PSO-godkendelse: Regeringen letter virksomheders elregninger med 185 mio. kr. fra 2017

Publiceret 14-12-2016

Alle el-intensive og konkurrenceudsatte virksomheder kan nu se frem til at få målrettede PSO-lempelser. Ny EU-godkendelse betyder nemlig, at de omfattede virksomheder fra 2017 vil få en mærkbar lempelse i PSO-afgiften på omkring 9 øre per kWh svarende til ca. 50 pct. Dermed vil f.eks. en tilskudsberettiget fødevarevirksomhed med et elforbrug på ca. 12 mio. kWh i 2017, få en lempelse af PSO’en på omkring 1 mio. kr. i 2017.

Med Vækstpakke 2014 blev det besluttet at gennemføre målrettede PSO-lempelser på 185 mio. kr. årligt fra 2015-2020 til el-intensive virksomheder. Ordningen var målrettet særligt elintensive virksomheder. Der blev endvidere afsat en ramme på 100 mio. kr. årligt fra 2017-2020 til yderligere PSO-lempelser.

I maj 2016 vedtog et flertal i Folketinget en ændring af loven bag ordningen. Lovændringen sikrer, at alle virksomheder, som kan dokumentere, at de opfylder kriterierne om at være handelsintensive og el-intensive, kan blive omfattet af den målrettede ordning fra 2016. Der blev herudover afsat 10 mio. kr. i 2016. Lovændringen har efterfølgende skulle statsstøttegodkendes af EU-Kommissionen. EU-Kommissionen har i går den 14. december 2016 godkendt ordningen.

“Det er en tidlig julegave til de el-intensive virksomheder som bl.a. væksthusgartnerierne og fødevarevirksomheder. Deres konkurrenceevne er belastet af PSO-afgiften, og ved at give denne håndsrækning kan vi forhåbentlig fastholde produktionsarbejdspladser og investeringer i Danmark” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den målrettede ordning er med at til styrke virksomhedernes vilkår for at konkurrere med tilsvarende virksomheder i udlandet, der ikke i samme omfang er belastet af omkostningerne til PSO. Det skønnes, at op mod 50 virksomheder bliver omfattet af ændringen af ordningen. 

En hjælp mens PSO-afgiften gradvist udfases

Regeringen indgik den 17. november en aftale om at afskaffe PSO-afgiften. Aftalen betyder, at PSO-afgiften gradvist afskaffes frem mod 2022. Det betyder, at der i perioden 2017-2021 fortsat opkræves en PSO-tarif.

“Selvom regeringen lige har indgået en aftale om at afskaffe PSO-afgiften er der fortsat behov for de målrettede lempelser i udfasningsperioden, hvor udgifterne til el fortsat vil være høje. Jeg er meget glad for, at flere virksomheder nu vil kunne modtage lempelser,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Som følge af udfasningen af PSO-afgiften vurderes behovet for målrettede PSO-lempelser for elintensive virksomheder at blive reduceret. Det er derfor aftalt, at rebudgettere dele af puljen til PSO-lempelser, således at der frigøres i alt 375 mio. kr. i perioden 2017-2020. De frigjorte midler anvendes til finansiering af en grøn klimapulje.

Fakta om ordningen

  • Den udvidede ordning omfatter danske virksomheder, der kan dokumentere, at de opfylder kriterierne om at være handelsintensive og el-intensive.
  • Støtten er betinget af, at der indgås en aftale med Energistyrelsen om at gennemføre effektiviseringer af energiforbruget på virksomheden.
  • Det forventes, at alle omfattede virksomheder kan modtage omkring 9 øre per kWh i 2017 svarende til lempelse af deres PSO-betaling med ca. 50 pct. i 2017. Den faktiske støttesats kan dog variere, da satsen bl.a. afhænger af de omfattede virksomheds elforbrug, den afsatte pulje og retningslinjerne for statsstøtte.

Yderligere oplysninger om tilskudsordningen fås hos Energistyrelsen: www.ens.dk/tilskudPSO

 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt træffes via:

Pressemedarbejder Rasmus Bjørn

4172 9077

rasbj@efkm.dk