Sejerø Bugt trækkes fra udbud om kystnære havvindmøller

Publiceret 12-04-2016

Forligskredsen bag Energiaftalen fra 2012 (Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten) er på et møde i eftermiddag blevet enige om, at Sejerø Bugt trækkes fra udbuddet om 350 MW kystnære havvindmøller, fordi miljøundersøgelser viser, at det ikke kan udelukkes, at sortænderne i området vil lide skade.

Arbejdet med miljøundersøgelserne for en eventuel havvindmøllepark i Sejerø Bugt er afsluttet med det resultat, at Sejerøplaceringen må trækkes ud af udbuddet af hensyn til beskyttelsen af sortanden. De involverede eksperter har vurderet, at det ikke kan udelukkes, at der vil være en påvirkning af havvindmølleparken ind i det nærtliggende fuglebeskyttelsesområde, som har sortænder på udpegningsgrundlaget. Derfor er Sejerø Bugt nu trukket ud af det kystnære udbud.  

”Den grønne omstilling og opsætningen af vindmøller må ikke ske på bekostning af vigtige natur- og miljøhensyn. Hvis vi tromler hen over dyreliv og naturinteresser, så spænder vi ben for opbakningen til den grønne omstilling. Derfor er jeg glad for, at vi nu får en afklaring. Der vil fortsat være fem andre mulige placeringer tilbage i udbuddet, som nu bliver forlænget fire måneder med budfrist til september,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Energistyrelsen offentliggjorde i december VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt Havvindmøllepark, som konkluderede, at projektet kunne gennemføres på et indskrænket område og med visse afværgeforanstaltninger. Sideløbende med VVM-offentliggørelsen har Energistyrelsen fået konklusionerne vurderet af en tredjepart.

Den nye vurdering, som er foretaget af bl.a. forskere på Århus Universitet, konkluderer, at det ikke kan udelukkes, at der kan ske en påvirkning af det nærtliggende fuglebeskyttelsesområde i Sejerø Bugt. Dette vil også umiddelbart være vurderingen for et eventuelt yderligere reduceret projekt. Danmark er underlagt et forsigtighedsprincip i EU’s Habitatdirektiv, der siger, at man bør tage højde for sådanne skadevirkninger.

Af hensyn til at de prækvalificerede bydere skal kunne revurdere deres bud, udskydes budfristen fra den 4. maj 2016 til den 1. september 2016.

Fakta

Partierne bag Energiaftalen fra 2012 har aftalt, at der i 2020 skal opstilles 350 MW kystnære havvindmøller. Møllerne forventes at producere elektricitet svarende til 350.000 husstandes behov efter 2020.

  • Det kystnære udbud er en del af Energiaftalen fra 2012 og blev reduceret fra 500 MW til 400 MW (inklusiv 50 MW-forsøgsordningen) med Vækstaftalen i 2014 for at reducere PSO-udgifterne.
  • Inden udgangen af 2020 skal der derfor opstilles 350 MW kystnære havvindmøller.
  • De første 11-12 år afregnes møllerne til højest 70 øre/kWh, hvorefter strømmen bliver solgt til markedspris.
  • Seks områder blev udpeget efter en screeningsproces (Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet, Bornholm, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord). Sejerø Bugt udgår nu af udbuddet.
  • Den 9. juni 2015 prækvalificerede Energistyrelsen de tre bydere Wpd HOFOR Danish Offshore Consortium, European Energy Nearshore Consortium og Vattenfall Vindkraft A/S til at byde på at bygge op til 350 MW havvindmøller i det kystnære udbud.
  • Sejerø Bugt er et område af stor international betydning for sortanden, og en del af Sejerø Bugt er udpeget som EU-habitatområde. 
  • Danmark er underlagt et forsigtighedsprincip i EU’s Habitatdirektiv, der siger, at man bør tage højde for skadevirkninger på habitatområder. Hvis der derfor ikke kan afvises en skadevirkning på habitatområdet i Sejerø Bugt, vil Danmark overtræde habitatdirektivets regler.
  • Der skal gennemføres en konkret og individuel vurdering af projekters påvirkning af de relevante beskyttede fuglearter, hvis det vurderes, at de kan blive påvirket.
  • Sortand er en meget sky vandfugleart, som i høj grad fortrænges fra områder, hvor der opstilles havvindmøller. Fuglene flytter sig til andre områder, og der opstår her øget konkurrence om bl.a. føde og den samlede bestand falder. 

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77