Bred politisk aftale om at effektivisere fjernvarmesektoren for en halv mia. kr. i 2020

Publiceret 05-09-2016

Borgere og virksomheder kan se frem til lavere varmeregninger som følge af ny bred politisk aftale mellem Regeringen og Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og De Konservative.

Aftalen indebærer en modernisering af det såkaldte hvile-i-sig-selv-princip, hvor fjernvarmeselskaberne tidligere har kunnet sende deres omkostninger videre til forbrugerne, uanset hvor effektive selskaberne er.

I fremtiden får fjernvarmeselskaberne fastsat en omkostningsramme, som bliver underlagt effektiviseringskrav.

”Regeringen arbejder for, at vi skal have en mere effektiv forsyningssektor, og vi har allerede fremlagt et forslag til ny vandsektorlov, der give effektiviseringer for 1,3 mia. kr. Nu tager vi endnu et skridt med en ny regulering for fjernvarmesektoren, som skal effektivisere fjernvarmesektoren med en halv mia. kr. i 2020. Den nye regulering vil betyde, at selskaberne skal producere det samme, bare bedre og billigere. Det skal styrke familiernes økonomi og danske virksomheders konkurrenceevne”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Den nye regulering vil give følgende, gennemsnitlige besparelser for husstande og virksomheder:

  • 300 kr. om året for et gennemsnitligt parcelhus.
  • 500 kr. om året for en forretning eller kontorvirksomhed med et varmeforbrug på det dobbelte af et parcelhus.
  • 65.000-125.000 kr. om året for en typisk stor erhvervskunde med et forbrug på 15-30 TJ fjernvarme.

Der er tale om besparelser i forhold til, hvordan prisen ellers vil have udviklet sig. Der er ikke nødvendigvis tale om, at priserne i fremtiden bliver lavere, da priserne også påvirkes af en lang række andre forhold – eks. brændselspriser, generel inflation m.m.

”Det er vigtigt, at den nye regulering giver selskaberne fleksibilitet og ikke står i vejen for den grønne omstilling. Reguleringen skal desuden indføres i samarbejde med sektoren, så der sikres rum til nødvendige og fornuftige nyinvesteringer. Samtidig giver aftalen gode incitamenter for, at selskaber slår sig sammen eller samarbejder for at mindske deres omkostninger. Med den nye reguleringen vil vi sikre en effektiv sektor, med en fortsat høj forsyningssikkerhed, hvor danskerne ikke betaler mere for det de får, end de burde”, siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta

  • Aftalen er et led i udmøntningen af Vækstpakken fra 2014, hvor forsyningssektorerne samlet set skal effektiviseres for 3,3 mia. kr. i 2020. 
  • Aftalen betyder konkret, at fjernvarmeselskaberne i fremtiden skal have omkostningsrammer, skal benchmarkes og underlægges effektiviseringskrav.
  • Der indgås en brancheaftale med de centrale værker, der indebærer, at de skal effektivisere for 115 mio. kr. i 2020. De øvrige selskaber skal herefter effektivisere for 385 mio. kr. i 2020, for at målet om effektiviseringer på 500 mio. kr. i 2020 kan nås.
  • Små selskaber, der leverer mindre end 50 TJ fjernvarme, undtages fra den nye regulering. Det samme gør industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme til fjernvarme, samt selskaber der leverer biogas og andre brændbare gasarter til fjernvarmeselskaberne.
  • Den gennemsnitlige forbrugerpris for fjernvarme er i dag ca. 14.000 kr. om året, men kan variere fra under 10.000 kr. om året til over 19.000 kr. om året.
  • 63 pct. af alle danske husstande svarende til ca. 1,8 mio. danske husstande har fjernvarme. 

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77