Fremtidens forsyning er digital

Publiceret 12-05-2016

I dag har regeringen, KL og Danske Regionerne offentliggjort den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien indeholder blandt andet nogle initiativer, der skal bidrage til at sikre en omkostningseffektiv og fremtidssikret forsyningssektor i Danmark.

Vores samfund er afhængigt af en god og effektiv forsyning. Forsyningssektoren leverer el, gas, fjernvarme, vand og teleydelser til forbrugerne og aftager affald og spildevand. Og data om forsyningssektoren har stor betydning, når kommunerne skal træffe beslutninger om by- og erhvervsudvikling. Samtidig kan data om forsyningssektoren spille en stor rolle i den offentlige sektors strategiske arbejde med en omkostningseffektiv omstilling af samfundet til mindre energiforbrug og mere produktion og brug af vedvarende energi. Bedre og mere sammenhængende data for forsyningsområdet kan desuden være med til at understøtte vækst og nye forretningsmuligheder for private virksomheder.

Minister for energi-, forsynings- og klimaområdet Lars Chr. Lilleholt udtaler i forbindelse med lanceringen af strategien:

”Som eksempel kan udveksling af data om negravet infrastruktur give færre graveskader, øget forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder, samt reduceret trafikal trængsel. Samtidig giver det et bedre overblik over ledningsnettet, og det vil fx kunne understøtte udrulningen af højhastighedsbredbånd til hele Danmark, hvis man kan lægge det ned, når andre aktører alligevel graver,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Initiativer på forsyningsområdet

Under overskriften ”En effektiv forsyningssektor” har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet disse tiltag med i den fælles strategi:

6.1 Fælles data om terræn, klima og vand
Terræn-, klima- og vanddata indgår i forvaltningsgrundlaget for mange sektorer og myndigheders opgavevaretagelse. En sammenhængende dataforsyning for ajourførte terræn-, klima- og vanddata på tværs af sektorer skal bidrage til en mere effektiv forvaltning, understøtte de hyppige beredskabssituationer ved ekstremt vejr og fremme udviklingen af nye produkter og teknologier. 

6.2 Åbne data om energiforsyning
Omstillingen til mere vedvarende energi har skabt en markant efterspørgsel på datadrevet beslutningsstøtte og redskaber til intelligent energistyring. Det kræver, at de relevante data er tilgængelige og er af god kvalitet. Der gennemføres en analyse af potentialet for tilgængeliggørelse af data om energiforbrug i bygninger, der desuden skal afdække generelle muligheder ved integreret dataanvendelse i forsyningssektoren. Data skal testes gennem et pilotprojekt for energieffektive bygninger 

 6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur
Det er i dag omkostningsfuldt for myndigheder og virksomheder at vedligeholde og anlægge infrastruktur under jorden. Derfor etableres en digital platform for udveksling af data om nedgravet infrastruktur, der skal effektivisere arbejdsgange, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte synergi mellem forskellige forsyningsinfrastrukturer. 

Strategien blev lanceret torsdag den 12. maj 2016 i Finansministeriet.

 

Se digitaliseringsstrategien

 

Om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Regeringen, kommuner og regioner har i 15 år samarbejdet om fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Formålet er at bruge digitalisering som redskab til at gentænke processer for at modernisere servicen til borgere og virksomheder samt effektivisere den offentlige sektor.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 resulterede blandt andet i Digital Post til borgere og virksomheder, udbredelsen af over 100 obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger, igangsættelse af landsdækkende udbredelse af telemedicin og velfærdsteknologier, etablering af grunddataprogrammet mv.

Strategien 2016-2020 indeholder 33 konkrete initiativer, der tilsammen lægger grundstenene for de kommende års offentlige digitalisering. Yderligere initiativer og indsatser vil blive igangsat eller justeret på vej mod 2020 for at imødekomme aktuelle behov og de teknologiske muligheder.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 41 72 91 42