Regeringen vil styrke kyst- og klimasikring af Danmark

Publiceret 17-08-2017

Regeringen vil med en række nye initiativer gøre det lettere for borgere og kommuner at kystsikre og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder.

De seneste år har Danmark flere gange været ramt af stormflod og oversvømmelser.

Med en række initiativer ønsker regeringen at komme fremtidige oversvømmelser i forkøbet og forebygge negative konsekvenser af kysterosion og klimapåvirkninger. Initiativerne skal samlet set gøre det lettere for kommuner og borgere at klimatilpasse og kystbeskytte deres ejendomme og arealer mod oversvømmelser og skader på grund af forandret klima.

Initiativerne tæller blandt andet:

 • Beslutningskompetencen ved behandling af kystbeskyttelsesanlæg samles hos kommunerne frem for den nuværende delte myndighed med Kystdirektoratet (one stop shop).
 • Kravene til kystbeskyttelsesprojekter lempes gennem bl.a. ændring af kystbeskyttelsesloven, så grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed, herunder hård kystsikring.
 • Der etableres en fast track for klagesagsbehandling, og sættes et loft over behandlingstiden på klagesager om kystbeskyttelse på seks måneder i perioden 2018-2020.
 • Der stilles krav i planloven om, at kommunerne skal udpege risikoområder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion og sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger inden byggeri opføres i disse områder.
 • Der gennemføres en landsdækkende analyse, som skal hjælpe med at vurdere faren for oversvømmelser og erosion, baseret på tidligere hændelser samt vejledning om data og værktøjer, som kommunerne kan anvende i planlægning og arbejde med at imødegå oversvømmelse og erosion.
 • Der udarbejdes et Klimascenarie og klima-atlas med datamateriale for temperatur, nedbør mm. mange år ud i fremtiden, som kommunerne kan bruge i deres planlægning
 • Der gennemføres en kortlægning af diger, så beredskabsmyndighederne får adgang til et aktuelt overblik over digernes højde og styrke
 • Der udarbejdes en ny vejledning om kystbeskyttelsesmetoder og en ny vejledende model for bidragsfordeling, som vil understøtte kommunerne i spørgsmål om udgiftsdeling mellem ejere i store kystbeskyttelsesprojekter
 • Der etableres mulighed for, at kommuner og forsikringsselskaber kan samarbejde om, at borgere i ”røde huse” (boliger, der gentagne gange har været udsat for erstatningskrævende oversvømmelse) potentielt kan få finansieret en ny byggegrund et sted, hvor der ikke er risiko for oversvømmelse.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen:
- Danskerne skal beskyttes bedst muligt mod oversvømmelser og erosion. Vi tog allerede i juni første skridt ved at lægge op til en lovændring, der gør det mere enkelt at kystbeskytte og giver bedre mulighed for at benytte hård kystbeskyttelse. Nu sætter vi med initiativerne på det kommende forslag til finansloven gang i at få udarbejdet en vurdering af, hvor vi i fremtiden kan forvente, at der vil ske kysterosion og oversvømmelser, så vi kan sætte ind, inden mennesker eller bygninger kommer til skade, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Den landsdækkende risikovurdering stilles til rådighed for kommunerne i form af kortmateriale og anden dokumentation, så kommunerne fremover let kan identificere, hvor der er særligt behov for at lave indsatser mod oversvømmelse og erosion. Materialet ajourføres hver fjerde år.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
- Jeg er glad for, at vi nu gør det lettere for kommuner og borgerne at kystbeskytte deres ejendomme med mindre bureaukrati og uden at blive unødigt forsinket af gentagne behandlinger i klagenævn. Samtidig med at vi forenkler processen i klagesager, gør vi en indsats for at forebygger mod skader, inden der bygges nyt, så kommunerne i deres planlægning sikrer nye byområder mod oversvømmelse og erosion. Endelig gøres det lettere for kommuner og forsikringsselskaberne sammen at løse udfordringerne ift. boliger, der gentagne gange udsættes for oversvømmelse, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Den daværende regering nedsatte allerede i november 2016 en task force og satte 23 mio.kr. af til nedbringelse af sagspuklen i det daværende Natur- og Miljøklagenævn. Task forcen skulle blandt andet afgøre klagesager med særlig samfundsmæssig betydning i første halvår 2017, herunder en række kystbeskyttelsessager. Nævnenes Hus har den 30. juni 2017 sendt de sidste afgørelser ud i samtlige prioriterede klagesager på blandt andet kysbeskyttelsesområdet.

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt:
- Med klima-atlasset får kommunerne en slags klima-krystalkugle, som giver dem et bedre kendskab til, hvor høje stormfloder og hvor meget nedbør kommunen risikerer at opleve fremover. Dermed kan de bedre vurdere, hvilke områder der er i fare for tilbagevendende oversvømmelser. Det er fundamentalt, hvis de eksempelvis skal anlægge en ny vej eller skole, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

DMI vil udarbejde klima-atlasset med datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør og havniveau, som kommunerne kan bruge i deres videre planlægning. Klima-atlasset er et sammenhængende billede af, hvordan de globale klimaforandringer påvirker Danmark, og hvor og i hvilket omfang vi skal tage højde for dem. Atlasset vil løbende blive opdateret, så anvendelsen af den nyeste viden på området sikres. Udover klima-atlasset vil der blive udarbejdet et klimascenarie, baseret på FN’s seneste 5. hovedrapport

Regeringens initiativer er resultatet af et tværministerielt udvalg, som blev igangsat i februar 2017. Formålet med udvalget var at undersøge, hvordan staten yderligere kan understøtte kommuner og grundejere i etablering af omkostningseffektiv og helhedsorienteret beskyttelse mod oversvømmelse og erosion, hvor der er behov.

I alt er der afsat 62 mio. kr. til initiativerne gennem finansloven for 2018 samt aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Læs mere
Læs mere om initiativerne for kystbeskyttelse og klimatilpasning her

 

Kontakt
Pressechef Jesper Caruso, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, tlf.: 41 72 91 84, mail: jesca@efkm.dk 

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 22 13 08 34, mail: malek@mfvm.dk

Presserådgiver Rasmus Holm Thomsen, Erhvervsministeriet, tlf.: 91 39 94 55, mail: rht@em.dk

 

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi