Ny energispareaftale på plads

Publiceret 16-12-2016

Ny aftale om energiselskabernes energispareindsats i 2016-2020 er på plads. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har indgået en aftale med energiselskaberne, som forpligter selskaberne til årligt at medvirke til at reducere det danske energiforbrug med 10,1 PJ. Med aftalen lægges op til en strammere kontrol og et skærpet tilsyn med energispareindsatsen i den kommende bekendtgørelse.

Som opfølgning på regeringens aftale om afskaffelse af PSO-afgiften har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i dag har indgået en ny aftale med Dansk Energi, NGF Nature Energy, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker og Energi- og Olieforum om energiselskabernes energispareindsats for årene 2016-2020, som forpligter selskaberne til et årligt energisparemål på 10,1 PJ.

Efter en langvarig forhandlingsperiode er det en sejr for både regeringen og energiselskaberne, at det er lykkedes at få rammerne for selskabernes energispareindsats på plads under det reducerede sparemål, som blev vedtaget med PSO-aftalen af 17. november. De politiske partier godkendte i den forbindelse, at energiselskaberne i årene 2016-2020 skal stå for at reducere det danske energiforbrug med 10,1 PJ årligt, hvilket er en nedsættelse af sparemålet på 12,2 PJ fra energiaftalen af 22. marts 2012.

Dermed tages der hånd om, at omkostningerne til energispareindsatsen de seneste år har været stigende. I 2015 oversteg omkostningerne til energibesparelser hos slutbrugerne således for første gang det politisk fastsatte loft for ordningen på 1,5 mia. kr. Den gennemsnitlige omkostning i 2015 var 49,6 øre/kWh, hvilket er en stigning fra 41,9 øre/kWh i 2014.

"Jeg er yderst tilfreds med, at vi har været i stand til at indgå denne aftale, og jeg vil gerne takke energiselskaberne for igen at påtage sig opgaven med at realisere energibesparelser, der er til gavn for hele Danmark. Omkostningerne til ordningen har desværre været stigende. Jeg er derfor glad for, at vi med et lavere sparemål vil alt andet lige vil reducere de samlede energispareomkostninger," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Styrket tilsyn med energispareindsatsen
Både energi-, forsynings- og klimaministeren og energiselskaberne har i forhandlingerne om den nye aftale ønsket at styrke tilsynet med energispareindsatsen fremadrettet. I aftalen skærpes kravene til selskabernes egenkontrol og dokumentation af energibesparelser.

Aftalen vil efterfølgende blive udmøntet i form af en bekendtgørelse, hvor også reglerne for tilsynet med ordningen vil blive opstrammet. Det skal understøtte, at tilsynet med ordningen i endnu højere grad sikrer en omkostningseffektiv og troværdig energispareindsats.

"Jeg er meget opmærksom på behovet for at stramme op på, hvordan der føres kontrol med energispareindsatsen. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi med den nye aftale og den kommende bekendtgørelse kan opstille nogle rammer, der gør, at både selskaberne og myndighederne får endnu større fokus på, at energispareindsatsen skal sikre korrekt dokumenterede og omkostningseffektive energibesparelser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den nye aftale og den kommende bekendtgørelse skal fremadrettet fremme gennemsigtigheden af omkostningerne til energispareindsatsen og underbygge det vigtige arbejde med at opnå omkostningseffektive energibesparelser.

Faktaboks

  • Alle net- og distributionsselskaber er gennem energispareaftalen med energi-, forsynings- og klimaministeren forpligtet til at medvirke til årligt at realisere energibesparelser hos slutbrugerne af energi. 
  • I det omfang en forbruger eller virksomhed har en forudgående aftale med et energiselskab, kan selskabet medregne, og dermed give tilskud til, dokumenterede energibesparelser i den pågældende husholdning eller virksomhed. Som energibesparelse medregnes f.eks. øget isolering, udskiftning af vinduer og konvertering til en mere effektiv opvarmningsform. 
  • Der er ca. 465 net- og distributionsselskaber, som i henhold til aftalen har energispareforpligtelser. Derudover berører energispareaftalen de flere tusind aktører, som har kontakten til forbrugerne og forestår realiseringen af energibesparelserne efter aftale med et energiselskab. 
  • Målsætningen for net- og distributionsselskabernes energispareindsats er fastlagt i den politiske aftale af 22. marts 2012 for årene 2012-2015 og i aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016 for årene 2016-2020. 
  • Net- og distributionsselskaberne er repræsenteret ved; Dansk Energi for elnetselskaberne, NGF Nature Energy, HMN GasNet og Dansk Gas Distribution for gasdistributionsselskaberne, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker for fjernvarmeselskaberne samt Energi- og Olieforum for olieselskaberne. 
  • Den nye aftale om energiselskabernes energispareindsats er gældende for årene 2016-2020 med en ét-årig opsigelsesklausul for alle parter, herunder ministeren. Aftalen har et årligt mål på 10,1 PJ.

 

Kontaktinfo
Pressemedarbejder
Rasmus Bjørn
41729077
rasbj@efkm.dk