, drift og styresystemer på en driftssikker og troværdig leverance. Det giver de bedste vilkår for digital vækst i hele DK.
 • DMI’s data købes i dag af et bredt spekter af brancher bl.a. energi- og forsyningssektoren, forsikringsbranchen, den maritime transportsektor, landbrug og miljø, bygge- og anlægssektoren samt datagrossister. For at udnytte det fulde samfundsøkonomiske potentiale ved meteorologiske data har lande som Norge, Sverige, Finland, Storbritannien, Holland og Tyskland allerede gjort deres meteorologiske data gratis.
 • Erfaringerne med gratis geodata viser, at data skaber vækst. Fri geodata har skabt samfundsøkonomiske gevinster for ca. 3,5. mia. kr. fra 2013-2016. Disse gevinster kommer bl.a. af den vækst private virksomheder har skabt.

Data frigives i to faser:

 • Som første skridt ultimo 2019 gøres rå observationsdata tilgængelige. Disse efterfølges af data om vandstand og lyn i første halvdel af 2020. Data vil have et format og leveringssikkerhed der gør, at virksomheder, og andre kan hente data direkte ind i egne styre- og planlægningssystemer.
 • Anden fase er etablering af lettilgængelig adgang til bearbejdede data i løbet af 2021 og 2022, dvs. klimadata, radardata og prognosedata.

Sådan kan DMI's vejr- og klimadata bruges

Landbrug

Når landmanden skal træffe beslutning om, hvornår der skal høstes, er viden om vejret helt central. Landmanden skal f.eks. ikke bare vide, om der er udsigt til regn, men landmanden skal også kende til det man kalder dugpunktet, så landmanden får en tørrest mulig høst. Dugpunkstemperaturen, som leveres af DMI og er den temperatur, som luften skal nedkøles til for at blive mættet med vanddamp uden ændring af vanddampmængden. Bliver temperaturen lavere end dugpunktet, fortættes vanddampen til vanddråber, og kornet bliver dermed vådt.

I sygdomsbekæmpelse spiller vejret også en stor rolle. Kartoffelskimmel udgør en af de største trusler mod den danske kartoffelavl, og der bruges hvert år store mængder sprøjtemidler for at undgå at planterne rammes. Vejret har stor betydning for, hvornår skimlen rammer, og data om vejret er derfor helt centralt, når man skal udvikle automatiske varslingssystemer om risikoen for kartoffelskimmel og dermed reducere brugen af sprøjtemidler.

Med frie meteorologiske data bliver det lettere at udvikle automatiske styringssystemer, som kan hjælpe landmanden. Deloitte estimerer, at der kan realiseres en økonomisk gevinst op mod 105 mio. kr. årligt alene for landbrugssektoren.

Udvikling af nye apps

Gratis data fra DMI om vejr- klima- og havdata kan anvendes af digitale iværksættere til at udvikle nye digitale services for en lang række sektorer. Med gratis data fra DMI bliver det muligt at udvikle nye apps blandt iværksættere.

Vejret har betydning for rigtig mange dele af vores samfund, og potentialet er derfor noget nær uendeligt. Det kunne fx være en surferapp, der giver danske og udenlandske surfere tips til, hvornår vinden i Klitmøller er helt rigtig. Eller appen til haveejerne, der ud fra din position kan give gode råd til, hvornår det er tid til at beskære roser eller vande i haven, når regnen har holdt sig væk i lang tid.

Mulighederne er mange.

Anlægssektoren

Vejret har stor betydning for store anlægsprojekter. Det gælder vejrvinduer til fx at opsætte vindmøller, hvor viden om evt. lyn samt blæst her stor betydning. Det gælder effektiv tilrettelæggelse, hvor viden om tørvejrsperioder, større mængder nedbør eller hvornår frosten går i jorden er central. Det gælder ligeledes forebyggelse af ulykker, når voldsomt vejr rammer og stilladserne skal sikres i god tid.

Energiproduktion

Energiproduktion bliver i stigende grad afhængig af vejret i takt med, at den fossile energiproduktion erstattes af vedvarende energikilder som vind- og solenergi. Derfor er integrationen af data om vejret en uundværlig del af fremtidens smarte energisystem, så både produktion og lagring kan tilrettelægges omkostningseffektivt.

Solindstråling

På mange tage sidder der i dag solceller, som giver strøm til de danske hjem. Solcellerne bidrager til den grønne omstilling, og giver billigere strøm til danskerne.

Med frie DMI-data kan der udvikles nye borgerrettede platforme med viden om fx solindstråling, der siger noget om, hvor meget energi solcellerne producerer i forhold til det aktuelle vejr, men også den samlede energiproduktion igennem solcellens levetid. Med den viden kan den enkelte borger tilrettelægge sit energiforbrug og få den største økonomiske gevinst.

 

Styring af spildevandssystemer

Mængden af vand fra oven har stor betydning for håndteringen af spildevand. Det gælder både, når der kommer meget vand på én gang, og når det har regnet meget over længere tid.

Med frie data får forsyningsselskaberne mulighed for at integrere data om vejret i deres styringssystemer og dermed sikre en mere effektiv håndtering af spildevand. Vandsystemer har i disse år et stort fokus som eksportmarked og muligheden for at udvikle smarte vandløsninger på hjemmemarkedet kan fungere som et udstillingsvindue for udenlandske købere.

Transport og smart city

Med frie meteorologiske data vil det være muligt at integrere vejrdata i trafikstyringssystemer og derigennem sikre en bedre styring af trafikken. Fx opstår der ofte større forsinkelser på regnvejrsdage, og her kan præcise vejrdata hjælpe kommunerne til bedre at forudsige trafikudviklingen og fx forlænge deres myldretidsprogrammer. I udviklingen af smart city-systemer vil vejrdata desuden være helt centrale og også her kan frie meteorologiske data skabe nye muligheder

Udvikling af varslingssystemer

Frisættelse af meteorologiske data giver mulighed for udvikling af målrettede varslingssystemer i tilfælde af voldsomt vejr. Det kan give borgerne bedre mulighed for fx at skybrudssikre kælderen eller gøre bilisten opmærksom på muligheden for aquaplanning. Samtidig vil det give beredskaberne mulighed for i endnu højere grad at integrere vejrdata i deres beslutningsgrundlag, så de kan optimere deres indsats, når vejret viser tænder.

Derudover vil frie data vil give en væsentlig gevinst i offentlige model- og udviklingsprojekter inden for fx klimatilpasning. Det vil blandt andet lette udviklingen af et landsdækkende hydrologisk informations- og prognosesystem, der kan modellere koblede vandsystemer og bruges til varsling af oversvømmelser.

Turistbranchen og detailhandel

I turistbranchen og detailhandlen har vejret stor betydning. Er det fx museer eller kanalrundfart, der skal reklameres for til turisterne, og er det grillkullene eller den varme kakao, der skal sættes frem i butikkerne?

Frie vejrdata giver mulighed for at få endnu større viden om sammenhængen mellem vejret og forbrugsmønstre hos både turister og kunder – og dermed mulighed for målrettet markedsføring.

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi