Ambitiøs klimaindsats frem mod 2020

Publiceret 16-02-2015

Med aftalen om fordelingen af en pulje på kr. 151,9 mio. kr. til klimatiltag har regeringen, SF og Enhedslisten sikret, at Danmark gør en ekstra indsats for at leve op til de nationale klimamål. Puljen til klimatiltag er en del af aftalen for Finansloven for 2015. Med den samlede klimapakke fra finansloven barberer Danmark således op mod 500.000 ton af sin drivhusgasudledning i 2020.

Danmark har ligesom resten af verden en forpligtigelse til at reducere udledningen af de klimaskadelige drivhusgasser. Uden en indsats vil særligt transport- og landbrugssektorens udledninger komme til at fylde mere i Danmarks samlede klimaregnskab. Derfor er regeringen sammen med SF og Enhedslisten blevet enige om fordelingen af en klimapulje til tiltag inden for naturgenopretning, landbrug og transport, der frem mod 2020 giver en samlet reduktion i drivhusgasser på 300.000 ton.

Sammen med de øvrige klimatiltag på finansloven for 2015 skæres dermed op til en fjerdel af den såkaldte ’manko’, som er de drivhusgasreduktioner, Danmark mangler at gennemføre for at nå regeringens målsætning om at nedbringe udledningerne af drivhusgasserne med 40 pct. i 2020.

”Vi mærker i stigende grad klimaforandringerne, og vi kommer ikke sovende til løsningerne. Tiltagene i klimapuljen, der tæller alt lige fra naturgenopretning i fx Store Åmose til grøn transport, er et vigtigt skridt i retningen af at bremse Danmarks udledninger,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

 

Initiativer under klimapuljen
Blandt initiativerne er 45 mio. kr. til naturgenopretning af fx Store Åmose. Landbrugsdriften på Store Åmoses kulstofrige jorder udleder store mængder drivhusgasser til atmosfæren samtidig med, at Store Åmoses unikke kulturhistoriske levn nedbrydes. Med maksimal lokal opbakning og frivillighed kan naturen i store dele af Store Åmose genoprettes, hvilket vil bremse udledningen og sikre, at de kulturhistoriske værdier bevares. 

Der afsættes desuden 13 mio. kr. til statslig skovrejsning. Skov binder CO2 i træer og stammer og bidrager herudover til at beskytte vandmiljøet og skabe gode oplevelser for danskerne.

”Det er meget glædeligt, at vi med 45 mio. kr. kan lave et stort naturgenopretningsprojekt i fx Store Åmose. Det kan skabe ny natur på størrelse med næsten 400 fodboldbaner til gavn for danskernes mulighed for at bruge naturen, for klimaet og for vores vandmiljø.  Samtidig har vi fundet 13 mio. kr. til at plante ny skov i hele Danmark. Samlet et det derfor et stort skridt i retningen af mere natur i forlængelse af regeringens Naturplan Danmark”, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Landbrugssektorens udledninger vil, i takt med at andre sektorers drivhusgasudledninger reduceres, komme til at udgøre en stadig større andel i det samlede regnskab. Landbruget er meget interesseret i at reducere deres klimaaftryk, og der har været stor rift om klimarådgivning. Der afsættes 29,4 mio. kr. til oprettelse af et gratis klimatjek til landmænd. Derudover afsættes 29 mio. kr. til tilskud til forsuringsanlæg af gylle i stalde mm.

Regeringen investerer massivt i et landbrug, der er mere klimavenligt og konkurrencedygtigt. F.eks. har en virksomhed som Arla vist, at der er god økonomi i at passe på klimaet ude på gårdene. Nu går regeringen skridtet videre og afsætter 30 mio. kr. til at hjælpe flere landmænd med at lave handlingsplaner for, hvordan de passer bedre på både kassekreditten og klimaet”, siger fødevareminister Dan Jørgensen

Vejsektoren udleder 90 pct. af transportens samlede drivhusgasudledninger, og i fremtiden vil vejtransporten øges. Derfor vil transportsektorens rolle i det samlede drivhusgasregnestykke fremover blive større. Omstilling af vejtransporten er en hjørnesten i indsatsen mod fossilfrihed og CO2-reduktion, og derfor gennemføres fire tiltag, som bidrager til dette. Samlet set afsættes 27 mio. kr. til tilskud til elbusser, krav til det offentliges indkøb af køretøjer, erhvervsrettet indsats og energirigtig transport i trafikselskaber og kommuner. 

Transportminister Magnus Heunicke glæder sig over, at aftalen blandt andet kan nyttiggøre de mange erfaringer, der er opnået gennem de seneste års forsøg med grønnere transportløsninger.

”De nye initiativer betyder, at vi får skabt konkrete CO2-besparelser i transportsektoren. Projekterne sætter skub i brugen af energieffektive køretøjer og alternative drivmidler, særligt i den offentlige sektor.  Det fortsætter den gode udvikling i transporten, vi ser med den seneste energifremskrivning. Den viser, at vi er kommet godt i gang med at udfase de fossile brændstoffer i transportsektoren. Det arbejde skal selvfølgelig fortsætte mod vores mål, hvor vi som samfund ønsker at være helt fossilfrie i 2050,” siger transportminister Magnus Heunicke.

Derudover afsættes i alt 6,5 mio. kr. til en indsats mod de klimaskadelige f-gasser. Midlerne skal sikre, at der sker et vidensløft i branchen om fordelene ved mere klimavenlige kølemidler.

 

Fakta om tiltag i klimapuljen

 • Der afsættes i alt 45 mio. kr. til et naturgenopretningsprojekt som Store Åmose eller et lignende projekt, hvis projektet imod forventning ikke kan realiseres. Midlerne sikrer, at 270 ha kan tages ud af omdrift.
 • Der afsættes i alt 13 mio. kr. til statslig skovrejsning. Statslig skovrejsning medfinansieres typisk med 50 pct. af vandværker og kommuner, og samlet forventes tiltaget at kunne finansiere op mod 110 ha bynær skov.
 • Der afsættes 1 mio. kr. til en analyse af muligheden for at fremme brugen af bæredygtige danske træbyggematerialer og muligheden for herigennem at forbedre bygningers klimabelastning.
 • Der afsættes i alt 29,4 mio. kr. til klimatjek af husdyrbrug. Ordningen vil være gratis for landmanden og vil finansiere ca. 850 besøg hos landmændene.
 • Der afsættes i alt 29 mio. kr. til en tilskudsordning til forsuring af gylle i stalde mm. Der vil i udgangspunktet blive givet et tilskud på 40 pct. Ordningen forventes at give grundlag for ca.  70 nye forsuringsanlæg.
 • Der afsættes 1 mio. kr. til en kortlægning af potentiale og barrierer ved dyrkning og afsætning af energipil.
 • Der afsættes i alt 5 mio. kr. til en rådgivningsindsats om klimaskadelige f-gasser. Rådgivningen vil ske med henblik på at udbrede viden om nye køleanlæg og mulighederne for at skifte til mere klimavenlige gasser i eksisterende anlæg.
 • Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til en opdatering af beregningsværktøjet COOL-pack. Programmet anvendes ved dimensionering og tilbudsgivning på køleanlæg.
 • Der afsættes i alt 14 mio. kr. til tilskud til el-busser. Tilskuddet vil i alt bidrage med op til 25 nye elbusser.
 • Der afsættes i alt 4 mio. kr. til krav til det offentliges indkøb af køretøjer.
 • Der afsættes i alt 6 mio. kr. til en erhvervsrettet indsats for grøn transport og grøn mobilitet
 • Der afsættes i alt 3 mio. kr. til energirigtig transport i trafikselskaber og kommuner. Midlerne skal bruges til analyser af mulige potentialer, krav og driftsøkonomi samt standardiseret udbudsmateriale.

Rettelse: I en tidligere version fremgik det, at indsatsen for klimatjek af husdyrbrug kan finansiere 1350 besøg i stedet for 850, og at tilskud til forsuring forventes at give grundlag for ca. 110 nye forsuringsanlæg i stedet for 70.

 

 

Pressekontakt: Pressechef, Jesper Caruso, jesca@efkm.dk, 41 72 91 84