Regeringen indgår bred politisk aftale om en PSO-løsning

Publiceret 17-11-2016

Regeringen har i dag indgået en bred politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven. Aftalen skaber sikkerhed om finansieringen af Danmarks grønne omstilling, igangsætter investeringer i kystnære vindmøller og havvindmølleparken Kriegers Flak, styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne, giver danskerne en billigere elregning og baner vejen for at bruge mere grøn strøm i det danske samfund.

Regeringen har i dag indgået en bred politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der løser EU-Kommissionens kritik af PSO-systemet, der strider mod EU-retten og derfor – som aftalt med EU-Kommissionen - skal laves om inden udgangen af året.

”Jeg er utrolig glad for, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget har fået landet en aftale på den meget svære PSO-sag. Løsningen er et godt kompromis med bred politisk opbakning. Det forener partiernes ønsker om at fortsætte den grønne omstilling og afskaffer PSO-afgiften på en måde, der er til at betale for både husholdningerne og erhvervslivet. Og så styrker vi samtidig konkurrenceevnen og får vækst. Det er en god dag for dansk klima- og energipolitik, for ved at afskaffe PSO-afgiften tager vi det næste kloge træk i Danmarks grønne omstilling og vores mål om at blive uafhængige af fossile brændsler i 2050,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Med aftalen vil de danske husholdninger i gennemsnit få lettet elregningen med ca. 10 pct. Erhvervslivets elregning lettes i gennemsnit med ca. 25 pct., hvilket vil give dansk erhvervsliv de laveste elpriser i EU på niveau med vores nordiske naboer Sverige, Norge og Finland.

Finansieringsmodellen for afskaffelsen af PSO-afgiften indeholder en række elementer. Hovedelementerne består af en gradvis reduktion af den grønne check frem mod 2025, der dog ikke rammer førtidspensionister og pensionister, en mindre gradvis forhøjelse af bundskatten med 0,05 pct.-point i 2018 stigende til 0,09 pct.-point fra 2022 og frem, en reform af danskuddannelse til voksne udlændinge, harmonisering af VE-støttesystemerne, samt disponering af ramme til lempelse for erhvervslivet på 200 mio. kr. om året fra 2017 mv.

Alle husstande betaler i dag PSO-afgift over elregningen, og det slipper de for nu, og får dermed en billigere elregning. Husstandene vinder derfor på denne aftale. En typisk LO-familie med børn får en gevinst på ca. 2.500 kr. af den samlede aftale i 2025.

”Vi har forhandlet og indgået et godt kompromis, som alle partier i aftalen er tilfredse med, og det indeholder også et kompromis omkring finansieringen. Der har været partier, der ønskede en del af regningen betalt over bundskatten, mens andre partier ønskede at afskaffe den grønne check. Politik er det muliges kunst, og vi har skullet forene mange hensyn i denne aftale. Jeg glæder mig over, at vi får afskaffet PSO-afgiften på en måde, der langtidssikrer vores grønne omstilling, styrker erhvervslivets konkurrenceevne og som også er socialt balanceret, så de danske husholdninger samlet set får en økonomisk gevinst,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Læs "Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften"

 

Fakta

Hovedelementer i aftalen på energi- og forsyningsområdet området:

 • Gradvis afskaffelse af PSO-afgiften i perioden 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven.
 • Havvindmølleparken Krigers Flak samt de to kystnære havvindmølleparker ved Vesterhav Nord (området ud fra Harboøre Tange) og Vesterhav Syd (området ud for Holmsland klit) gennemføres.
 • Energiselskabernes besparelsesforpligtelser reduceres fra 12,2 PJ årligt til ca. 10,1 PJ årligt i perioden 2016-2020. 
 • Der afsættes en Grøn klimapulje på i alt 375 mio. kr., herunder 50 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 175 mio. kr. i 2020. En grøn klimapulje vil understøtte den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde, herunder særligt reduktioner, der kan bidrage til opfyldelsen af Danmarks 2030-mål i den ikke kvoteomfattede sektor mv.
 • ForskEL-programmet overflyttes til finansloven og omprioriteres til EUDP.

 

Hovedelementer i finansieringsmodellen:

 • Puljen til erhvervslivet ”VE til proces” på 2,1 mia. kr. afskaffes fra 2017.
 • Måltal for VE-besparelser på i alt 1,7 mia. kr. i perioden 2019-2025
 • Den resterende pulje på 22 MW forsøgsvindmøller afskaffes.
 • Den afsatte ramme til lempelser for erhvervslivet på 200 mio. kr. årligt fra 2017 anvendes som led i finansieringen af afskaffelse af PSO-afgiften.
 • Grøn check reduceres med 230 kr. i 2018 stigende til 380 kr. i 2025. I 2025 vil grøn check udgøre 495 kr. Supplerende grøn check nedsættes parallelt. Tillæg til grøn check for personer med lave indkomster fastholdes uændret.
 • Bundskattesatsen forhøjes med 0,05 pct.-point i 2018 stigende til 0,09 pct.-point i 2022 og frem. Det skrå skatteloft for personlig indkomst forhøjes parallelt.