Tale ved PULS 2017 Fjernvarmens Folkemøde den 22. juni 2017

Publiceret 22-06-2017

Oplæg til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale ved arrangementet Tale ved PULS 2017 Fjernvarmens Folkemøde torsdag den 22. juni 2017.

 -Det talte ord gælder-

 

Tak for invitationen til at komme og tale ved PULS 2017 – fjernvarmens folkemøde.

Jeg har netop været på Bornholm til et andet folkemøde, og det glæder mig at se, at folkemødestemningen igen i år også har forplantet sig til fjernvarmesektoren.

Temaet for dette års PULS er som bekendt ledelse og bæredygtig udvikling. Med så vigtige emner på dagsordenen er det dejligt at se så mange her i dag.

Derfor er jeg også glad for, at jeg har fået mulighed for at komme og fortælle, om regeringens ambitioner for bæredygtig udvikling og innovation i forsyningssektoren.

Som I alle ved, er der sket meget på fjernvarmeområdet de seneste måneder, og lad mig sige det sådan – det har bestemt ikke været en kedelig tid at være minister i.

Jeg vil derfor også benytte lejligheden til at fortælle jer lidt om den nye fjernvarmeaftale, som regeringen for nylig har indgået med en lang række af Folketingets partier.

 

Men inden vi tager fat på det, vil jeg gerne zoome lidt ud og sætte et par ord på de globale rammer for arbejdet i forsyningssektoren.

FN har præsenteret 17 nye verdensmål. Verdensmålene er globale og omfatter vigtige prioriteter, der skal sikre en bæredygtig udvikling. Og energi og klima står helt centralt på den bæredygtige dagsorden.

 

Hvis vi skal opnå en varig bæredygtig omstilling, så er det vigtigt, at alle verdensmålene spiller sammen. Lad mig forklare det med denne fodbold.

 

Hver lap på bolden udgør et af verdensmålene, men hvis en af lapperne mangler, så mister bolden pusten. Uden luft kan bolden ikke trille og få fart, og så kan vi ikke levere og sikre en bæredygtig omstilling.

De relevante aktører skal derfor tage ejerskab for de respektive mål for at sikre, at vi får driblet op af banen - for nu at blive i fodbold-analogien.  

Tager jeg nu bolden og zoomer ind på vores lille lap - bæredygtig energi og energisektoren, så har vi en central opgave, og det er derfor, at vi er her i dag.

Der påhviler os et ansvar, for vores del af målene. Derfor synes jeg, at det er glædeligt, at Dansk Fjernvarme sætter fokus på emnet ved et arrangement som dette.

I dag skal vi drøfte, hvordan forsyningssektoren kan bidrage til at sikre, at vi får fart på bolden. Og dermed levere på vores del af verdensmålene.

 

Med Paris-aftalen har verden for første gang nogensinde fået en global ramme for den grønne omstilling.

 

Det Internationale Energiagentur vurderer, at det vil kræve investeringer på op til 13.500 mia. dollars i

energieffektivisering og vedvarende energi frem mod 2030, for at leve op til løfterne i Paris-aftalen.

Det er et kæmpe potentiale, der vil få efterspørgslen efter viden og løsninger om grøn omstilling til at stige markant.

Men bare fordi efterspørgslen stiger, betyder det ikke nødvendigvis, at ordrebøgerne i danske virksomheder automatisk bliver fyldt op.

Det er ikke givet, at det er Danmark, der erobrer markedsandele og øger eksporten.

Derfor lancerede vi en eksportstrategi i foråret, som skal sikre, at danske virksomheder tilegner sig en andel af det voksende globale marked for energiløsninger.

Med eksportstrategien sætter vi for første gang en samlet ramme for Danmarks eksportindsatser på energiområdet. Blandt andet styrker vi vores indsats på centrale eksportmarkeder som Tyskland, Storbritannien og USA.

Vi vil samarbejde med myndighederne i de tre lande om at udbrede viden om den danske energimodel - og her får fjernvarme en fremtræden rolle.

Jeg forventer mig meget af denne indsats og tror, at den kan være med til at understøtte markedsmulighederne for danske virksomheder i de tre lande.

 

Jeg tror, at alle her i dag kan blive enige om, at FNs verdensmål sætter en retning for, hvor vi skal bevæge os hen. Uanset om det gælder uddannelse, ligestilling, bekæmpelse af fattigdom eller bæredygtig energi.

 

Verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi indeholder målsætninger om grøn omstilling og øget energieffektiviseringer. Det er områder, som jo allerede er på den energipolitiske dagsorden i Danmark.

 

Men når vi taler verdensmål og forsyning, synes jeg, det er vigtigt, at vi har en fælles forståelse for, hvordan vi hver især bedst bidrager til at indfri målene.

Her har vi som politikere – og I som branche forskellige opgaver.

Som politikere skal vi udstikke den politiske retning og opstille mål. Ude på værkerne og i branchen, skal I agere indenfor rammerne. Det gør sig også gældende i forhold til den bæredygtige udvikling og den grønne omstilling.

Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er en opgave for det lokale varmeværk eller det forbrugerejde vandværk, at definere den kurs, som Danmark navigerer efter, i forhold til bæredygtig udvikling.

De mål, der sættes for bæredygtighed og grøn omstilling, skal sættes af de demokratisk valgte politikere på Christiansborg.

Når det så er sagt, synes jeg, at det er glædeligt, at I - i fjernvarmesektoren - har fokus på, hvor I bedst kan bidrage til at indfri de mål, som fastsættes politisk.

Og vi lytter som altid gerne til jeres input i denne vigtige debat.

 

Som nævnt har vi i Danmark et stort potentiale i forhold til at eksportere vores forsyningsteknologi.

Derfor skal vi blive ved med at udvikle vores teknologi, så andre lande kan nyde godt af vores viden, når de skal udvikle deres energisektor.

Fra politisk side skal vi derfor sikre, at vi skaber de rette rammer for, at teknologiudviklingen fortsætter.

Derfor er jeg glad for den nye fjernvarmeaftale, som regeringen og en lang række af Folketingets partier for nylig indgik. Aftalen har en klar ambition om at fremme den grønne omstilling og teknologiudvikling. 

For at sikre fortsat udvikling, er der behov for, at vi stiller krav til vores forsyningssektor og skaber rammerne for, at sektoren kan blive endnu bedre og endnu mere effektiv.

Den nye aftale lægger op til at gennemføre markante effektiviseringer af fjernvarmesektoren på 2,3 mia. kr.

Ved at stille krav om effektiviseringer vil vi sikre, at I bliver ved med at lægge jer i selen for at blive endnu bedre og endnu mere effektive, end I allerede er.

Det glæder mig, at mange tiltag fra Forsyningsstrategien er indeholdt i den nye aftale. Vi indfører blandt andet et loft over priserne.

Det tiltag vil give jer som selskaber en ramme for, hvad I kan opkræve af forbrugerne i en given periode. Gør I det bedre end dette krav, kan overskuddet spares op.

Muligheden for at spare op skal give jer en tilskyndelse til at investere i nye og bedre teknologiske løsninger - til gavn for både forbrugerne, selskabet og den grønne omstilling.

 

Den nye fjernvarmeaftale er også et farvel til hvile-i-sig-selv-princippet. Den gamle hvile-i-sig-selv-tankegang er nu afløst af indtægtsrammeregulering.

Dermed er aftalen på mange måder historisk og vil forhåbentlig skabe rammerne for fremtidens fjernvarmesektor, hvor bæredygtig udvikling og effektiviseringer går hånd i hånd. 

Derudover glæder det mig meget, at vi med den nye aftale får indført nye forrentningsregler.

De sidste måneder har der været skrevet og sagt meget om forrentning af indskudskapital. Med den nye aftale afskaffes muligheden for at forrente

historisk indskudskapital.

I stedet indfører vi en forrentningsramme, som er rimelig, og som giver jer mulighed for at finansiere investeringer.

 

Jeg mener, at vi med den nye varmeaftale har sat klare, langsigtede og ambitiøse rammer for den fremtidige fjernvarmesektor.

Samtidig sikrer vi den forsatte udvikling af en effektiv og bæredygtig fjernevarmesektor, der skal understøtte Danmarks position, som eksportør af innovativ forsyningsteknologi.

Det var ordene fra mig, og så vil jeg ønske jer et rigtig godt folkemøde og en rigtig god dag.

Relaterede nyheder

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi