23 mio. kr. til eldrevne varmepumper skal give grønnere fjernvarme

Publiceret 29-12-2017

Store eldrevne varmepumper skal erstatte fossil fjernvarmeproduktion på flere af Danmarks naturgasfyrede kraftvarmeværker.

Regeringen rydder endnu flere sten af vejen for en grønnere fjernvarme. Nu modtager de første værker midler fra en pulje til investeringer i store eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme.

"I vores fremtidige energisystem er det helt afgørende, at vi kan få al den grønne strøm, vi får fra vores stigende udbygning med sol og vind, ud til danskerne. Ikke kun i stikkontakten, men også i varmesystemet. Her spiller eldrevne varmepumper en helt central rolle, fordi de kan bidrage til både elektrificering og effektivisering af vores fjernvarmesektor. Derfor står det meget højt på regeringens dagsorden at fremme brugen af varmepumper," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Støtten til eldrevne varmepumper er målrettet de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, der producerer fjernvarme. Den skal sikre, at værkerne kommer godt i gang med inve-steringerne i omlægningen til en produktion, der i højere grad bidrager til den grønne omstilling, og som samtidig kan imødegå stigninger i varmeregningerne.

Betydning for varmeregningen

Varmeværkerne kan nedbringe varmeregningen med ca. 3.000 kr. årligt pr. husstand ved at investere i nye produktionsenheder, som f.eks. elvarmepumper. Det kan få stor betydning for de ca. 200.000 danske husstande, der i fremtiden risikerer varmestigninger på mere end 4.000 kr. årligt. Det skyldes, at værkernes såkaldte grundbeløb bortfalder med udgangen af 2018. Grundbeløbet, en midlertidig statsstøtte til værkerne, har blandt andet været med til at fastholde kraftvarmeproduktion med fossile brændsler.

I november 2017 indgik regeringen, DF og De Radikale aftale om en Erhvervspakke, som blandt andet sikrede en lempelse af elvarmeafgiften med 10 øre/kW fra 2019. Støtten til eldrevne varmepumper og den lavere afgift vil dermed gøre værkernes omstilling lettere. 

"Fra regeringens side vil vi gerne sikre forbrugerne både grøn energi og rimelige varmepriser. For de værker, der bliver hårdt ramt af grundbeløbets bortfald, giver vi nu hjælp til, at værkerne kan omstille til elvarmepumper. Sammen med en lavere elvarmeafgift får de nu mulighed for at omlægge produktionen til en mere fremtidssikker løsning for både den grønne omstilling, forbrugerne og værkerne selv," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

I alt har 13 værker søgt om støtte til eldrevne varmepumper i 2017. 11 værker har modtaget tilsagn om støtte. Herudover er det muligt for de hårdest ramte grundbeløbsværker at søge om rådgivning, så disse værkers situation, tekniske systemer, regnskaber m.m. kan blive gennemgået, og det enkelte værk kan ruste sig til en fremtid uden grundbeløb.

 

Fakta om etableringsstøtte til eldrevne varmepumper

 • Etableringsstøtten udmøntes i 2017 og 2018 og er målrettet de ca. 160 decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, som leverer el og varme til knap 300.000 husstande.
 • Alle værker, der i dag modtager grundbeløb, kan søge støtte til etablering af en eldreven varmepumpe, hvis varmepumpen erstatter fossil fjernvarmeproduktion på ikke-kvote belagte anlæg (fx naturgaskedler). I alt har ca. 270 værker modtaget grundbeløb i 2016. 13 værker har søgt om etableringsstøtte i 2017.
 • I juni 2017 afsatte regeringen sammen med S, DF, R og SF ca. 53 mio. kr. i 2017 og 2018 til en midlertidig etableringsstøtte til eldrevne varmepumper fra den grønne klimapulje. Der støttes med op til 15 pct. af varmepumpens etableringsomkostninger.
 • Der er udover støtte til etablering af eldrevne varmepumper afsat 8,2 mio. kr. til en rådgivningsindsats i 2017-2019.
 • Det er forventningen, at varmeværkerne kan nedbringe fjernvarmeregningen med ca. 3.000 kr. årligt pr. husstand ved at investere i nye og effektive produktionsenheder, som f.eks. elvarmepumper.

 

Fakta om grundbeløbet

 • Grundbeløbet er en midlertidig støtteordning til elproduktion på decentrale kraftvarme-værker.
 • Støtten blev indført i 2004 for at skabe et mere effektivt elmarked. Elmarkedet har siden ændret sig, og el er blevet både væsentligt billigere og grønnere.
 • I 2014 genbekræftede forligskredsen, at grundbeløbsstøtten skulle ophøre som aftalt ved udgangen af 2018.
 • Grundbeløbsordningen kan ikke forlænges pga. EU’s statsstøtteregler.

 

Læs mere om tilskudsordningen til etablering af eldrevne varmepumper hos Energistyrelsen

 

Kontakt:

Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk / 41 72 91 84

 

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi