Første spadestik til Danmarks første elforbindelse til Holland

Publiceret 11-10-2016

Det er 40 år siden, Danmarks elsystem senest blev forbundet med et nyt land. I 2019 kommer Holland på listen. COBRAcable kan forsyne 700.000 forbrugere med strøm og er en samfundsøkonomisk gevinst for Danmark.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og bestyrelsesformand i Energinet.dk, Kim Andersen, tog mandag den 10. oktober, første spadestik til Danmarks første elforbindelse til Holland.
I 2019 kan to parallelle og 325 km lange kabler sende strøm frem og tilbage mellem de to lande. Kablerne er ca. 13 cm. tykke og kan forsyne op til 700.000 husstande med strøm.

 

"For en lille nation som Danmark, der har masser af vindkraft, og som vil få endnu mere i fremtiden, bidrager stærke el-forbindelser mod nord og syd både til at holde elprisen nede og til at holde vindkraftens værdi oppe. Samtidig er forbindelserne til vores naboer et af de helt centrale virkemidler, der er med til at sikre, at vi kan indpasse mere og mere fluktuerende energi i vores elsystem og samtidig opretholde vores høje forsyningssikkerhed. Det er væsentligt, at vi har et velfungerende el-marked, hvor producenter kan sælge strøm, hvor efterspørgslen er størst," sagde Lars Christian Lilleholt, inden han satte spaden i jorden ved Energinet.dk's nuværende højspændingsstation i Endrup ved Esbjerg.

 

Her kommer strømmen fra havmølleparkerne på Horns Rev i forvejen i land, og her skal kablet fra Holland kobles på en ny, stor omformerstation.

 

40 år siden Danmark og Norge blev forbundet

 

Det er 40 år siden, Danmark fik en elforbindelse til et nyt land. Vi har i mange årtier haft elkabler til Tyskland og Sverige, og i 1976 kom den første af i alt fire forbindelser til Norge. Også bestyrelsesformand Kim Andersen betonede i sin tale det grænseoverskridende marked:

 

"Forbindelserne bidrager til, at vi effektivt kan indpasse mere vindkraft i elsystemet. Elproducenterne kan på den ene side sælge mere strøm til naboerne, når vinden for alvor rusker. På den anden siden kan elhandlerne købe strøm i udlandet, når det er mere vindstille. Denne trafik af elektroner hen over grænserne er en stor gevinst for samfundsøkonomien," sagde han.

 

Arbejdet med COBRAcable begyndte i 2007, og forbindelsen er en af mange nye europæiske elforbindelser mellem lande.

 

 

 

COBRAcable - fakta og baggrund

COBRAcable vil bidrage til en effektiv grøn omstilling. Kablet styrker integrationen af vindkraft, idet vindkraften kan udnyttes mere effektivt i et større geografisk område. Elforbindelsen giver de danske vindmøller, kraftværker og kraftvarmeværker adgang til et større marked med højere priser, og den vil øge handelskapaciteten mod syd uden om flaskehalsene i det tyske elnet. Samtidig vil den nye elforbindelse styrke forsyningssikkerheden i Vestdanmark, idet den sikrer en diversificeret og dermed robust forsyning af effekt til Vestdanmark i takt med, at det danske elsystem omstilles til mere vindkraft og færre kraftværker.

 

COBRAcable bidrager til at udvikle det indre energimarked og er på Europa-Kommissionens PCI-liste – Projects of Common Interest. Projektet har modtaget 645 mio. kr. fra EU's ’European Energy Programme for Recovery’.

 

Økonomi

 • Samlet budget: 4,8 mia. kr. Energinet.dk’s andel: 2,4 mia. kr.
 • Samfundsøkonomisk overskud: 1 mia. kr. primært baseret på et producentoverskud på 9,3 mia. kr., et forbrugerunderskud på 6,6 mia. kr. og flaskehalsindtægter på 0,3 mia. kr.

 

Væsentlige datoer

 • Investeringsbeslutning i Energinet.dk’s og TenneT’s bestyrelser:                                                                       Nov. 2013
 • §4-godkendelse:                                             Juni 2014
 • VVM-tilladelse:                                                September 2015
 • Kontrakter på kabler og omformeranlæg:         Februar 2016
 • Byggestart, Endrup:                                        Oktober 2016
 • Byggestart, Eemshaven:                                  Primo 2017
 • Installation af sø- og landkabler                                 2017
 • Idriftsættelse                                                   Primo 2019

 

De tekniske anlæg

Højspændingsstationen i Endrup

 • COBRAcable sluttes til det danske elnet i højspændingsstationen i Endrup. Denne station er et meget vigtigt knudepunkt, hvor også havmølleparkerne på Horns Rev er/bliver sluttet til nettet. Nettilslutningen af Horns Rev 3 er klar ved udgangen af 2016, og i øjeblikket arbejdes der på at sætte spænding på anlægget.
 • Desuden vil der blive behov for at udbygge stationen i Endrup, hvis Energinet.dk’s planer om at forstærke elnettet fra Idomlund til Endrup godkendes.
 • For at få plads til installationerne til COBRAcable udvides stationen med ca. 5 hektar. Der opføres et konverteranlæg, som omformer strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm og vice versa. Hovedparten af de tekniske installationer placeres i en bygning, der bliver 125 m lang, 36 m bred og 21 m høj.
 • Energinet har haft løbende samarbejde med repræsentanter for naboerne omkring stationen for at få deres input og ønsker til facadebeklædning på konverterbygning og beplantning i området, som kan dæmpe den visuelle påvirkning af bygningen i det omgivende landskab.
 • Omformeranlæggene i Holland og Danmark leveres af Siemens.
 • Hovedentreprenøren i Endrup er K. G. Hansen, Grindsted.

 

Kabler

 • Fra Eemshaven i det nordlige Holland, hvor COBRAcable sluttes til det hollandske elnet, til kysten syd for Esbjerg lægges to parallelle jævnstrømskabler – i alt 2 gange 300 km. Kablerne passerer tysk farvand.
 • I Danmark lægges der landkabler over Fanø og fra Måde ved Esbjerg til Endrup – i alt 25 km.
 • Kablerne leveres og installeres af Prysmian.

 

Mulighed for tilslutning af havmøller

COBRAcable baseres på innovativ Voltage Source Converter-teknologi (VSC). Dermed bliver det muligt at koble kommende havmølleparker i Nordsøen til kablet, hvorved COBRAcable kan indgå i et havbaseret elnet.