Seks tiltag øger effektivitet og konkurrence i elsektoren

Publiceret 02-11-2015

Regeringen vil iværksætte seks tiltag, der skal bidrage til øget konkurrence og effektivitet i elsektoren, så el-prisen ikke stiger unødigt under den grønne omstilling.

I fremtiden kommer vedvarende energi og elektricitet til at spille en stadig større rolle og det stiller krav til elsystemet. Skal Danmark opretholde en effektiv forsyning af el, uden at prisen bliver unødigt høj for danskerne, kræver det en effektiv elforsyningssektor.

El-reguleringsudvalget afleverede i december 2014 over 60 anbefalinger til en mere moderne og effektiv elforsyning.

Regeringen fulgte i slutningen af august måned op på anbefalingerne med nedsættelse af to ekspertudvalg, der skal bidrage til at udarbejde en konkret model til en ny økonomisk regulering af elnetselskaberne, som skal være med til at sikre effektiviseringer på op til 600 mio. kr.

Nu iværksætter regeringen yderligere seks tiltag, der følger op på El-reguleringsudvalgets øvrige anbefalinger, som skal bidrage til en effektiv drift af elsektoren.

”En effektiv forsyning er vigtig for borgere og virksomheder. Derfor prioriterer regeringen effektivisering højt, så vi får mere ud af forsyningssektorerne. Vi vil derfor iværksætte seks tiltag på baggrund af anbefalinger fra El-reguleringsudvalget, der på sigt skal øge konkurrence og effektivitet i elsektoren og landets forsyningssikkerhed. Det kommer virksomheder og private elforbrugere til gode, da de bidrager til, at priserne ikke stiger unødigt under den grønne omstilling,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

En omkostningseffektiv elsektor til gavn for danske elforbrugere

De seks tiltag, der iværksættes på baggrund af El-reguleringsudvalget anbefalinger, er: 

  1. en analyse af energispareindsatsen, der skal afdække, om energispareindsatsen kan konkurrenceudsættes fra 2018. Der indledes drøftelser med net- og distributionsselskaberne om en forlængelse af den nuværende aftale om energiselskabernes energispareindsats frem til udgangen af 2017.
  2. beslutningen om, at opgaven med ansvaret for at måle elforbruget indtil videre forbliver hos elnetvirksomhederne. I 2020 analyseres placeringen af opgaven med henblik på fordele og ulemper ved en eventuel konkurrenceudsættelse eller overflytning til handelsselskaberne af måleropgaven.
  3. at Energinet.dk pålægges at udarbejde en årlig redegørelse om elforsyningssikkerheden, samtidig med at Energinet.dk’s muligheder for at sikre forsyningssikkerheden præciseres.
  4. et skærpet krav til netvirksomhedernes særskilte identitet, så den fremover er klarere adskilt fra handelsselskaberne. I 2019 igangsættes en analyse af, hvordan de koncernforbundne selskaber påvirker konkurrencen på elmarkedet.
  5. at Energitilsynet fremadrettet ved stikprøvekontrol skal overvåge om, el-handelsselskaberne overholder relevante krav til forbrugerbeskyttelse.
  6. at netvirksomhedernes bevillinger ensrettes, således at alle bevillingerne udløber i 2025.

”Regeringen vil på baggrund af El-reguleringsudvalgets anbefalinger iværksætte disse seks tiltag, der understøtter omstillingen til et elsystem baseret på grøn energi samtidig med en fortsat høj elforsyningssikkerhed og en omkostningseffektiv elsektor til gavn for forbrugere og virksomheder. Disse tiltag er  nødvendige, hvis den høje leveringskvalitet og effektivitet skal bevares i takt med, at en stadig større del af elproduktionen baseres på vedvarende energi,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.


Faktaboks

  • En del af tiltagene vil blive indarbejdet i en ny elforsyningslov, som forventes at træde i kraft 1. januar 2017
  • El-reguleringsudvalg blev nedsat i forbindelse med energiaftalen 2012, med henblik på at gennemgå reguleringen af den danske elsektor.
  • I december 2014 udkom El-reguleringsudvalget rapport: En fremtidssikret regulering af elsektoren.
Kontakt:
Rasmus Bjørn
4172 9077