Bred aftale om tryghed for fjernvarmeforbrugerne og billigere fjernvarme

Publiceret 02-06-2017

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en bred politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren. Aftalen og reguleringen skal bidrage til at effektivisere sektoren til gavn for forbrugerne og understøtte den grønne omstilling, teknologiudvikling samt sikre høj forsyningssikkerhed. Der er enighed om, at der skal gennemføres markante effektiviseringer, og at det samlede effektiviseringspotentiale vurderes til 2,3 mia. kr. i 2025.

Langsigtet løsning til gavn for forbrugerne

Et bredt flertal i Folketinget anser de nuværende forrentningsregler i fjernvarmesektoren som uhensigtsmæssige, da fjernvarmeselskaber kan søge om forrentning af historisk indskudskapital og opkræve denne forrentning over fjernvarmekundernes varmeregning. Derfor behandler Folketinget i øjeblikket et lovforslag fra regeringen, der betyder, at kommunerne vil blive modregnet 100 pct. i bloktilskuddet, hvis de vælger at trække forrentet indskudskapital ud af deres forsyningsselskaber. Samtidig beslutter aftaleparterne at stramme to bekendtgørelser, så forbrugerne beskyttes mod pludselige og uforholdsmæssigt store stigninger i varmeprisen.

Ændringen af den første bekendtgørelse er allerede trådt i kraft og vil medføre en markant begrænsning af adgangen til forrentningen fremadrettet. Stramningen af den anden bekendtgørelse træder i kraft inden ferien, men det giver ikke de bedst muligt forudsætninger for en mere effektiv fjernvarmesektor til gavn for forbrugerne på lang sigt. Derfor har regeringen i dag indgået en bred politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren.

”Med aftalen giver et bredt politisk flertal et klart signal om, at de nuværende regler for opkrævning af forrentning af den historiske indskudskapital er urimelige og ikke er til gavn for forbrugerne. Derfor opfordrer det brede politiske flertal bag aftalen fjernvarmeselskaberne til at trække deres ansøgninger om forrentning af historisk indskudskapital efter de nuværende regler tilbage for at beskytte forbrugerne mod urimelige prisstigninger. Det håber vi selvfølgelig, at de vil lytte til af hensyn til forbrugerne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). 

Aftalen skal sikre, at der skabes tryghed og gennemføres markante effektiviseringer til gavn for forbrugerne:

”Jeg er utroligt glad for, at vi i dag skaber tryghed for de knap 1,7 mio. fjernvarmekunder i hele landet, der kan se frem til at få en billigere og mere effektiv fjernvarmeforsyning. Fjernvarmesektoren gør det godt i dag, men der er et potentiale på 2,3 mia. kr. ved, at sektoren bliver endnu bedre og billigere til gavn for forbrugerne. Det potentiale høster vi nu ved at lave en moderne regulering, der beskytter forbrugerne langt bedre end i dag, fordi vi bl.a. lægger loft over priserne, sænker priserne løbende, afskaffer muligheden for rentefri lån hos forbrugerne og sikrer en rimelig forrentning af den kapital, som rent faktisk investeres i fjernvarmeselskaberne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).  

”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at finde en løsning, hvor fjernvarmeforbrugerne beskyttes mod store prisstigninger. For Dansk Folkeparti har det været vores topprioritet, at der ikke længere skal være mulighed for at malke fjernvarmeforbrugerne, samtidig med at vi sikrer, at der fortsat er mulighed for investeringer og udvikling i sektoren. Jeg forventer, at danskerne med denne aftale vil opleve faldende priser på fjernvarme, når effektiviseringskravene udmøntes,” siger Mikkel Dencker, energiordfører fra Dansk Folkeparti.

”Med denne aftale lægger vi regeringens planer om at åbne for at tjene penge på vores kollektive varmeforsyning i graven. Vores fjernvarme skal levere sikker og billig varme, grøn omstilling og nye arbejdspladser – ikke være et sted, hvor der trækkes overskud ud og jagtes hurtige penge. For Socialdemokratiet har det været afgørende at beskytte forbrugerne mod ekstraregninger og fastholde de kvaliteter, der også fremover skal skabe arbejdspladser, teknologiudvikling og klimagevinster i fjernvarmen,” siger Jens Joel, energi- og klimaordfører for Socialdemokratiet.

