Lilleholt: Nye regler for kystnære vindmøller vil styrke kommuners indflydelse

Publiceret 25-11-2015

Opstillingen af havvindmøller tæt på de danske kyster kræver en stærk folkelig og lokal opbakning. Derfor har energiforligskredsen i dag bakket op om, at kommunerne skal have mere medbestemmelse i nye projekter for kystnære havvindmøller, ligesom det ikke længere er Energistyrelsen men energi-, forsynings- og klimaministeren, der skal give tilladelser til nye projekter i den såkaldte åben-dør-ordning.

Samtidig vil der fremover blive stillet fremdriftskrav, der skal sikre, at projekter, der allerede er i proces, bliver mødt med løbende tidsfrister. Det vil give hurtigere afklaring for kommuner og borgere, der vil blive berørt af en vindmøllepark under åben-dør-ordningen.

”Det er en forudsætning for den grønne omstilling, at vi har bred folkelig og lokal opbakning. Jeg er derfor glad for, at vi nu får en mere demokratisk løsning, hvor kommunerne kan komme med indsigelser, hvis de synes, at et projekt ikke er fornuftigt. Beslutninger om kystnære møller bliver løftet fra embedsmændene i Energistyrelsen over til mig som ansvarlig minister. Og det er dermed mig som minister, der fremover tager de endelige beslutninger,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

De nye regler betyder konkret, at kommuner kan komme med en indsigelse, som ministeren kan tage højde for, inden der kan meddeles forundersøgelsestilladelse. Indsigelsesretten vil gælde for kystnære havmøller tættere end otte km fra kysten.

Hidtil har kommunerne kunnet afgive høringssvar som led i myndighedshøringen, men et høringssvar mod projektet har skullet begrundes særligt for at kunne få betydning i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Kystnære havmøller skal være attraktive

Ud over at det bliver lettere for kommunerne at komme med indsigelser, bliver den grønne ordning udvidet. Kommuner med kystnære havmølleparker får mulighed for at søge tilskud til initiativer, der kommer borgerne til gavn.

”Det er mange fordele ved kystnære havmølleparker, men vi vil gerne gøre det mere attraktivt for kommunerne. Derfor udvider vi den grønne ordning, så også kommuner med kystnære møller kan søge om tilskud til brug på rekreative forbedringer i kommunen,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Ligeledes udvides købsretsordningen, der giver lokale borgere ret til at købe andele i kystnære mølleprojekter, til også at gælde lokale sommerhusejere.

Det forventes, at ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Fakta om lovændringerne:  

  • Der indføres en betinget kommunal indsigelsesret. At indsigelsesretten er betinget betyder, at der kan være tilfælde, hvor en kommune ikke ønsker en kystnær havvindmøllepark, men hvor parken alligevel bør opstilles på grund af fx nationale hensyn. 
  • Hvor det før var Energistyrelsen der traf beslutninger om åben-dør-projekter, er det fremadrettet energi-, forsynings- og klimaministeren.
  • Hvis en kommune gør indsigelse, skal sagen forelægges Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg, inden ministeren træffer afgørelse. 
  • Køberetsordningen, som giver lokale borgere mulighed for at købe ejerandele i vindmølleprojekterne, udvides til også at omfatte sommerhusejere 
  • Grøn ordning, som giver kommuner mulighed for at søge om tilskud til initiativer, som kommer borgerne til gode, udvides til også at omfatte kystnære havmøller i åben-dør-ordningen.
Kontakt:
Rasmus Bjørn
4172 9077