Regeringen sender lovforslag om udvidelse af de to testcentre for store vindmøller i Høvsøre og Østerild i høring

Publiceret 30-10-2017

I dag sendes udkast til lovforslag om at udvide de to nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild i høring. Med lovudkastet udvides centrene med i alt fire nye testpladser. Dermed fremtidssikres den teknologiske udvikling, idet der gives mulighed for, at møllerne kan øges i højden. Centrene vil i fremtiden kunne rumme 16 testpladser, hvor det vil være muligt at teste avanceret teknologi og nye vindmølletyper.

Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet

Regeringen har den ambition, at Danmark også i fremtiden skal være førende indenfor vindmølleteknologi for de store vindmøller. Derfor indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre i marts 2017 aftale om, at undersøge mulighederne for at udvide de to nationale testcentre for store prototypevindmøller ved Høvsøre og Østerild.

I forlængelse af aftalen er der gennemført miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet, herunder en idéfase, hvor borgere, myndigheder og organisationer havde mulighed for at komme med input til forslagene.

Forligskredsen har på baggrund af dette besluttet at justere projektet på enkelte områder. Der lægges blandt andet op til, at Høvsøre udvides med yderligere to møller, som vil blive placeret syd for det eksisterende testcenter. Denne nye placering imødekommer således også et ønske om, at vindmøllerne bliver samlet og placeret mod syd frem for det tidligere forslag, hvor både nordlige og sydlige placeringer var på tale.
Den nye placering er et ønske, som også Lemvig Kommune samt naboer til testcentret foreslog under selve idéfasen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

"Adgangen til testfaciliteter er af stor betydning for, at vi i Danmark kan fastholde vores styrkeposition indenfor vindindustri, og jeg er derfor glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om udvidelsen af de to nationale testcentre. Med det endelige forslag har vi fundet en fornuftig balance mellem både vækst, natur og de lokale ønsker om placering af vindmøllerne."

Placeringen af den ekstra mølle mod syd i et Natura-2000 område kræver en fravigelse af habitatdirektivet, hvilket har været muligt, fordi der er tale om væsentlige samfundshensyn og den nordlige placering viste sig umulig. Fravigelsen forudsætter kompenserende foranstaltninger.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udtaler:

"Da vi tidligere på året mødte borgerne, var der stor bekymring for den nordlige placering, som siden har vist sig urentabel. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at finde en anden placering mod syd ved Nissum Fjord. Desuden er det vigtigt for mig, at vi ikke går på kompromis med naturen. Det Natura-2000-areal, hvor der fremover skal stå en mølle, bliver erstattet. Det er et godt eksempel på, at EU's habitatregler rummer fleksibilitet, når der foreligger væsentlige samfundshensyn."

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt:

"Udvidelsen af testpladserne er central for at fastholde Danmarks globale førerposition på vindområdet samt bibeholde de danske testcentres konkurrencedygtighed. Testcentrene understøtter den danske vindmøllebranche, så der fortsat kan udvikles nye og mere effektive møller inden for landets grænser. Det bidrager desuden også til at nå regeringens målsætning om, at det danske energibehov skal dækkes af mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030."

Forslag til anlægslov om udvidelsen af testcentrene forventes fremsat for Folketinget i marts 2018:

http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61366

 

Kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren kan ske gennem Pressechef, Jesper Caruso, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 41 72 91 84 / jesca@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi