Tale til lancering af forsyningernes visioner den. 15 marts 2017

Publiceret 15-03-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved lanceringen af forsyningernes visioner den 15. marts 2017.

-Det talte ord gælder-

 

Forsyningsbranchens indspark er glædeligt

Det er en stor fornøjelse at være med i dag til lanceringen af jeres bud på en forsyningsstrategi "Vi forsyner Danmark".

I september sidste år, lancerede regeringen som bekendt Danmarkshistories første samlede forsyningsstrategi.

 

Siden er der blevet skrevet og sagt en del om, hvad regeringen vil og ikke vil med forsyningssektorerne – og ikke alt er helt korrekt.

Lad mig derfor starte med at tage fat på noget af det, der har været fremme i medierne, som jeg ikke kan genkende, og som ikke har hold i virkeligheden.

 

Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at regeringen ikke vil – vi kan ikke – sælge forsyningssektoren. Hverken til kapitalfonde, til McKinsey, til Gazprom eller til Donald Trump.

 

Regeringens ambition er at give danskerne en effektiv og sammenhængende forsyningssektor som er kendetegnet ved høj forsyningssikkerhed, høj miljøbeskyttelse og høje sundhedsstandarder.

 

Det er en vision, som jeg fornemmer, at vi deler. Og derfor er det glædeligt, at forsyningsbranchen nu kommer med et indspark til forsyningssektorens fremtidige rolle. Det vil jeg gerne kvittere for. Tak for det. 

Jeg vil også gerne anerkende forsyningssektorens centrale rolle i danske husholdninger og virksomheders hverdag.

Forsyningssektoren bygger på årtier af frivilligt arbejde, lokalt engagement og ildsjæle i bestyrelserne på fx vandværker og fjernvarmeselskaber over hele landet. Dette engagement skal vi værne om og bygge på – også i fremtidens forsyningssektor.

Når jeg læser jeres udspil, kan jeg se, at vi er enige i ambitionerne for forsyningssektoren.

Men der er ikke overraskende også nogle spørgsmål, som vi nok ser lidt forskelligt på. Det vil jeg gerne komme lidt mere ind på.

Først og fremmest er jeg naturligvis glad for, at I er enige med regeringen i, at der skal effektiviseres i sektoren, så forbrugerne får så lave priser som muligt.

 

Regeringen har foreslået, at sektoren skal effektivisere med knap 6 mia. kr. i 2025, hvilket rundt regnet svarer til en årlig effektivisering på ca. 2 pct. – for fjernvarmesektoren dog noget mindre (1,3 pct. årligt).

 

Det synes jeg er en rimelig målsætning, men det er også en målsætning, som har fået relativ stor kritik fra sektoren.

Derfor er jeg meget interesseret i at høre, hvor meget I mener, at sektoren skal effektivisere med i 2025?

 

Jeg er også enig i ambitionen i Jeres udspil om, at effektiviseringerne skal komme forbrugerne til gode. Det er netop derfor regeringen har fremlagt Forsyningsstrategien.

Regeringen foreslår konkret at lægge et loft over priserne i monopoldelene af forsyningssektoren og samtidig stille effektiviseringskrav, så loftet løbende sænkes til glæde for forbrugerne.

 

Hvis et selskab så kan effektivisere endnu mere end vores effektiviseringskrav, må selskabet beholde gevinsten i en kort periode, hvorefter loftet igen tilpasses de faktiske omkostninger, og forbrugerpriserne falder.

Når jeg læser Jeres strategi, står det mig ikke helt klart, hvordan I vil sikre, at forsyningen bliver så billig som mulig. For det må være vores fælles mål.

Strategien nævner også, at sektoren skal være non-profit. Her kan jeg jo - med et smil på læben - ikke lade være med at spørge til, hvorfor der så ligger 60 ansøgninger primært fra de store fjernvarmeselskaber hos Energitilsynet om forrentning af indskudskapital for et mia. beløb?

Og hvorfor har Dansk Fjernvarme i sit høringssvar til Energitilsynet foreslået en endnu højere forrentning?

Mon strategiens ord om non-profit skal forstås på den måde, at fjernvarmeselskaberne vil trække ansøgningerne om forrentning af indskudskapitalen tilbage?

Det gør det nok ikke, og jeg vil også gerne understrege, at regeringen støtter behovet for forrentning.

 

Men det skal ikke ske på den måde, som det sker i fjernvarmesektoren i dag. Regeringen ønsker, at der kun gives forrentning, når selskaberne faktisk investerer i anlæg til glæde for forbrugerne.

 

I strategien lægger I også vægt på, at der skal være en rimelig geografisk balance i priserne. Det er endnu en ambition, som jeg er helt enig i, og jeg mener også, at regeringens forslag vil tage hånd om dette.

 

Fx foreslår regeringen en konsolidering af gassektoren, så der på et tidspunkt ud i fremtiden sker en harmonisering af tarifferne i sektoren.

 

Derudover foreslår regeringen, at virksomhederne får mulighed for at vælge det affaldsforbrændingsanlæg, som er billigst, fremfor det anlæg som kommunen anviser til.

 

Det er ikke rimeligt, at en erhvervsdrivende er tvunget til at skulle betale 900 kr. for at få behandlet et ton affald på det dyreste anlæg, hvis han kan få behandlet sit affald billigere i nabokommunen.

Regeringen foreslår også, at afskaffe kraftvarmekravet og indføre frit brændselsvalg for de ikke-kvoteomfattede værker i forbindelse med opfølgningen på afgifts- og tilskudsanalysen. Det vil også tilgodese de mange små anlæg i de mindre byer.

 

Endelig er det et centralt element i regeringens udspil, at der skal tages hånd om forbrugerhensynene i alle dele af landet, hvis der konkurrenceudsættes. Det har fungeret fint på el- og gasområdet, hvor konkurrenceudsættelse er gået hånd i hånd med forsyningspligt.

Så regeringen har i forsyningsstrategien fremlagt en række tiltag, som vil give mere lige adgang til billige forsyningsydelser i hele landet.

 

Derfor er jeg spændt på at høre sektorens konkrete tiltag, som skal understøtte en rimelig geografisk balance i priserne.

God selskabsledelse i forsyningssektoren er også et område, som ligger mig meget på sinde. Og jeg er glad for at kunne konstatere, at det også er et af Jeres bærende principper.

 

Her vil jeg gerne anerkende kommunalbestyrelsesmedlemmernes kompetencer og fortsatte plads i bestyrelserne. Regeringen er ikke imod kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelser, men mener, at der skal være en lidt bredere kompetencesammensætning og øget uafhængighed.

 

Netop Jeres forslag om at komme med forslag til god selskabsledelse i forsyningssektoren ser jeg meget frem til, og jeg ved, at DANVA allerede er i gang.

 

Det er et arbejde, jeg gerne vil bakke op om.

 

God selskabsledelse er en grundsten i den danske virksomhedstradition, og det skal også gælde forsyningssektoren.

 

 

Her i festsalen på Danmarks museum, hvor man kan mærke historiens vingesus, er vi vidne til en modig branche som melder sig på banen, som en konstruktiv og vigtig partner i udviklingen af Forsyning for fremtiden.

 

Jeres bidrag er værdsat og vidner om en ansvarlig branche. Men nu skal de næste skridt tages, og jeg ser frem til at se jeres principper blive udmøntet i konkrete forslag.

 

Regeringen og jeg samler handsken op, og min dør står åben for en videre dialog om, hvordan vi i fællesskab kan få skabt en effektiv forsyning til gavn for virksomheder og husholdninger.

 

Tak.

 

 

 

 

Relaterede emner