"Fjernvarmesektoren skal spille en rolle i den grønne omstilling. Det har været helt afgørende for Radikale, at der er skabt rum til investeringer i grøn omstilling og nye teknologier samtidig med at vi får en mere effektiv sektor," siger Ida Auken,klima- og energiordfører for Radikale Venstre.

”Jeg er glad for at aftalen slår fast at også fjernvarmesektoren skal bidrage til at styrke den grønne omstilling og den tilhørende teknologiske udvikling, som giver mulighed for at skabe nye industrijob i eksporterhvervene. Men der er fortsat brug for at se på, hvordan vi sikrer, at sektoren bidrager mest muligt til at nedbringe Danmarks klimaforurening,” siger Pia Olsen Dyhr, formand for Socialistisk Folkeparti.

Aftalen betyder, at der på sigt indføres følgende regulering:

Et samlet loft over priserne
For at skabe tryghed hos forbrugerne får selskaberne en samlet indtægtsramme med et samlet loft over, hvor meget selskaberne kan opkræve fra forbrugerne. Indtægtsrammen består af en omkostningsramme for afskrivninger og driftsomkostninger samt en forrentningsramme, der giver mulighed for, at selskaberne kan finansiere deres investeringer ved at opkræve finansieringsomkostninger hos forbrugerne svarende til et rimeligt systematisk risikojusteret afkast (WACC) for den faktisk investerede kapital. Det vurderes nødvendigt, hvis selskaberne skal kunne tiltrække den fornødne kapital til investeringer og opretholde forsyningssikkerheden. Med dette tiltag afskaffes historisk indskudskapital helt fra reguleringen.

Løbende reduktioner i loftet over priserne
For at understøtte lave priser for forbrugerne reduceres loftet løbende med et individuelt effektiviseringskrav på baggrund af individuelle benchmark for hvert fjernvarmeselskab og et generelt effektiviseringskrav baseret på produktivitetsudviklingen i sammenlignelige sektor, som Energitilsynet fastsætter og udmelder. Det betyder, at priserne løbende sænkes for forbrugerne i takt med, at selskaberne bliver mere effektive. Derudover tilpasses loftet til selskabernes faktiske omkostninger, hvis de i en periode har været lavere end indtægtsrammen.

Afskaffelse af rentefrie lån hos forbrugerne
Selskabernes mulighed for at opkræve rentefrie lån (såkaldte henlæggelser) hos forbrugerne over varmeprisen afskaffes. Det betyder, at det ikke længere bliver muligt for fjernvarmeselskaberne at ”spare op” til fremtidige investeringer ved at hæve varmeprisen. Det beskytter nuværende fjernvarmekunder fra at betale for investeringer, der kommer fremtidige fjernvarmekunder til gavn.

Analyse af tilslutnings- og forblivelsespligt
Kommunerne kan i dag pålægge forbrugerne at være tilsluttet og forblive tilsluttet det kollektive fjernvarmenet. Tilslutningspligten medfører, at forbrugerne kan pålægges en omkostning til den kollektive forsyning, uanset om de aftager varme eller ej. Partierne bag aftalen er enige om, at der igangsættes en analyse af konsekvenserne for forbrugerne, virksomhederne og klimaet ved at ændre på mulighederne for at anvende tilslutnings- og forblivelsespligt. Formålet er at belyse muligheder og konsekvenser ved at give forbrugerne mulighed for at vælge den forsyningsform, der er bedst og billigst for dem. Formålet er desuden at beskytte forbrugerne både enkeltvis og samlet mod store varmeprisstigninger som følge af forrentning og hjælpe de forbrugere, som kan komme i klemme ved grundbeløbets ophør.

 

Kontakt
Souschef i pressetjenesten Rasmus Bjørn
Tlf. 41 72 90 77
Mail rasbj@efkm.dk

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi