Afgifts- og tilskudsanalyse: Grøn omstilling kan gøres smartere og billigere

Publiceret 10-05-2016

ENERGIAFGIFTER: Som led i Energiaftale 2012 besluttede et bredt flertal i Folketinget at analysere indretningen af energiafgifterne og tilskuddene til vedvarende energi. Første del af analysearbejdet er nu klar til offentliggørelse.

Danmark skal nå sine klima- og energipolitiske mål på den mest effektive måde og med færrest mulige omkostninger. 

Med det mål for øje nedsatte partierne bag Energiaftale 2012 et tværministerielt udvalg, forankret i Skatteministeriet, der skulle undersøge, om energiafgifterne og tilskuddene til vedvarende energi giver de rigtige incitamenter til at sikre en grøn omstilling af det danske energisystem.

Nu foreligger de første dele af analysearbejdet. Det drejer sig helt konkret om tre ud af de i alt seks foreløbige delanalyser, som til sammen udgør Afgifts- og tilskudsanalysen. Delanalyserne behandler hver for sig en række elementer i energisystemet og dansk energipolitik, herunder udviklingen i afgifts- og tilskudsgrundlaget i Danmark (delanalyse 1), omkostningerne til offentlige forpligtelser – PSO (delanalyse 2) og fremtidigt tilskud til landvind (delanalyse 6).

Hvor delanalyse 1 overordnet set ser på den overordnede indretning af hele afgifts- og tilskudssystemet i Danmark, har delanalyse 2 fokus på det såkaldte PSO-system. Delanalyse 6 har undersøgt de nuværende støtteregler til landvind, og hvordan de kan forbedres for at understøtte omkostningseffektiv udbredelse af landvind.

Delanalyse 1 peger – ligesom lignende analyser fra fx Det Økonomiske Råd – på, at danske energiafgifter og tilskud bør bygge på en række hensyn. Analyser viser imidlertid også, at det overordnet set har været vanskelig at kombinere de fire hensyn i de energipolitiske prioriteringer. Derfor er det nødvendigt at foretages afvejninger af hensynene.

Delanalyse 2 viser, at PSO-afgiften medfører en række forvridninger og derfor ikke er det mest omkostningseffektive redskab til at finansiere støtte til vedvarende energi. For eksempel hæmmer PSO-afgiften virksomheders konkurrenceevne, ligesom PSO-afgiften virker forvridende på elforbruget og kan stå i vejen for den grønne omstilling.

I analysen ses der derfor på en række alternative modeller, som vil kunne afløse den nuværende afgift: At PSO-afgiften afskaffes for både husholdninger og erhverv og i stedet finansieres via enten personskatterne, en ’bred’ forhøjelse af elafgiften eller ved en differentieret forhøjelse i elafgiften. Analysen anbefaler den første model – bl.a. fordi denne giver den største samfundsøkonomiske gevinst.

Delanalyse 6 undersøger, hvordan strukturen i den nuværende støtte til landvind kan forbedres. Analysen peger på, at de nuværende støtteregler giver anledning til en række forvridninger. Den overordnede konklusion er, at det er samfundsøkonomisk optimalt, hvis tilskud fremover ydes ens per produceret kWh. På den baggrund identificeres en række optimeringsmuligheder.

De tre analyser offentliggøres i dag og vil efterfølgende blive drøftes med den referencegruppe med eksperter og interessenter, som har været tilknyttet arbejdet.

De tre øvrige og foreløbige delanalyser i Afgifts- og tilskudsanalysen forventes offentliggjort snarest, herunder delanalyse 4 som bl.a. ser på niveauet for den danske el-afgift og de udfordringer, som knytter sig til denne.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77